Bli medlem i Fackförbundet ST

Välkommen till ST! Vi bjuder nya medlemmar på medlemsavgiften i tre månader. Därefter betalar du endast 50 kr/månad i sex månader.
Ju fler som är medlemmar i ST, desto större möjlighet har vi att förbättra arbetsvillkoren för alla anställda. Som medlem får du bland annat:
 • Inkomstförsäkring
 • Juriststöd och rättshjälp
 • Facklig rådgivning
 • Försäkringar och rabatter
Du kan även bli medlem via telefon:

0771-555 444

1/3
Personuppgifter (* = obligatorisk uppgift)
Anställning
Chef
Doktorandmedlemskap (läs mer)
2/3
Medlemskap i Fackförbundet ST

UTDRAG UR STs STADGAR
Medlemsavgifter § 72
Medlemsavgifter (till förbundet, avdelning, sektion och klubb) inbetalas på det sätt som förbundsstyrelsen beslutar.
Detta innebär att inbetalning av medlemsavgift vanligtvis sker via löneavdrag. Om detta inte är möjligt på din arbetsplats, sker inbetalningen via utsänt inbetalningskort eller bankernas autogiro.

Övergång från annat förbund
Medlemskap i STs a-kassa

Medlemskap i STs a-kassa söker du separat! Vi skickar dig en blankett.

Har du inte fått medlemsansökan inom en vecka
så kontakta a-kassan på e-post medlemskap-skräppost@stsakassa.se (ta inte med "-skräppost")
eller på telefon 08-517 590 00
Ansökan finns också för utskrift på www.stsakassa.se.

Jag ger mitt samtycke till informationsutbyte mellan Fackförbundet ST och STs a-kassa.


3/3
Viktig information

Rabatt för nya ST-medlemmar. Under dina första tre månader som medlem i Fackförbundet ST bjuder vi på medlemsavgiften. Under de följande sex månaderna betalar du endast 50 kronor per månad. Därefter betalar du ordinarie förbundsavgift som baseras på din månadsinkomst före skatt. OBS! Erbjudandet gäller inte för dig som varit medlem i ST de senaste 18 månaderna.

Inkomstförsäkring. Som medlem i Fackförbundet ST omfattas du av en inkomstförsäkring, som ger dig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. För att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen måste du vara ansluten till en a-kassa. Mer information om försäkringen och de fullständiga försäkringsvillkoren hittar du på Bliwas webbplats www.bliwa.se/st.

Försäkring. Som ny medlem får du automatiskt två kostnadsfria försäkringar, en livförsäkring och en olycksfallsförsäkring, under tre månader genom STs samarbete med försäkringsbolagen Förenade Liv och Trygg-Hansa. Är du under 55 år får du även en sjukförsäkring under tre månader. Efter tre månader betalar du själv premien via löneavdrag, autogiro eller inbetalningskort. Om du inte vill fortsätta med försäkringarna efter de kostnadsfria månaderna måste du avanmäla dem till Förenade Liv respektive Trygg Hansa inom två månader från startdatum. Du kommer att få mer information om detta i brev från försäkringsbolagen.

Personuppgifter. ST är enligt Personuppgiftslagen ansvarig för hanteringen av de personuppgifter som lämnas i denna medlemsansökan. ST kommer att använda sig av uppgifterna för att kunna tillvarata dina intressen rörande anställnings- och avlöningsvillkor, arbetsrätten samt de övriga skyldigheter som ST enligt stadgarna har gentemot dig som medlem. För dessa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas till annan, såsom exempelvis vid administration av gruppförsäkringar m.m. I de fall laglig skyldighet därtill föreligger kan uppgifter komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet.

Genom att bli medlem samtycker du även till att ST kan komma att använda dina uppgifter för att genomföra analyser samt marknadsföring av STs aktiviteter och erbjudanden. ST kommer inte att sälja vidare dina uppgifter till tredje part. Marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post, SMS samt andra digitala kanaler. Alla medlemmar har rätt att skriftligen och utan kostnad återkalla samtycket till marknadsföring, begära ett registerutdrag eller en rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter.

Detta görs genom att du kontaktar STs kansli via mr-skräppost@st.org (ta inte med "-skräppost")

ST är angelägen om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. ST behöver därför ta del av ditt personnummer för uppdatering av adressregister och kontakt med skatteverket. Ditt personnummer är den enda garantin för att värdehandlingar som exempelvis försäkringsbevis inte hamnar i fel händer. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga information om andra fackliga aktiviteter och tjänster är det viktigt att du meddelar ST andra eventuella adressförändringar, som exempelvis nytt mobiltelefonnummer eller mejladress.

Utträde. Utträde ur ST kan enligt stadgarna ta upp till 3 månader. Läs mer om utträde här.

Min sida

Glömt lösenord

Nyhetsarkiv - dold

Budgetpropositionen

2015-09-23

Avdelningen inom universitets- och högskoleområdet välkomnar de extra 250 miljoner som satsas på grundutbildningen inom hum/sam-området och hoppas samtidigt på att dessa används ändamålsenligt så att det kan bli en varaktig finansiering, vilket vi ser som en nödvändighet. Dock är detta inte tillräckligt för att för­bättra kvaliteten i utbildningen.

Basanslag för forskning till läro­sätena: 2016 tillkommer det 300 miljoner till forskning inom ramen för den gamla/nuvarande forskningspropositionen. Pengarna ska fördelas över tre grupper:

 1. Högskolorna 90 miljoner
 2. Nya universitet (Miun, Lnu, KaU, Oru) 90 miljoner
 3. Övriga universitet 100 miljoner.

Skillnaden mellan det som avi­sera­des i forskningsproposi­tionen är att regeringen gör en omfördel­ning från de stora univer­siteten till de nya universiteten och högskolor­na.

Vi ser positivt på de medel som avsatts till kompletterande utbild­ningar för personer med avslutad utländsk utbild­ning inom vård, pedagogik och juridik. Det är av viktigt att ta tillvara den kompe­tens de med utländsk utbildning har.

Ett utökat antal helårsstudenter på yrkesutbildningar (sjuksköterska, läkarutbildning m fl) ser vi också som nödvändigt.

Vi saknar dock en satsning på ökning av bidragsdelen i studie­medels­­finan­sieringen, som utlovats i valrörelsen.

Exempel på några andra satsningar och omfördelningar:

 • 4 miljoner till konstnärliga hög­skolor och 16 miljoner fördelas via senare regleringsbrev. Samtliga lärosäten garanteras dock minst fem miljoner.
 • Fem miljoner till Göteborgs Universitet för jämställdhets­inte­grering (jämställd­hets­per­spektiv integreras i alla politik­områden och besluts­led). 
 • 20 miljoner av Vetenskaps­rådets anslag omfördelas från rekryte­ring av internationella forskare till forskning om rasism.

Läs mer >> 

AA

 

Arbetsgivarna vinnare i avtalsspelet

2015-09-20

I tidningen Kollega kan man läsa en artikel om hur maktbalansen förskjutits till arbetsgivarnas fördel de senaste 25 åren. Det är vi nog många som kan skriva under på. Vi upplever att villkoren försämras oavsett vad som förhandlas eller var det förhandlas centralt om lön, pensioner, trygghet eller lokalt kring arbetstider, resor eller andra villkor. 

Visserligen har de senaste decennierna inneburit en bra reallöneutveckling för de allra flesta, men i övrigt är det arbetsgivarna som tagit hem spelet. Det visar arbetsmarknadsjournalisterna Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg i boken Ledartröja eller tvångströja.

Läs mer>>

Förslag till Ledningsfunktioner i högskolan

2015-09-01

Snart lämnar Kåre Bremer, som varit särskild utredare som kartlagt och analyserat Ledningsstrukturer i högskolan (Dir, 21014:70), sitt förslag på utvecklingsåtgärder. Förslaget kommer att lämnas in den 31 oktober 2015.

Avdelningen har följt utredningen noga och lämnat synpunkter i ett särskilt möte med utredaren.

