Dina rättigheter som medlem 

Publicerad: 2022-04-18

Som medlem i Fackförbundet ST har du vissa rättigheter enligt dataskyddslagen. 

Du har rätt till:   

 • Information om när och hur dina uppgifter behandlas.   
 • Att när som helst begära ett registerutdrag över vilka uppgifter som vi behandlar om dig.  
 • Rättelse av felaktiga uppgifter som vi har om dig. Det är ditt ansvar som medlem att själv se till att uppgifterna är korrekta och uppdaterade. 
 • Komplettering med uppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn tagen till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.  
 • Radering av uppgifter om: 
 1. uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för  
 2. behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket  
 3. du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse  
 4. personuppgifterna har behandlats olagligt  
 5. radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet  
 • Begränsning av behandling vilket innebär att uppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I dessa fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under den tid uppgifternas korrekthet utreds.  
 • Att göra invändningar mot viss behandling av dina uppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, efter en intresseavvägning eller vid direkt marknadsföring.  
 • Att du har rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll, så kallad dataportabilitet. 
 • Att inte bli föremål för beslut som endast grundas på automatiserat beslutsfattande om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig  
 • Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, rörande vår behandling av dina personuppgifter. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss