Om Fackförbundet STs organisation

Publicerad: 2022-04-12

|Uppdaterad: 2023-01-16

Fackförbundet ST har över 99 000 medlemmar organiserade i avdelningar. I de flesta fall motsvarar avdelningarna en myndighet, en stiftelse eller ett statligt bolag. Fackförbundet ST är en demokratisk organisation där medlemmarna väljer representanter på olika nivåer, motionerar om frågor och erbjuds forum för att påverka både centralt och lokalt.

Avdelningar

ST är organiserat i avdelningar. Varje avdelning har en styrelse som förhandlar med arbetsgivaren. Det finns en avdelning för varje myndighet, verk eller bolag där ST har medlemmar med några undantag. Avdelningen speglar ofta arbetsgivarens organisation och delas därför ibland in i sektioner och/eller klubbar.

I vissa organisationer har ST istället så kallade branschavdelningar, till exempel Universitet och Högskola eller inom Spårtrafiken för att bättre kunna möta utmaningarna på deras områden.

ST har också arbetsplatsombud utan avdelning på de arbetsplatser där det inte finns en styrelse.

Organisationen i ST kan vara komplicerad, men allt du behöver hålla reda på är din egen avdelning och hur ni väljer att organisera er. På STs avdelningssidor kan du se vilka som sitter i din avdelningsstyrelse.

Kongress

STs högsta beslutande organ är kongressen som hålls vart fjärde år. Då utser ombud från STs avdelningar, tillsammans med förbundsstyrelsen och revisorer, bland annat förbundsstyrelse. Kongressen svarar även på motioner, fastställer verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för kongressperioden samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

Förbundsstämma

Förbundsstämma hålls varje år förutom de år det är kongress. Stämmans uppgift är bland annat att svara på frågor från avdelningarna, hålla fyllnadsval och besluta om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Stämman lämnar även rekommendationer kring förbundets verksamhetsplan och budget.

Valkorporationen

Valkorpen består av representanter från alla avdelningar som har 149 medlemmar eller färre.

Valkorpen väljer ombud mellan sig till förbundsstämman. Det är ett viktigt forum för att STs mindre avdelningar ska vara representerade i den demokratiska process som sker på förbundsstämma och kongress.

Förbundsstyrelse

Mellan kongresserna är förbundsstyrelsen högsta beslutande organ i ST. Styrelsen består av 12 ledamöter och en personalrepresentant. Styrelsen fattar exempelvis beslut om vilka åtgärder som ska genomföras för att målen som beslutats av kongressen ska nås.

Arbetet leds av ett presidium som består av förbundsordföranden och de två vice ordförandena. Styrelsen och presidiet utses av kongressen för en period av fyra år i taget.

Avtalsråd

Avtalsråden är rådgivande organ till förbundsstyrelsen och kallas in i samband med avtalsrörelser. En uppgift för avtalsråden är att lämna råd kring om arbetsgivares bud i avtalsrörelsen bör accepteras eller inte. Representanterna i avtalsråden utses av STs avdelningar.

Regional samverkan

Regional samverkan omfattar ST-regionernas och TCO-regionernas samverkande verksamhet. Denna verksamhet består i sin tur av regionkonferenser, evenemang, utbildningar, nätverk och opinionsbildning.

  • Konferenser. Vid olika arenor och nätverk träffas förtroendevalda för planering och erfarenhetsutbyte över organisationsgränserna och behandlar såväl den kortsiktiga som den långsiktiga inriktningen av verksamheten.
  • Medlemsevenemang. Verksamheten syftar till att marknadsföra förbundet, informera medlemmarna, synas i prioriterade frågor och bidra till sammanhållningen i förbundet. Exempelvis internationella kvinnodagen, pride och demokratidagen.
  • Seminarier. Våra utbildningar och seminarier syftar till att stärka förtroendevaldas förutsättningar i sina fackliga uppdrag. Exempelvis internationella Arbetsmiljödagen, skyddsombudens dag och arbetsmiljöveckan.
  • Opinionsbildning lokalt och regionalt. Exempelvis politikerträffar, politikerprao och debattartiklar.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss