Fackförbundet STs visselblåsarfunktion

Publicerad: 2023-12-13

Visselblåsarfunktionen används för att rapportera om missförhållanden inom Fackförbundet ST. Här läser du mer om funktionen och när den kan användas.

Inom Fackförbundet ST är vi angelägna om att leva efter såväl våra egna riktlinjer och principer som gällande lagar. Som arbetsgivare ska vi leva upp till de förväntningar vi ställer på våra medlemmars arbetsgivare. Ett förtroendefullt klimat där varje medarbetare känner att den får nyttja sin fulla potential och där vi kan ha en öppen diskussion är avgörande för hur vi lyckas.

Som många andra arbetsgivare omfattas även vi av visselblåsarlagen (länk). Lagen finns till för att skydda bland annat anställda som uppmärksammar missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang.

Då kan visselblåsarfunktionen användas

Vår visselblåsarfunktion kan användas om du ser eller misstänker allvarliga missförhållanden inom Fackförbundet ST och vill berätta om vad du vet. Du som rapporterar kan välja att vara anonym.

För att du ska omfattas av skyddet i visselblåsarlagen behöver:

 • du tillhöra någon grupperna som omfattas av lagen (läs mer under ”Vem kan skicka in en anmälan?” nedan)
 • du ha tagit del av det du vet i ett arbetsrelaterat sammanhang
 • det du rapporterar om har ett allmänintresse

Tänk på att din anmälan behöver handla om Fackförbundet STs verksamhet. Om du till exempel är förtroendevald och vill rapportera om ett missförhållande som rör din arbetsplats, ska du i stället rapportera via din arbetsgivare.

Vem kan skicka in en anmälan?

Visselblåsarfunktionen kan användas av dig som har eller har haft en arbetsrelation till Fackförbundet ST. Du kan till exempel vara:

 • anställd eller tidigare anställd av Fackförbundet ST
 • förtroendevald eller tidigare förtroendevald inom förbundet – även du som utför eller har utfört fackligt arbete ideellt
 • tidigare arbetssökande eller praktikplatssökande
 • tidigare praktikant
 • egenföretagare som sökt eller utfört uppdrag åt Fackförbundet ST

Så gör du en anmälan

Du skickar in din anmälan via ett digitalt formulär. Om du inte vill skicka din anmälan digitalt finns andra sätt att berätta vad du vet (se nedan).

För att komma till formuläret, kopiera och klistra in följande länk i din webbläsare: https://lantero.report/tco

Andra sätt att göra en anmälan

 • Om du vill använda vanlig post, skicka din anmälan till ”Visselblåsarrapport avseende ST, TCO, Linnégatan 14, 114 94 Stockholm”.
 • Om du vill rapportera muntligt via telefon, ring 020-89 94 33.
 • Det finns också möjlighet att begära ett fysiskt möte. Ta i så fall först kontakt via post eller telefon.

  Vad händer efter att jag gjort en anmälan?

  Vår visselblåsarfunktion tillhandahålls i samarbete med Tjänstemännens centralorganisation, TCO, och företaget Lantero. Det är särskilt utsedda personer inom TCO som på uppdrag av Fackförbundet ST gör en första bedömning av inkomna ärenden.

  • Om anmälan bedöms vara av allmänintresse skickas den till Fackförbundet ST, där förbundskansliets krisgrupp bedömer om missförhållandet ska utredas externt eller internt. En extern utredning kan till exempel bli aktuell om anmälan rör personer i ledande ställning, om det krävs särskild kompetens eller om missförhållandet inte kan utredas internt på ett oberoende sätt.
  • Om anmälan ligger utanför visselblåsarfunktionens uppdrag skickas den till Fackförbundet ST för kännedom. Fackförbundet ST får sedan ta ställning kring eventuella åtgärder.

  Oavsett vilken typ av utredning som görs är du som har anmält missförhållanden skyddad av sekretess och gentemot repressalier och hindrande åtgärder. De personer som är utsedda att hantera visselblåsarärenden på uppdrag av Fackförbundet ST har till uppgift att hantera din och andra berörda personers personuppgifter med stor försiktighet. Det finns också rutiner för hur ett ärende ska hanteras vid jäv – till exempel om en person i kansliets krisgrupp pekas ut i en anmälan.

  När du skickat in en anmälan kommer du att få en bekräftelse med en krypterad länk om att rapporten har mottagits. Denna länk ska du spara eftersom det är via denna som all vidare kommunikation sker mellan dig och visselblåsarfunktionen. Senast inom tre månader får du en återkoppling om hur rapporten har hanterats och vilka åtgärder som har vidtagits.

  Andra sätt att rapportera om missförhållanden

  Alla omfattas av meddelandefrihet

  Meddelarfrihet innebär en rätt att meddela uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande till grundlagsskyddad media. Meddelarfriheten omfattar alla. Alla har också anonymitetsskydd, som innebär att den som tar emot ett tips inte får avslöja källan om hen vill vara anonym.

  För den som är anställd i offentlig sektor och vissa offentligt finansierade privata verksamheter inom vård, skola och omsorg innebär meddelarskyddet en extra trygghet. Arbetsgivaren får inte fråga vem som lämnat uppgifter till media och inte heller straffa en anställd som vänt sig till media med uppgifter.

  Vissa myndigheter erbjuder egna rapporteringskanaler

  Enligt visselblåsarlagen ska det även finnas andra möjligheter att vid sidan av organisationers interna rapporteringskanaler rapportera om missförhållanden. Vissa myndigheter är utsedda som behöriga inom olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna externa rapporteringskanaler för detta ändamål. Se mer om detta på regeringens hemsida och i visselblåsarförordningen.

  Till vissa inrättningar inom EU via externa rapporteringskanaler

  För missförhållanden som rör vissa EU-rättsliga frågor kan man även rapportera direkt till någon av EU:s institutioner, organ och byråer som har inrättat egna externa rapporteringskanaler.

   Fackförbundet ST

   Box 5308

   102 47 Stockholm

   Besök: Sturegatan 15

   Telefon: 0771-555 444

   E-post: st@st.org

   Orgnr: 802003-2101

   Följ oss