Avdelningen anser att:

 • det ska finnas en långsiktighet i resursfördelningssystemet som ska vara en bas för tryggare anställningar,
 • tillsvidareanställningar ska vara en självklarhet inom området,
 • de kollegiala processerna ska utvecklas, inte avvecklas. Idag är det flera personalgrupper som inte har någon möjlighet till inflytande i kollegiala beslutande organ,
 • det dubbla ledarskapet, linjeorganisationen och den kollegiala beslutsorganisationen, ställer höga krav på tydlighet i ansvar och beslutsbefogenheter,
 • rektorstillsättningar inte ska ha en högre grad av sekretess, vilket utredaren rekommenderar.

LH och APC

Höstens aktiviteter

2015-08-31

Avdelningsstyrelsen är precis hemkommen från våra planeringsdagar, som i år hölls på Gotland. Dagarna fylldes av diskussioner kring olika branschfrågor och problemområden som är viktiga att fokusera på. Vi kommer skapa strategier kring arbetet med bland annat tidsbegränsade anställningar, Avtal om omställning, Utvecklingen kring Statens servicemyndighet samt arbeta vidare med att verka för begränsning av Bemanningsföretag och New Public Management.

Under hösten kommer avdelningen att anordna en konferens kring avtalsfrågor och förhandlingsmodeller. Vi kommer även att bjuda in till en doktoranddag för förtroendevalda för att fördjupa oss kring doktoranders villkor och förutsättningar.

I artikeln kring forskningspropositionen kommer vi även att söka intresserade medlemmar att ingå i ett nätverk för att arbeta fram de krav ST ska ställa inför forskningspropositionen. Mer information och datum kommer inom kort!

Den 18-19 november är det ombudsmöte, till vilket det kommer kallelse inom kort. Nominering av kandidater till avdelningsstyrelsen är igång.

Ser fram mot en händelserik och spännande höst!

AA

Friskvård - vad är ok och inte?

2015-08-31

Många lärosäten har avtal/beslut om ersättning för friskvårdsaktiviteter. Tidningen Kollega skriver att det finns en stor variation av vad Skatteverket godtagit som en friskvårdande aktivitet. Sånglektioner, fiskpedikyr och öl är inte ok att ange som friskvård. Däremot är ljusterapi, örtbad och zonterapi något som godkänts hos Skatteverket. Att ridning, golf och utförsåkning inte är ok, pga att de ansågs vara för exklusiva 1988 när beslutet togs, gäller fortfarade. 

Sammanlagt får 2,7 miljoner anställda 4,2 miljarder i friskvårdsbidrag varje år enligt Benify, ett företag som arbetar med förmåner.

Läs mer>>

Avdelningens arbete med nästa års forskningsproposition

2015-08-31

Under hösten 2016 kommer regeringen att presentera en forskningsproposition som omfattar de närmaste fyra åren, men som också ska innefatta ett långsiktigt tioårsperspektiv. I regeringsförklaringen 2014 nämndes bland annat att när det gällde forskningspolitikens inriktning att unga forskares villkor ska förbättras, att andelen kvinnliga professorer ska öka och forskningsanslagen fördelas jämställt och att en ökning av basanslagen för forskning kommer att ha hög prioritet.

Mot den här bakgrunden ska lärosätena under hösten ange sina forskningsstrategiska prioriteringar till regeringen, som man kan anta vill veta vad eventuellt höjda basanslag ska användas till. Liksom lärosätena ska forskningsråden rapportera strategier och synpunkter inför arbetet med forskningspropositionen. Även fackföreningar, doktorandorganisationer m fl uppmanas att komma in med synpunkter.

Regeringen har också tillsatt en utredning med syfte att förbättra villkoren för doktorander och unga forskare. Utredaren ska bl a lämna förslag på hur utbildningsbidrag och stipendier ska kunna ersättas med doktorandtjänster, hur andelen meriteringsanställningar kan ökas och hur en sådan anställning kan följas av prövning för en tillsvidareanställning. Utredaren ska också lämna förslag på hur användningen av på varandra följande tidsbegränsade anställningar under lång tid kan motverkas. Vidare ska utredaren föreslå åtgärder för att främja ökad mobilitet hos doktorander, lärare och forskare, såväl nationellt och internationellt som mellan olika samhällssektorer.

För att förbereda avdelningens och STs krav och synpunkter inför forskningspropositionen inbjuder avdelningsstyrelsen intresserade medlemmar att anmäla sig till den forskningspolitiska grupp, med undertecknad som samordnare, som kommer att arbeta med de här frågorna under hösten och våren. Anmälan görs till universitet-skräppost@st.org (ta inte med "-skräppost") under första halvan av september, varefter gruppen har sitt första möte.

Kjell Nilsson

Ministern hyllar akademisk frihet

2015-06-17

Hon utlovar fortsatt satsning på forskning, men med en tydligare koppling till högre utbildning. Vägen till excellens går genom akademisk frihet och långsiktighet – och rekrytering av unga forskartalanger, menar Helene Hellmark Knutsson.

Möt forskningsministern och hennes tankar inför forskningspropositionen >>

Helene Hellmark Knutsson kommer att delta i Almedalen i ett samtal kring "Forskningens framtid - hur skapar vi bättre förutsättningar?"

I panelen ingår också Prof Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet. Prof Helene Andersson Svahn, forskningsledare KTH/ledamot Global Young Acad, Sveriges unga akademi. Prof Lena Gustafsson, rektor, Umeå universitet. Prof Göran K Hansson, ständig sekreterare, KVA. Prof Anders Nilsson, int rekryterad framstående forskare från Stanford Univ, Stockholms universitet. Prof Kerstin Sahlin, huvudsekreterare humaniora och samhällsvetenskap, Vetenskapsrådet. Agnetha Blad kommer att vara moderator.

Lönesättande samtal försvagar facket

2015-06-11

Varför är Cecilia Fahlberg och Britta Lejon så positiva till individuella lönesamtal, när kollektiva förhandlingar är grundtanken i facklig organisering? 

Nyligen kunde vi läsa ett debattinlägg i Arbetsvärlden av ST:s och Unionens ordföranden där man vältaligt försvarar principen om siffror i löneavtalen och pekar på viktiga problem att ta itu med i den lokala löneprocessen. Gott så, men det blir djupt problematiskt när man samtidigt tar ställning för en modell som ger arbetsgivarna avgörande makt över lönefördelningen. I artikeln sägs nämligen att: ”Både Fackförbundet ST och Unionen ser i grunden positivt på lönesättande samtal.” Hur går det ihop med ST:s ståndpunkt att kollektivavtalsförhandling är huvudmodell för lönesättning?

Läs hela artikeln i Arbetsvärlden >>

Vårändringsbudgeten

2015-05-13

Förändringen i vårändringsbudgeten innebär totalt 5000 nya utbildningsplatser till högskolesektorn. Det flesta går till olika lärarutbildningar på högskolorna och flera storstadsuniversitet får minskade anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Även om förändringarna knappast blev en överraskning för sektorn och flera lärosäten räknat med antingen förstärkning eller nedskärningar i anslagen, anser ST inom universitets- och högskoleområdet att det krävs bättre förutsägbarhet i resurstilldelningssystemet.

Regeringen hävdar att årets vårändringsbudget tillsammans med budgetpropositioner kommande år är en kvalitetsförstärkning för humaniora, samhällsvetenskap och lärarutbildningarna på högskolan. ST inom universitets- och högskoleområdet efterlyser helhetssyn och långsiktighet.

Otrygga anställningar är inom staten vanligast inom högskolesektorn. Även om otryggheten i anställningarna påverkas starkt av en flora av möjligheter: förutom LAS, även Högskoleförordningen och kollektivavtal, hävdar ST att ryckigheten i resurstilldelningssystemet omöjliggör begränsningen av tidsbegränsade anställningar. ST inom universitets- och högskoleområdet kräver trygga anställningsformer.

Fack får begränsa inhyrd personal

2015-05-05

Unionens tidning Kollega skriver att det är okej att begränsa användandet av inhyrd personal genom kollektivavtal. Det säger EU-domstolen i en nylig dom och menar att det inte strider mot EU:s bemanningsdirektiv.

EU-domstolen ger facket rätt och säger att medlemsländernas nationella domstolar ska tillämpa bestämmelser i nationell rätt även om de innehåller förbud mot eller begränsningar av att hyra in personal. Arbetsmarknadens parter har därmed rätt att begränsa användandet av inhyrd arbetskraft genom kollektivavtal.

