Så skriver du en motion

Publicerad: 2021-06-10

Det finns tre nyckelfaktorer när du ska skriva en motion: den bör vara kort, tydlig och ta upp en enda fråga.

Så gör du

  • Formulera kort och tydligt vad du vill motionera om och motivera varför. 

  • Beskriv anledningen till varför denna motion behöver ställas.

  • Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra syftet med motionen men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

  • Ta upp endast en fråga i varje motion. Har du fler frågor så kan du skriva flera motioner.

  • Förklara vad det är du vill förändra, hur situationen ser ut idag och vad det skulle innebära om din motion går igenom.  

  • Avrunda motionen med en “att-sats” som sammanfattar vad du vill (jag yrkar att…). Att-satsen ska formuleras som ett beslut och inte som en åsikt. Den är det absolut viktigaste innehållet i en motion och det är den som är det verkliga yrkandet som det röstas om. Formulera att-satsen tydligt så att en utomstående kan förstå vad du föreslår bara genom att läsa den delen.   

Dela upp

Det kan vara bra att dela upp ditt förslag i flera ”att-satser” eftersom beslut tas per ”att-sats” för sig. Om du istället vill förändra saker som i sak ligger långt ifrån varandra behöver du skriva en motion för varje förslag.  

Signera din motion med ditt medlemsnummer. Eftersom motionsrätten är exklusiv för medlemmar behöver vi kunna säkerställa att motionären är medlem.