Fackförbundet ST driver frågor som är viktiga för dig som student!

Publicerad: 2024-02-16

Statligt anställda har arbeten som är viktiga för att samhället och därmed hela demokratin ska fungera. En grundpelare för det demokratiska samhället är att det finns utbildningar som ger dig rätt förutsättningar inför arbetslivet och att lärosäten är platser för öppna demokratiska samtal.

Statens förutsättningar att göra ett bra jobb och vara goda arbetsgivare är viktiga för dig som vill jobba inom staten, men också när du är i behov av service från myndigheter. Många myndigheter, som alla är statliga arbetsgivare, har svårt att få sin budget att gå ihop. Det leder till slimmade organisationer och kronisk underbemanning. Vilket i sin tur leder till sämre utförd verksamhet och service till medborgarna. Och inte minst en odräglig arbetsmiljö för de anställda.

Nedan listar vi några frågor Fackförbundet ST driver för att förbättra dina förutsättningar, både under din studietid och om du börjar din karriär inom staten.

Fackförbundet STs studentfrågor: Ladda ner affischen

Lärarledd tid på universitet och högskola

Sverige har minst lärarledd tid på universitet och högskolor i hela Europa. Resurserna per student har minskat när antalet studenter ökat. Kopplingen mellan arbete, utbildning, förmåga till kritiskt tänkande och forskning är stark. Därför riskerar den här försämringen att påverka även statens arbete.

  • Därför vill vi: Att lärosätena ska få mer resurser för att kunna erbjuda en mer kvalitativ utbildning.

Akademisk frihet

Den akademiska friheten är ett fundament för demokratin och för den fria forskningen. Med politisk inblandning och kortsiktig finansiering påverkas både kvalitén och bredden på din utbildning negativt.

  • Därför vill vi: Grundlagsskydda den akademiska friheten. Att grundforskning ska hållas fri från politisk och ekonomisk styrning.

Det demokratiska samtalet

Lärosätena bör vara en plats där det demokratiska samtalet uppmuntras. Trots detta finns beslut som försvårar tillgången för politiska ungdomsförbund, fackförbund och andra organisationer. I vissa fall utesluts de till och med helt från universitet och högskolor.

  • Därför vill vi: Att lärosäten inte tar generella beslut som begränsar fackförbund, politiska partier och övriga organisationers tillgång till universitetet och högskolor.

En trygg anställning

Visstidsanställningar är vanligast bland nyexaminerade. Det innebär tidsbestämda kortare anställningar som leder till en mer osäker arbetssituation. Det är negativt för din möjlighet att stadga dig i livet efter din utbildning och för kvalitén på den statliga servicen.

  • Därför vill vi: Begränsa antalet otrygga anställningar inom staten.

Jobb i hela landet

Den statliga närvaron i landet har försämrats över tid. Det är en utveckling Fackförbundet ST är mycket kritiska till. Tilliten till samhället påverkas när avstånden till de offentliga institutionerna vidgas. Du ska ha goda möjligheter till ett statligt jobb på din studieort. Det är både bra för dig och för tilliten till det demokratiska samhället.

  • Därför vill vi: Garantera statlig service i hela landet.

Statens finansiering

Under flera decennier har regering efter regering systematiskt lagt besparingskrav på staten genom det så kallade produktivitetsavdraget. Statliga myndigheter får inte längre ihop sina budgetar och kan inte anställa personal i den omfattning de skulle behöva. Detta leder till stress, arbetsmiljöproblem och sämre statlig service.

  • Därför vill vi: Slopa de generella effektiviseringarna som görs med produktivitetsavdraget.