Ordförandekonferens 2015

2015-05-25

Det var ett fullspäckat program som väntade de cirka 50 sektionsföreträdare som tillsammans med avdelningsstyrelse och valberedning möttes på Arlandia för årets ordförandekonferens. Förutom frågor kring bl a omställning och anställningsformer hölls uppskattade presentationer av ST:s internationella arbete på förbunds- och avdelningsnivå.

Efter att konferensen startats  av ordf. Annika Aronsson höll Marie-Therese Gyllhede från ST:s förhandlingsenhet en grundlig genomgång av de former för inflytande som finns inom ramen för MBL och samverkan. Med utgångspunkt i de frågor som fanns bland deltagarna gjordes fördjupningar i allt från protokollsrutiner vid MBL till tvister om uppsägningar i samband med arbetsbrist. 

Efter lunch väntade ett block på temat ST:s internationella arbete. Karin Brunzell, internationell sekreterare på ST, inledde med att berätta om syftet med ST:s internationella arbete samt om de projekt och samarbeten som ST driver på förbundsnivå i Europa, Västafrika och Mellanöstern-Nordafrika (https://www.st.org/st-vill-1/internationellt/samarbetsprojekt/). Bland de frågor som för närvarande är mest brännande på europeisk nivå för ST:s del återfinns TTIP (det frihandelsavtal som är under förhandling mellan EU och USA) samt villkoren för fackligt arbete inom den statliga sektorn i Ukraina. När det gäller avdelningens internationella arbete så har detta under 2015 koncentrerats till ett projekt i El Salvador som startade i slutet av 2013. Alonso Acosta från ST:s sektion vid Lunds universitet har under två val deltagit som internationell valobservatör. Vid sitt senaste besök i landet hade han dessutom avdelningens uppdrag att genom seminarier sprida kunskap och erfarenheter från den svenska fackliga modellen bl a gällande kvinnors villkor, fackligt ledarskap och kollektivavtal. Intresset i El Salvador för erfarenhetsutbytet var överväldigande stort, sammanlagt deltog 346 fackliga företrädare i de sju seminarier som Alonso arrangerade tillsammans med inhemska kollegor.

Eftermiddagen avslutades med en diskussion i två grupper kring systematiskt lokalt fackligt arbete. Det ena temat som avhandlades under erfarenhetsutbytet var ST:s doktorandsatsning, som från och med i år utökats med sektionerna vid Luleå tekniska universitet, Stockholms universitet och Mittuniversitetet. Under det andra temat diskuterades hur det går att arbeta lokalt för att engagera medlemmar att ta på sig ett förtroendeuppdrag. 

Dag två bjöd på en mångfasetterad blandning av centrala fackliga frågor. Avdelningens lika villkors-arbete fortgår under ledning av Jennie Graflund vid Kungliga konsthögskolan. Nästa steg i arbetet är en kunskaps- och intresseinventering i form av en enkät som ska gå ut till alla sektioner. Janne Backlund och Gabriel Thott från avdelningsstyrelsen ledde ett erfarenhetsutbyte kring tidsbegränsade anställningar och de konsekvenser och problem dessa innebär för högskolesektorn. Frågan ligger högt upp på både förbundets och avdelningens prioriteringslista och arbete pågår på flera nivåer för att få begränsningar i arbetsgivarnas möjligheter att visstidsanställa personal.

Ytterligare några frågor som är högaktuella ute på lärosätena hanns med innan konferensen avslutades. Alejandra P Carrasco från avdelningsstyrelsen ledde gruppdiskussionerna gällande omställnings­avtalet och de särskilda omställningsmedlen. Avdelningsstyrelsen har tidigare skickat ut tips och rekommendationer till sektionerna kring vad som är viktigt att tänka på i arbetet med de lokala kollektivavtalen på omställningsområdet, och i diskussionerna vid konferensen framkom ytterligare goda exempel. Det varierar hur långt lärosätena kommit i sitt arbete lokalt, vissa sektioner har sedan tidigare bra lokala kollektivavtal om omställning att utgå ifrån, medan andra startar mer eller mindre från början.

Även diskussionen om servicemyndigheten och planerna att alla statliga myndigheters lönehantering ska föras över till denna under de kommande åren engagerade många av deltagarna. Stor oro finns på lärosätena kring hur den tänkta förändringen påverkar både arbetstillfällen och servicenivå. Lollo Ljuslin, Mittuniversitetet, från avdelningsstyrelsen och Peter Brandt från sektionen vid Göteborgs universitet delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter från att arbeta med frågan lokalt.

EvaLena Moser höll i punkten om löner och ST:s lönepolitik som också fick utrymme i programmet. Fokus denna gång låg på lönesättande samtal. Jean-Marc Orliaguet från Chalmers berättade om hur ST-sektionen där under de senaste revisionerna arbetat med lönesättande samtal och visade också lite preliminära resultat kring utfall och medlemmarnas synpunkter på modellen. Maria Persson från Umeå universitet redogjorde för hur sektionen där resonerat. Sektionen har valt att inte ha lönesättande samtal, men vill ändå delta i de diskussioner som förs med arbetsgivaren kring process och arbetssätt i samband med lönesättande samtal.    

Presentationer finns att hämta på avdelningens hemsida (i inloggat läge) - https://st.org/bli-medlem-2/organisation/sts-avdelningar/universitet-och-hogskolor/dokument/ (allt kommer att vara publicerat där senast 2 juni)

 HR

Sektionernas förtroendevalda på löneförhandlarutbildning

2015-05-13

48 deltagare från ca 26 sektioner deltog i avdelningens löneförhandlarutbildning som erbjöds vid två tillfällen, i mars resp april. Utbildningen indelades i fyra olika delar: lönebildning, avtalstecknande, lönepolitik och individförhandlingar. Dessutom behandlades avdelningens politik kring Avtal om omställning.

Deltagarna delades in i mindre grupper som arbetade under hela konferensen. Grupperna fick olika uppdrag, presenterade lösningar och opponerade på varandras förslag. Avtalsgruppen sammanfattade, ledde diskussionen och reflektionen efter varje grupparbete, dokumenterade samt förde arbetet framåt. Löne- och avtalsdelen hade tre röda trådar: arbetsmiljö, likabehandling och medlemsförankring.

Tack för mig!

2015-04-24

Det har nu gått nästan 6 år sedan jag började som redaktör för avdelningens nyhetsbrev. Drygt 60 nyhetsbrev har det blivit. Nu är det dags för mig att stiga åt sidan för nya krafter. Det har varit roligt och lärorikt att leta och skriva nyheter. Kontakterna med er läsare har också varit stimulerande. Ibland har ni varit ilskna, ibland glada och tacksamma. Tack till er alla!

Janne Backlund

Pensionskris i Grönköping

2015-04-24

Grönköpings Veckoblad (GV april) låter meddela att Grönköpings statistiska kontor räknat fel på medellivslängden för de kommunalanställda. Därför kommer de avsatta pensionsmedlen inte räcka till. Enligt tillförlitliga prognoser kommer medellivslängden att öka i och med att det stora antalet 40-talister blir äldre. Stadsrådet Joel Eriksson beklagar detta men framhåller att det inte finns någon majoritet i fullmäktige för att sänka medellivslängden. Och tur är väl det…

JB

Kackel i kassan

2015-04-22

Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämmer en butikschef för kränkande diskriminering, skriver Lag & Avtal (21/4). Bakgrunden är att en ung kvinna sökte jobb som biträde i butiken. Hon kallades till intervju och någon vecka därefter tog hon kontakt med den kvinnliga(!) butikschefen för att höra hur det gått. Hon fick då veta att hon inte fick jobbet därför att hon hade fel kön. De ville inte anställa fler kvinnor då det ” Det blir så mycket kackel om det är mycket tjejer”. Butikschefen framhöll att det inte var något fel på den sökande, bara på hennes kön. Jobbet gick till en manlig sökande. Målet är ännu inte avgjort.

