Så länge sparar vi dina uppgifter  

Publicerad: 2022-04-18

Om du väljer att lämna Fackförbundet ST kommer uppgifter om dig att sparas i 18 månader om du skulle ångra dig och återupptar ditt medlemskap. Vissa uppgifter kan komma att sparas längre på grund av lagstadgade lagringstider eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

Detta kan till exempel gälla pensionsfrågor, arbetsskadeärenden eller för att försvara dina rättigheter i förhållande till din arbetsgivare.   

När du kontaktar oss för att få stöd i till exempel arbetsrättsliga frågor eller för att ändra personuppgifter kan vi behöva spara information och anteckningar om ditt ärende. Vi sparar bara information som är relevant för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Personuppgifter om potentiella medlemmar (som inte värvats) gallras efter tre månader.  

Vi gallrar information om dig löpande. Vi kan behöva spara information i 10 år som den allmänna preskriptionstiden löper. Detta är för att kunna hjälpa dig med frågor även efter att ett ärende, såsom tvist med arbetsgivare, är avslutat. Vi behöver också kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk även om du har begärt utträde ur förbundet och avtalsförhållandet mellan dig och ST upphört. 

Vissa uppgifter kan komma att sparas längre på grund av lagstadgade lagringstider. Detta kan till exempel bli aktuellt vid pensionsfrågor, arbetsskadeärenden eller för att försvara dina rättigheter i förhållande till din arbetsgivare. Vi för statistik i syfte att tillvarata dina yrkesmässiga och fackliga intressen, och personuppgifter kan sparas längre i underlag för denna statistik även efter avslutat medlemskap. Uppgifter av allmänt intresse kan också komma att arkiveras i enlighet med STs arkivregler. 

Deltar du i en aktivitet eller utbildning som arrangeras av oss sparar vi uppgifterna om deltagandet under den tid som du är medlem hos oss. Om du inte är medlem och deltar i en aktivitet eller utbildning kommer dina uppgifter gallras efter tre månader förutom då de behöver sparas i bokföringssyfte. 

Uppgifter som behandlas om leverantörer och samarbetspartners gallras så snart de inte är aktuella eller när affärsrelationen upphört. Krävs lagring enligt lagstiftning, exempelvis bokföringslagen, sparas uppgifterna i enlighet med lagkraven. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss