Två personer flyttar

När myndigheter flyttar

Publicerad: 2018-07-04

Fackförbundet ST anser att staten ska finnas i hela landet, men lösningen är inte att flytta på befintliga myndigheter. Skattebetalarna får betala en dyr nota nu när regeringen flyttar på statliga myndigheter och nästan 2 000 statliga jobb. Det innebär en total kostnad på knappt två miljarder.

I STs rapport ”När myndigheter flyttar” (2018) pekar vi ut viktiga områden där regeringen måste agera i samband med att den flyttar på myndigheter och myndighetsjobb

Insatser regeringen måste göra när statliga myndighetsjobb flyttas

 1. Bjud in myndighetsledningen till en dialog tidigt i processen för att ge dem förutsättningar att planera verksamheten och personalförsörjningen.
 2. Utforma en samordningsfunktion med uppdrag att ge stöd till myndigheterna i frågor såsom planeringsprocess, logistik och samverkan med facken. Utöka till exempel Kammarkollegiets redan befintliga uppdrag att även omfatta detta stöd.
 3. Extra pengar måste till för att ge myndigheten goda ekonomiska förutsättningar för att klara av de extra omkostnader en flytt innebär såsom dubbla hyror, rekryteringskostnader och extra administrativt arbete som flytten genererar. Det är inte rimligt att myndigheterna ska klara en omlokalisering utan extra anslag eller tillskjutna medel.
 4. Säkerställ att statligt anställda får goda villkor i samband med flytten och inte tvingas säga upp sig själva med risk för avstängning från a-kassa och andra ekonomiska svårigheter. Den anställde kan då vara mer benägen att stanna kvar under övergångsperiod för att säkra att verksamheten och myndighetsuppdraget kan fullföljas utan produktionsbortfall.
 5. Bygg ut statsförvaltningen. Sverige växer och behöver fler som ger god service i hela landet till medborgarna på ett kvalificerat och rättssäkert sätt.
 6. Ta fram en långsiktig lokaliseringsstrategi anpassad till det större regional-, förvaltnings-, arbetsmarknads-, och utbildningspolitiska sammanhangen.

   STs rapport visar också att nästan ingen personal flyttar med till den nya orten. Staten tillämpar dessutom ålderdomliga regler där anställda som inte vill flytta med tvingas säga upp sig själva med risk för avstängning från a-kassa och därmed ekonomisk utsatthet och arbetslöshet. Avsaknaden av beredskap medför stora arbetsmiljöproblem. Till exempel utgör kompetenstappet där många nyckelfunktioner försvinner samtidigt och nyrekryteringen inte går fort nog ett stort bekymmer eftersom de som är kvar i organisationen utsätts för en orimlig arbetsbelastning och stress.

   Även många myndigheter säger att de har svårt att klara av sitt uppdrag samtidigt som de ska flytta. ESF-rådet säger att - har de inte människor där med kompetens att starta projekt eller att få andra att starta projekt med deras pengar så kan de inte leva upp till sin skyldighet. Swedac, som har regeringens uppdrag att vara svenskt ackrediteringsorgan, riskerar att bli konkursmässiga om de inte får ett extra tillskott på cirka 125 miljoner kronor.

   Ladda ner rapporten

   x