JB

Robin Hood fast tvärtom

2015-04-22

Robin Hood stal enligt legenden från de rika och gav till de fattiga. I det svenska samhället gör vi enligt idéhistorikern Johan Norberg tvärtom. I Metro (16/4) skriver han om ränteavdragen som det svenska skattesystemet medger. Som de flesta vet är det tillåtet at dra av 30% av räntekostnaderna för de lån man har. I praktiken betyder det att den skatt man ska betala på inkomster av olika slag minskas motsvarande en tredjedel av räntorna på lånen. Totalt ”kostar” ränteavdragen 30 miljarder kronor per år i uteblivna skatteintäkter vilket betyder att dessa pengar måste dras in på annat sätt till statsfinanserna. Norberg konstaterar att ränteavdragen bör ses som en subvention till de som lånat pengar. De lån det rör sig om är framförallt bostadslån. Av SCB:s siffror går det att utläsa att de 10% som är högst belånade gör ränteavdrag som är 20 gånger så stora jämfört med de 10% som är lägst belånade. Slutsatsen är, menar Norberg, att de rikaste subventioneras mest genom avdragsmöjligheten då det ju bara är de som har riktigt höga inkomster som kan låna så mycket. Det är med andra ord mycket orättvist med ränteavdrag. De som har så låga inkomster att de inte kan låna något alls får de också vara med och betala dessa subventioner.

JB

Är individuell lönesättning bra?

2015-03-30

Forskaren John Lapidus skriver i SvD (22/3) att det inte är särskilt förvånande att arbetsgivarna förordat individuell lönesättning. Mer undrande ställer han sig till det faktum att ett fackförbund som kommunal 1993 ställde sig positiva till det. Han redogör för en låg rad argument som brukar föras fram av kritikerna till individuell lönesättning av vilka de flesta är välbekanta också för oss i Fackförbundet ST. För att nämna några: Cheferna saknar förmåga att sätta rätt lön; Individuella löner leder till höga transaktionskostnader då tusentals lönesamtal ska förberedas och verkställas; Det är omöjligt att skapa objektiva kriterier för individuell lönesättning; Tystnad breder ut sig på arbetsplatsen när chefen får större makt över lönen.

Listan upptar ytterligare 6 argument mot individuell lönesättning och de förtroendevalda som själva jobbat med löneförhandlingar kan säkert bidra med ytterligare argument. Naturligtvis finns det också argument för individuell lön och i sin forskning har Lapidus granskat hur Kommunal argumenterade i början på 90-talet. Huvudargumenten var (och är) dels att medlemmarna ville ha individuell lön, dels att ökad lönespridning leder till ökad produktivitet som i sin tur leder till högre löner.

Lapidus kan visa att det första och tyngsta argumentet har tveksam bäring då de medlemsundersökningar som gjordes är behäftade med stora brister. Det gäller även de återkommande medlemsenkäter som gjorts i uppföljande syfte sedan dess. Vad gäller det andra argumentet menar Lapidus att det inte är produktivitetsökningar som leder till ökat löneutrymme för kommunals medlemmar. Då kommunals medlemmar fr.a. är sysselsatta inom en tjänstesektor blir produktivitetsökningarna mycket små. Han exemplifierar med en stråkorkester (Baumols sjuka) som ju måste ha lika många musiker och inte heller kan spela styckena snabbare. Lapidus menar att Kommunal bör påbörja en ny diskussion i frågan och en bra start skulle vara oberoende undersökning av vad medlemmarna vill.

JB

Mötestider

2015-03-20

Det är ju årsmötestider och för många en hektisk tid med årsmöteshandlingar som ska fixas, medlemmar som ska kallas och avtackningar som ska planeras. Här i Uppsala har vi dessutom lönerevision med många möten parterna emellan. Av följande notis i Grönköpings Veckoblad inser jag dock att det kan vara värre:

”Förmötet till samordningsmötet inför det egentliga samordningsmötet, gällande allmänkommunala samordningsfrågor, har blivit uppskjutet tills informationsprocessen kring kallelsehanteringen har utvärderats, meddelar hr informationssekreterare Viking Helmersson.”

Helmersson förefaller dra ett tungt lass, eh…

JB

Lönegapet mellan könen

2015-03-20

Tidningen ETC (20/3) skriver om löneskillnaderna i Europa utifrån en nyligen utkommen EU-rapport. I Sverige tjänar kvinnor i genomsnitt 16% mindre än männen. Det placerar Sverige på en medelmåttig mittenplats i Europa (plats 14 av de 28 EU-länderna). I länder som Slovenien, Polen och Italien är t.ex. skillnaderna mycket mindre; i Slovenien tjänar kvinnor bara 3,2% mindre än män. Emellertid är länderna inte riktigt jämförbara beroende av resp. lands arbetsmarknadsstruktur. I länder med mycket få kvinnor på arbetsmarknaden kan det t.ex. vara så att dessa få är relativt högavlönade. Där möjligheterna till barnomsorg är små är det troligt att det fr.a. är kvinnor som stannar hemma när barnen kommer.

Det viktiga är dock att all statistik för EU visar att kvinnorna tjänar mindre än männen trots att de har bättre utbildning generellt sett. Av alla högskoleutbildade är 60% kvinnor. Kvinnor löper också högre fattigdomsrisk än män i Europa. I Sverige är det kanske inte så illa som på andra håll men, och det är ett viktigt men, det är tillräckligt illa att kvinnor här har 16% lägre lön än männen.

JB

Lemne bör lämna

2015-03-18

Ett antal professorer på Uppsala universitet anser på UNT-debatt (13/3) att universitetsstyrelsens ordförande, Carola Lemne bör lämna sitt uppdrag. Det är inte första gången krav på hennes avgång reses. När det för något år sedan blev klart att Lemne skulle besätta posten som VD för Svensk Näringsliv var det flera röster som höjdes för det olämpliga i att förena uppdraget med ordförandeposten vid universitetet. Den här gången är det Lemnes engagemang i kritiken mot att säga upp vapenexportavtalet med Saudi Arabien som satte fart på den pyrande branden. Ett antal företrädare för näringslivet med Lemne i spetsen skrev för en tid sedan i Dagens Nyheter om att trovärdigheten för svensk exportindustri är i farozonen om Sverige säger upp avtalet. Det, menar de uppsaliensiska professorerna, är ett tydligt exempel på hur Lemne gör sig till språkrör för särintressen. Den Saudiska diktaturen, en av de värsta i världen, har knappast det svenska folkets stöd. Som ordförande för universitetet är det helt andra intressen som Lemne ska slå vakt om och i debattartikeln ges fler exempel på hur Lemnes dubbla sits kan vara direkt skadlig för akademins trovärdighet. Man kan bara hålla med. Lemne bör avgå!

JB

500 miljoner i bidrag till adelsmän

2015-02-25

Tidningen ETC (20/2) uppmärksammar hur EU:s gårdsstöd gynnar den svenska lantadeln. Gårdsstödet delas ut efter storleken på arealen och motprestationen består i att markerna hålls öppna. Då de största jordägarna i Sverige är adelsmän innebär det att miljontals kronor i EU-stöd, ytterst svenska skattepengar, hamnar i de redan bemedlades fickor. ETC har räknat ut att 500 miljoner betalats ut som bidrag bara till de 40 rikaste jordägarna sedan 2009. Bland mottagarna kan nämnas kungen och den skånske greven Nils Gyllenkrok. Den senare innehar norra Europas största jordegendom. Till dem som har skall varda givet!

JB

Åka bil till lågpris

2015-02-25

Det blir allt billigare att åka bil, skriver Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen på DN debatt (17/2). I och med att nya bilar blivit allt bränslesnålare, vilket i sig är bra, har kostnaden per mil minskat under den senaste 10-årsperioden från 9 kr till 7 kr. Axelsson menar därför att det nu är ett utmärkt läge att höja koldioxidskatten. En alltför låg kostnad för att köra fossilbränsledriven bil fördröjer den nödvändiga övergången till fossilbränsle fria transporter. Hans rekommendation är att i två steg höja koldioxidskatten från nuvarande dryga kronan till två kronor. Axelssons förslag är bra och det är bara att hoppas på att politikerna tar det till sig.

JB

KD får väldigt stort medieutrymme

2015-02-25

Kristdemokraterna, eller KD som de kallas för det mesta, är ett parti som länge seglat strax över 4 % nivån. Nu ska man få ny partiledare. Har det undgått någon? Man måste fråga sig om det utrymme partiledarbytet får i media står i proportion till partiets storlek? Alla stora tidningar deltar i spekulationerna och i Aktuellt får de möjliga kandidaterna stå och slingra sig som maskar efter frågan om de tänker ställa upp som partiledare. Den flirt med Sverigedemokraternas favoritfråga, integrationen, som KD försökt sig på har kanske inte gett den uppmärksamhet KDs partistrateger räknat med(partiet är förövrigt inte det enda som fiskar i grumliga vatten), men det har verkligen partiledarfrågan. Man frågar sig hur journalisterna tänker när de lyfter fram en så för det stora flertalet ointressant fråga som KDs partiledarbyte. Den avgående, ofta slagfärdige och roliga partiledaren, Göran Hägglund, sa en gång i riksdagen att politiker har så tjock elefanthud att de kan stå upprätt trots att de saknar ryggrad. Kanske innefattar det också journalister?

JB

Antiziganism i norden skickade romer till Auschwitz

2015-02-24

Historikern Jan Selling, verksam vid Hugo Valentin Center på Uppsala universitet, skriver i SvD (11/2) om den antiziganism som var förhärskande i Sverige och norden under fr.a. 1900-talets första hälft. Av en norsk forskningsrapport framgår bl.a. hur 68 norska romer på väg hem avvisades i Trelleborg pga det inreseförbud för ”zigenare” som gällde 1914-1954. Romerna, som återvände efter en vistelse i Belgien, tvingades tillbaka till det Belgien de avvisats ifrån och föll alla, så när som på fyra individer, offer för nazismen. De allra flesta i Auschwitz. Selling menar att det som skedde är ”logiskt” mot bakgrund av den rasism som var förhärskande i Sverige och norden före och under det stora kriget. I Sverige är rasbiologiska institutets verksamhet välkänd; det yttersta syftet var att hitta metoder för att förbättra det man uppfattade som den svenska rasen. Rasismen och främlingsfientligheten är emellertid ingen historiskt avslutad parentes i Sverige, menar Selling som gör kopplingar till nutiden och hur vi behandlar flyktingar idag. Han menar att den norska forskningsrapporten stämmer till eftertanke och att man kan  ”fundera över den restriktiva flyktingpolitikens onda cirkel som även i dag driver människor i döden.”

JB

Fack anlitar IT-detektiver

2015-02-02

I takt med den ökande IT-användningen i yrkeslivet blir det också vanligare att anställda anklagas och sägs upp pga missbruk av IT-systemen. Inloggningar och lagrade data används inte sällan som bevis vid uppsägning pga personliga skäl. För den fackliga sidan kan det vara svårt att bemöta sådana anklagelser mot en medlem då området är komplext och svårgenomträngligt. Lag & Avtal (nr 1 2015) skriver att det nu finns särskilda IT-forensiker, eller IT-detektiver, som kan anlitas för att granska motpartens argumentering. I ett ärende anlitade Vision en IT-detektiv när en av deras medlemmar hotades av uppsägning pga porrsurfning. Arbetsgivaren lade fram buntar med porrbilder som bevis men medlemmen nekade till alla anklagelser. IT-detektiven kunde visa att den anklagade utan vetskap hade besökt sidor som i bakgrunden länkade till porrsiter. Medlemmen kunde frias helt och arbetsgivaren drog tillbaka uppsägningen.

JB

Slut på sötebrödsdagarna

2015-01-30

Trots att det är semmeltider och vi gottar i oss av de söta och feta godsakerna tycker Carola Lemne att det är lämpligt att höja ett varningens finger. Som VD för Svenskt Näringsliv anser hon sig manad att i SvD (25/1) föregripa avtalsrörelsen och påpeka att löneökningsutrymmet är lika med noll. Vi har ingen inflation och produktivitetsökningen är, minst sagt, usel. Dessutom har löntagarna nu haft en följd av år med, i hennes tycke, rejäla lönepåslag trots låg inflation. Man undrar stilla om det innebär att Lemne och hennes VD-kollegor också är beredda att lägga vetebrödet åt sidan för att istället ägna sig åt barkbröd. Undertecknad tvivlar på det.

JB

Regeringen prioriterar jämställdhet.

2015-01-30

Stefan Löfven och Åsa Regnér skriver idag på DN debatt (22/1) att regeringen prioriterar jämställdhet. Redan i vårens ändringsbudget tänker man lämna förslag om bl.a. en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen. I artikeln lyfter man fram att den genomsnittliga livsinkomsten skiljer sig 3,5 miljoner kronor mellan könen, att kvinnor fortfarande står för den större delen av det obetalda arbetet och att männen bar tar ut en fjärdedel av föräldraledigheten. Fortfarande är det också så att kvinnor i högre grad än män ofrivilligt jobbar deltid för att klara livspusslets krav.

Förutom en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen är det ganska få åtgärder Löfven och Regnér lyfter fram. Bättre öppettider i förskolor för de som jobbar på obekväma tider är en. I övrigt ägnas stor plats åt det jämställdsarbete man gjort i regeringen och på regeringskansliet. Könsfördelningen är nu jämn bland de politiskt tillsatta. Vackert så, men det har inte så stor betydelse för deltidarbetande, ensamstående mödrar.

JB

Medlingsinstitutet får jämställdhetsuppdrag

2015-01-30

Efter ihärdiga krav från kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund får nu Medlingsinstitutet nya instruktioner (Lag & Avtal 22/12). ”Myndigheten ska ta reda på om löneavtalens konstruktion har haft någon effekt för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män.” Bakgrunden är att Kommunal påtalat att det aldrig blir någon utjämning av lönerna mellan män och kvinnor om kvinnodominerade fackförbund får samma procentuella påslag som andra förbund. Tidigare har medlingsinstitutet alltid handlagt ärenden utifrån normen om lika procentuella löneutrymmen.

JB

En julhatares bekännelser

2014-12-19

”Men varför tycker du inte om julen?” frågar folk mig alltid.

Låt mig förklara. Det var andra julen sedan jag hade flyttat hemifrån och jag hade rest tillbaka föräldrahemmet i Småland för att skriva b-uppsats om Tintomaragestalten men kanske framför allt för att läka ett brustet hjärta, när mina föräldrar dagen före julafton med buller och bång bestämde sig för att slutgiltigt gå skilda vägar. Man kan säga att julen som koncept krackelerade ganska våldsamt. Tappade större delen av sin charm. Jag stack därifrån och försökte fira nyår i Tjeckoslovakien, men då delade det landet också på sig och fanns inte kvar när det var dags för mig att resa hem igen.

De fem kommande jularna tillbringade jag utomlands. Stängde av kylskåp och frys i mitten på december, satte mig på ett flygplan, kom hem igen i mitten på januari. Läste kurslitteratur och skrev hemtentor i solen, levde billigt. Köpte inte en enda julklapp. Badade i arabiska havet, tältade i öknen, lyssnade på böneutrop från minareterna, blev lite matförgiftad ibland, lärde mig att inte köpa ägg- och majonnäsmackor men hade det på det hela taget väldigt bra. Började tycka att Ramadan var bra mycket roligare än jul.

Plötsligt fann jag mig dock vara tvåbarnsmor och gissa vad – då måste julen firas igen! Barnen är kristdemokrater och kräver hemmagjord pepparkaksdeg enligt recept av Jan Hedh. Mala mala alla kryddorna i en gjutjärnsmortel tills kryddpepparkorn och nejlikor hoppar i hela köket. Någonting annat än ekologisk grädde och dito smör är fullständigt otänkbart. Saffranspistillerna mals även de mycket omsorgsfullt, med medelklassens älskade flingsalt och sedan ska man dra ut aromen med okryddad sprit. När hade jag senast någon sådan hemma? Däremot står det en flaska tioårig Laphroaig från 2008 och skräpar längst inne i skafferiet och jag kan meddela att lussekatterna blev de godaste jag någonsin ätit.

På glöggminglet hos grannen råkar elvaåringen få glögg ur kastrullen som innehåller 2,2 volymprocent alkohol och när han läst på flasketiketten börjar han genast hålla sig för pannan, klaga över yrsel och huvudvärk och högljutt deklamera: jag är full, jag är full. Konstiga blickar från exmannens bästa polare som är på samma tillställning. Nå, om vi nu ska gå in på detaljer, vi outade iallafall inte skilsmässan dagen före julafton utan hade den goda smaken att separera under försommaren. Alltid något.

Mina julprotester numera är ganska bleka. Jag vägrar julskinka men är en hejare på grönkål. Jag har kommit på att den elektriska ljusstaken lika gärna kan stå framme året runt så att jag slipper leta efter den i panik inför första advent. På somrarna kan man sätta fruktskålar framför den så att den inte blir så iögonfallande. I Indien lärde jag mig att de stjärnformade, färgglada lampskärmarna är tillverkade för att användas hela året – följaktligen får även de hänga uppe, mycket praktiskt. Jag orkar verkligen inte hålla på och byta ut inredningen hela tiden. En ensamstående förälder måste fokusera sin energi noga. Jag sköter julhandeln framför datorn och går till min lilla tobakshandel och hämtar ut paketen allteftersom de aviseras. Jag undviker konsekvent trängseln ute på stan och det är inte för att jag är duktig eller förutseende utan för att jag helt enkelt skulle få panikångest om jag gav mig ut där. Jag svär över att jag ännu inte hittat någon som kan leverera hyacinter på posten. Jag svär inte över luciakläder längre, ty barnen går i mellanstadiet och tittar tacksamt på när högstadieeleverna sköter lussandet. Halleluja! DET är julefrid.

Veckan före fjärde advent firar jag med tre MBL-förhandlingar om dagen för ”det vore ju så skönt att klara av det här innan julledigheterna”. Min sluga plan att undvika stress och hets genom att jobba till dagen innan julafton funkade sådär, för det kommer bara att vara jag som är kvar på kontoret den 23 december.

Då ska jag meditera över att femteklassarna idag mimar till jullåtar som klättrade på listorna när jag själv gick i femman. Cirklar sluts. Kanske är det vad julen handlar om, egentligen.

EL

Könslönegapet större i högkvalificerade yrken

2014-12-15

Könslönegapet är en benämning på skillnaden mellan kvinnors och mäns lön för samma arbete. Vi är alla bekanta med att kvinnor generellt tjänar mindre än män trots att de utför samma arbetsuppgifter. Skillnaden har minskat över tid men finns dessvärre där fortfarande. Arbetsvärlden rapporterar nu om en undersökning som visar vad som händer när man får barn (9/12). För högkvalificerade yrken är gapet mellan män och kvinnor utan barn ungefär 8%. När de får barn ökar gapet till 19%. För mindre kvalificerade yrken syns ingen skillnad alls för de med och de utan barn. Det förefaller mao som om män i högkvalificerade yrken prioriterar karriären framför föräldraskapet.

JB

Stämning för åldersdiskriminering

2014-12-12

Diskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett företag för åldersdiskriminering, skriver Lag & Avtal (3/12). Företaget hade anlitat ett rekryteringsbolag för att anställa en konsultchef. En kvinna i 50-årsåldern lämnade in cv och andra ansökningshandlingar till rekryteringsfirman. Redan dagen efter fick hon svaret att hon inte kunde komma ifråga då företaget sökte en yngre förmåga i början av sin karriär. Företaget säger att rekryteringsbolaget missförstått och att de därför inte har något ansvar. DO menar dock att en arbetsgivare inte kan skylla ifrån sig på detta sätt utan att de har det fulla ansvaret när man anlitar en rekryteringsfirma. Målet är ännu inte avgjort.

JB

Professorer kritiserar elitforskning

2014-12-12

Tre professorer på Karolinska institutet (KI), Hugo Lagercrantz, Olle Ringdén och Sven Britton, kritiserar i en debattartikel i Svenska Dagbladet (SvD 21/11) den ensidiga satsningen på sk elitforskning. Inom naturvetenskap och medicin får publicering i ansedda tidskrifter med hög sk ”impact factor” oproportionerligt stor betydelse vad gäller anslag. Redaktörerna för dessa tidskrifter sållar också bland manusen och väljer snarare utifrån journalistiska kriterier än efter vad som är välgjord forskning. Det här hotar den fria forskningen och på KI har det gått så långt att chefer med avvikande åsikt vad gäller forskningsinriktning avsätts. De tre professorerna menar att statsmakterna måste åstadkomma tryggare anställningar för professorer och lektorer och ge dem större möjligheter att bedriva långsiktig forskning i sina anställningar. Andra åtgärder som de lyfter fram är ökad kollegial styrning, höjt meritvärde för opponentverksamhet och undervisning samt minskad användning av bibliometriska analyser.

JB

Avdelningens ställningstagande mot visstidsanställningar

2014-12-10

Sedan lång tid är otrygga visstidsanställningar ett stort problem inom vårt område. I somras tecknades ett nytt omställningsavtal som ersätter det gamla trygghetsavtalet. I det nya avtalet har villkoren för visstidsanställda som förlorat sitt arbete kraftigt försämrats. STs avdelning inom universitet och högskolor förnyar därmed sitt krav om att visstidsanställningarna inom vårt område måste begränsas. Vårt ställningstagande innebär att tillsvidareanställning ska vara det normala, så som Lagen om anställningsskydd (LAS) stipulerar. Vidare menar vi att de visstidsanställningar som LAS undantagsvis medger, fr.a. allmän visstidsanställning och vikariat, ska begränsas till maximalt två år under en femårsperiod och de får inte staplas på varandra. Visstidsanställningar enligt högskoleförordning, centrala avtal etc. ska begränsas till maximalt tre år i enlighet med EU-direktiv.

JB

Lönerörelse med nollinflation

2014-11-25

Som bekant är den sk styrräntan nere på 0% men trots det har Riksbanken inte lyckats få inflationen att stiga. Inflationsmålet på 2% är avlägset och just nu är inflationen också närmast 0. Arbetsvärlden (21/11) skriver att diskussionen om vad det betyder för lönerörelsen inför de nya avtalen 2016 redan är i full gång. Arbetsgivarna menar, inte helt oväntat, att utrymmet för löneökningar därmed är obefintligt. LO å sin sida anser att allt för låga löneökningar försvårar möjligheterna att nå inflationsmålet vilket i sin tur riskerar att bromsa ekonomin ytterligare. I bakgrunden finns naturligtvis också olika syn på hur den ekonomiska utvecklingen egentligen ser ut. Den ena parten menar att vargen är på väg medan den andra tycker sig se en ljusning. Nästa år får vi se vart det bär iväg men ett stalltips är att det blir ettåriga avtal nästa gång.

JB

Getter till gäster

2014-11-25

Avdelningsrådet den 19-20 november ägde denna gång rum på Scandic hotell vid Alviks strand i Stockholm. Ett antal inbjudna gäster (se ”Nytt från avdelningsordf.”) bidrog med stort och smått till förtroendevaldas förkovran. Som belöning för sina insatser fick gästerna en get att skänka till barn i Zimbabwe. Gåvorna blev väldigt uppskattade.

JB

get

Gemensam sak om kvinnolöner

2014-11-10

Centralorganisationen LO vill nu göra gemensam sak med TCO och SACO i syfte att göra något åt låga löner inom kvinnodominerade offentliga områden. Enligt Torbjörn Johansson, avtalssekreterare inom LO, har avtalsrörelse efter avtalsrörelse byggt upp ett tryck inom dessa områden, skriver DN (7/11). Han menar att trycket kommer att explodera i nästa avtalsrörelse 2016 då undersköterskor, socialsekreterare, lärare och sjuksköterskor kommer att kräva bättre villkor. Johansson menar vidare att det finns en risk för att hela avtalssystemet med samordnade LO-förbund faller samman om de kvinnodominerade låglöneförbunden bryter sig loss. För att adressera problemet krävs dock gemensam sak med TCO och SACO samt att förbunden inom det privata området kan tänka sig att avstå löneutrymme till de eftersatta förbunden inom det offentliga. Det skulle innebära att idén med att industrifacken sätter ”märket”, dvs är löneledande i avtalsrörelsen, måste överges. Måhända har den modellen också spelat ut sin roll i en tid där inflationen är i stort sett noll. Hursomhelst är det dags för allvarliga åtgärder mot de könsrelaterade orättvisorna i lönesättningen.

JB

Företräde för underrepresenterat kön?

2014-11-10

Vid i huvudsak likvärdiga meriter ska jämställdhetsaspekten tillämpas vid anställningar till enheter där det ena könet är underrepresenterat (dvs mindre än 40%). Ungefär så står det i anställningsordningen för Uppsala universitet. Det står ska. Liknande skrivningar torde gälla de flesta -om inte alla!- lärosäten och andra statliga myndigheter i landet. Det är något vi vant oss vid och räknar för självklart. I samband med ett överklagande av en lektorsanställning nyligen gör dock Överklagandenämnden en annan och förbryllande tolkning (Reg.nr 214-608-14).

Kvinnan, som tillhör det underrepresenterade könet, anser att universitetet på felaktig och genusstyrd grund anställt den manliga kandidaten (det mesta tyder på att hon har rätt!). Båda anses likvärdiga vad gäller forskning medan mannen bedömts ha ett litet försteg vad gäller pedagogisk kvalitet. Detta trots att kvinnan är betydligt mer undervisningsmeriterad. På flera punkter visar den kvinnliga kandidaten i sitt överklagande hur individuella egenskaper ses som negativa hos henne medan de ses som något positivt hos mannen. Den kvinnliga sökanden menar därför att hon istället ska anställas då hon är den mest meriterade men framhåller även i överklagandet att tillminstone jämställdhetsaspekten vid underrepresenterat kön ska gälla. Överklagandenämnden går dock på universitetets linje och beslutar att mannen ska anställas som den kvalitativt bästa vad gäller pedagogisk förmåga. Det märkliga är att nämnden ändå gör en tolkning vad gäller underrepresenterat kön och konstaterar att regeln bara är ”fakultativ”, vilket i praktiken betyder att det vid i huvudsak lika meritering är tillåtet att välja kandidaten av underrepresenterat kön men inte nödvändigt. Med andra ord gör myndigheten som den vill i sådana fall även om det står ”ska” i anställningsordningen. Så mycket var den skrivbordsprodukten värd i vår mansdominerade värld.

Det bör tilläggas att en av nämndens ledamöter, Peter Liljenstolpe, reserverade sig skriftligt mot beslutet och menar att då kandidaterna inte går att skilja åt meriteringsmässigt ska kvinnan anställas just av skälet att hon tillhör underrepresenterat kön.

JB

Facken blir starkare i Kambodja

2014-10-22

För ungefär ett år sedan protesterade textilarbetarna i Kambodja mot dåliga löner och usla anställningsvillkor. Under protesterna, som slogs ner hårt av regimen, dödades fyra textilarbetare. Efter de omfattande protesterna höjdes i alla fall lönerna till 100$ per månad, skriver tidningen ETC (22/10). Lönerna är ändå alldeles för låga för att ge anständiga levnadsförhållanden. Under året som gått har dock fackföreningarnas organisation och sammanhållning förbättrats. De arbetar nu för ytterligare en höjning av lönerna till 177$ per månad. De har också viss draghjälp av de stora klädjättarna som H&M, vilka sagt sig vara beredda att betala ett högre pris mot garanti att pengarna går till löneökningar. Också 177$ är för låg lön enligt en rapport från organisationen Clean clothes campaign. Textilarbetarna skulle behöva 400$ i månaden för att uppnå drägliga levnadsförhållanden.

JB

Krav på sjukintyg från första dagen

2014-10-21

Sedan 2008 har arbetsgivaren rätt att kräva sjukintyg från första dagen – men bara om det finns särskilda skäl. Mycket korttidsfrånvaro kan t.ex. utgöra särskilda skäl. Lag & Avtal (14/10) skriver att den här rätten sällan har prövats i domstol sedan den kom till. Nyligen prövades dock ett fall i Göteborgs tingsrätt. En restauranganställd som sjukskrivit sig sina två sista arbetsdagar pga förkylning (hon hade sagt upp sig) fick inte ut sin slutlön därför att hon efter arbetsgivarens anmodan vägrat att lämna in sjukintyg. Hon tog då frågan vidare till tingsrätten som gav henne rätt och ålade arbetsgivaren att betala henne slutlön samt rättegångskostnader. Tingsrätten menade att inga särskilda skäl förelåg. När möjligheten infördes 2008 applåderade Svensk Näringsliv och menade att korttidsfrånvaron nu skulle minska. Så blev inte fallet, konstaterar Lag & Avtal: tvärtom har den ökat sedan dess.

JB

Skatt på vägslitage för lastbilar

2014-10-21

Lastbilstransporterna har under lång tid ökat i vårt land. De står för en allt större del av koldioxidutsläppen från biltrafiken. Dessutom sliter de på vägarna och utgör en fara för andra trafikanter. Den nya regeringen tänker i någon mån åtgärda problemet genom att införa en skatt på vägslitage för tyngre trafik (DN 21/10). Förhoppningen är att fler transporter ska ske med järnväg istället för med lastbil som en följd av skatten, som även ska gälla utländska transporter på det svenska vägnätet. Det är en av flera åtgärder för en bättre miljö som miljöminister Åsa Romson och statsminister Stefan Löfven presenterar på DN debatt. De andra förslagen riktar sig dels mot kommunerna, för att stimulera till minskade co2-utsläpp, dels mot åtgärder mot biltrafik i städerna. Totalt vill regeringen satsa 2 miljarder under mandatperioden på dessa områden.

JB

tradare

Kvotering onödig?

2014-10-16

Företagsstyrelserna är snart jämställda utan kvotering, läser jag på DN debatt (DN 10/10). Kvotering är med andra ord onödig och riskerar dessutom att skada andra mångfaldssträvanden vad gäller styrelser. Det menar Tomas Klingström och Malin Sahlén på Timbro, som skrivit artikeln. Deras huvudsakliga argument är att den kompetens och erfarenhet som efterfrågas i styrelserna tidigare saknats bland kvinnor i högre grad än män. Därför är kvinnor underrepresenterade. Andelen kvinnor i styrelserna har dock hela tiden stått i proportion till antalet utexaminerade kvinnor inom relevanta utbildningar. ”Om könsfördelningen fortsätter att spegla antalet utexaminerade från universitet kan fyra av tio ledamöter vara kvinnor om tio år”, menar Tomas Klingström. Inkvotering av kvinnor skulle istället kunna skada möjligheterna för människor med annan etnisk och kulturell bakgrund att komma in.

Ja, man kan ju hoppas att de har rätt. Hela resonemanget bygger dock på att ett meritokratiskt tänkande genomsyrar hela rekryteringsprocessen. Det är definitivt inte självklart att så är fallet. Dessutom ska vi vänta ytterligare 10 år innan vi når den undre gränsen för jämställdhetsmålet. Den som väntar på nåt’ gott …

JB

Meidnerfonder light eller pensions-scimming?

2014-09-30

Anders Lindberg, grundare av JKL, föreslår på DN debatt (DN 29/9) att pensionsfonderna ska användas för långsiktigt ägande i svenska företag. Mer än 250 miljarder kr skulle kunna tillföras svenska bolag och på så sätt skydda dem mot uppköp av utländska bolag. De flesta fonder fördelar idag risken i ett stort antal bolag, svenska såväl som internationella, där ägarandelen sällan utgör mer än 1­%. Lindbergs förslag innebär ägarandelar på uppemot 10%. Visst ökar inflytandet (à la Meidner) men risken ökar också. Det är knappast försvarbart att använda pensionsfonderna till en föregiven ansats att skydda svenskt ägande. Kapitalet har ingen annan lojalitet än vinst. Och risken är betydande att pensionerna urholkas ytterligare om de på felaktiga premisser används på detta sätt. Lindberg menar att löntagarfonderna innebar en oönskad politisering av ägandet. Hans förslag är dock lika politiserat fast ur ett marknadsliberalt perspektiv. Men det tycks han inte inse själv.

JB

Moderater analyserar valet

2014-09-25

Framför allt var det oförmågan att locka kvinnliga väljare inom LO-kollektivet som låg bakom Moderaternas dåliga valresultat, säger riksdagsmannen Hans Wallmark och opinionschefen Per Nilsson i partiets valanalysgrupp till Dagens Nyheter (24/9). Föga förvånande med tanke på att alliansens politik de senaste 8 åren knappast kan sägas ha gynnat kvinnor inom t.ex. kommunal. Rehabkedjan och försämringar av a-kassan har inte minst drabbat denna kategori hårt. Chockhöjningen av a-kasseavgiften var också en rent fackföreningsfientlig politik.

Vad gäller det stora tappet till SD som påvisas i SVT:s vallokalsundersökning vill analysgruppens företrädare nyansera bilden. Det handlar om ombytliga väljare som rört sig mellan S och M och som nu av migrationskritiska skäl röstat på SD. ”Det är ingenting som vi kan göra något åt. Vi står för öppenhet”, säger Nilsson.

JB

Ålderspension i förtid

2014-09-24

Alltfler tar ut sin ålderspension i förtid, skriver forskarna Robert Kadefors, Kjell Thorén och Maria Albin på SvD Brännpunkt (17/9). De förändringar som gjorts i socialförsäkringen har lett till att antalet sjukdagar har minskat drastiskt. Allt färre får genom de hårdare reglerna sjukersättning (förtidspension). Parallellt med dessa förändringar har också kraven på höjd pensionsålder för att klara pensionssystemen växt sig starkare. Livslängden ökar i Sverige vilket belastar pensionssystemen mer än tidigare. Forskarna finner dock att utvecklingen lett till att de sk förtida uttagen av ålderspension ökar. Minskningen av sjukdagar och sjukersättning motsvaras av en ökning av tidigare pensionsuttag. Framför allt är det inom arbetaryrken som andelen förtida uttag ökar medan tjänstemän tenderar att i allt högre grad jobba till 67. De förtida uttagen drabbar individerna genom att pensionen blir lägre både före och efter 65 år. Forskarna menar att detta är djupt orättvist och att arbetslivet -givet att vi ska jobba längre- måste anpassas så att alla i så fall klarar ett längre arbetsliv. För arbetsgivarna handlar det också om kompetensförsörjning, menar forskarna och pekar på att i Tyskland har arbetsmarkandens parter delvis tagit itu med problematiken.

Även om vi som tjänstemän i statlig tjänst inte är lika hårt drabbade som arbetare i privat eller kommunal anställning bör kopplingen till vår sektor göras. Vi hade det bästa trygghetsavtalet på svensk arbetsmarknad. Nu står vi istället med ett urholkat omställningsavtal som i synnerhet försämrat tryggheten för de äldre anställda. Här hade staten kunnat vara vägledande. Arbetsgivarverket valde istället den sk arbetslinjen. Måhända lät man snålheten bedra visheten ännu en gång.

JB

Handelsprofessor förespråkar terminsavgifter

2014-09-23

Professor Bo Becker på handelshögskolan ser terminsavgifter som lösningen för de svenska lärosätenas kvalitetskris. På DN-debatt (DN 23/9) skriver han att den svenska högre utbildningen riskerar att hamna i kvalitetskris och anför bl.a. Alvesons och Rothsteins debattartikel om den intellektuella inaveln i universitetsvärlden i våras (DN 5/5). Han lyfter också fram den tilltagande internationella konkurrensen genom dels nätbaserade masskurser, dels studenternas ökade rörlighet. Sverige, med sin fria, skattefinansierade universitetsutbildning, riskerar att bli utkonkurrerat om inget görs. Terminsavgifter om c:a 10000 skulle ge ett rejält tillskott till de svenska lärosätena och dessutom skapa ett ekonomiskt incitament för utbildningsansvariga att förbättra kvaliteten. Problemet med att vissa har sämre förutsättningar att betala för sin utbildning vill Becker lösa genom att studiemedelsfinansiera avgifterna. Han menar att avgifterna i ett slag skulle öka intäkterna för en grundutbildningsplats inom humsam-området med 40%, från 50000 kr per år till 70000. På så vis skulle inte svenska skattebetalare behöva finansiera utländska studenters utbildning.

Beräkningen är dock lite märklig. Ökningen förutsätter att staten fortsätter att betala lika mycket per plats. Om fler utländska studenter strömmar till än det finns statligt finansierade platser för, kommer ju den nya, förstärkta studentpengen att urholkas, givet att lärosätena inte kan motstå frestelsen att ändå ta in dem och kamma hem terminsavgiften om 10000 kr. För europeiska studenter går det nämligen inte att ha högre avgift än för de svenska. Dessutom kvarstår problemet med den orättvisa som beror av ekonomiska förutsättningar. Lånelasten ökar för de som inte har förutsättningar att betala terminsavgiften. Det finns många stora fördelar med en fri universitetsutbildning för alla, inte minst vad gäller utbildningssystemets bidrag till ett jämlikt samhälle. Ytterst är legitimiteten för ett skattefinansierat fritt utbildningssystem en viktig samhällspolitisk fråga.

JB

Extern samverkan som grund för fördelning av resurser till universitet och högskolor?

2014-08-27

VINNOVA har av regeringen haft i uppdrag att lägga fram ett förslag om hur ”framgångsrik” samverkan med det omgivande samhället i framtiden ska kunna utgöra ett kriterium för resursfördelningen till universitet och högskolor. Nu har VINNOVA presenterat ett förslag som varit ute på remiss och ST har i sitt yttrande över förslaget ställt sig avvisande till själva idén bakom förslaget.

Samverkan med omgivande samhälle är så klart en viktig uppgift för universitet och högskolor och är ömsesidigt berikande, men effekterna går inte att mäta och kan enbart av detta skäl inte användas som fördelningsinstrument. Men viktigare än problemen med att försöka mäta resultat av samverkan är att VINNOVAs förslag, om det skulle förverkligas, hotar lärosätenas vetenskapliga autonomi i relation till ekonomiska och politiska makthavare och att göra universiteten till instrument för olika särintressen. Det föreslås att framtida resursfördelning bör kopplas till hur samverkan integreras med universitets och högskolors kärnverksamheter, dvs forskning och utbildning. Man föreslår att lärosäten bedöms efter hur samverkan belönas i lärosätets interna resursfördelningssystem, vid rekrytering och meritering, externa parters möjlighet att påverka forskningens och forskarutbildningens inriktning. Dessa idéer står i direkt motsättning till universitetets grundidé om akademisk frihet, som innebär ett intellektuellt oberoende av olika ekonomiska och politiska maktcentra.

Och vad är ”framgångsrik” samverkan? Olika grupper i samhället definierar ofta relevans och nytta beroende på vad som anses gynnsamt för just det egna intresset. Inom politiken har det också blivit allt vanligare att bortse från vetenskaplig kunskap när den strider mot för tillfället rådande ideologi, vilket gör att t ex kritisk samhällsforskning, oavsett hur samhällsrelevant den än är, knappast skulle få höga samverkanspoäng med VINNOVAs förslag på kriterier.

Det är inget fel att universitet och högskolor samverkar med det omgivande samhället, det är väl närmast en självklarhet, men det måste ske i former där lärosätenas integritet gentemot olika ekonomiska och politiska intressen värnas.

Annika Aronsson och Kjell Nilsson

Allt fler anmäler diskriminering

2014-08-27

Nu ökar antalet anmälningar om diskriminering kraftigt, skriver DO Agneta Broberg på DN Debatt (27/8). Under årets sex första månader inkom 1000 anmälningar vilket är 25% fler än motsvarande period förra året. I artikeln beskriver Broberg innehållet i anmälningarna och kan konstatera att de inte som typfall utgör enskilda händelser som kan lagföras. Istället utgör de oftast berättelser om mer eller mindre subtila händelser under en lång tid som sammantagna i slutändan lett till att anmälaren inte sett någon annan råd än att vända sig till DO. Den diskrimerande parten kan vara allt från enskilda individer till grupper av människor, myndighetspersoner, regelverk och normer mm. Det gör det ibland svårt att lagföra då DO i så fall måste skala ner berättelserna till enskilda händelser och avgöra om de håller för åtal. Icke desto mindre visar en analys av anmälningarna att diskriminering utgör ett stort problem i samhället och DO menar att det ändå är viktigt att göra en anmälan. Även om de inte leder till rättsliga åtgärder bidrar de till det systematiska arbetet mot diskriminering. Efter att ha läst debattartikeln om detta angelägna ämne måste man i och för sig hålla med DO om detta. Några ord om hur lagstiftningen ser ut hade än dock varit önskvärda. Är lagstiftningen för tandlös?

JB

KD kritiserar FI

2014-06-13

På Uppsala Nya Tidnings debattsida (UNT 13/6) kritiserar två lokala KD företrädare Feministiskt Initiativs framgångar i EU-valet och varnar för deras ”totalitära” politik inför riksdagsvalet. Skribenterna menar att FI är totalitärt i dels sina omfattande krav på offentligt organiserade välfärdstjänster, dels, och framförallt, i sina långtgående krav på att förskola och skola ska ha obligatoriska inslag av normkritik och könsmaktsperspektiv. Det är naturligtvis legitimt att kritisera FI:s politik men det är märkligt att ett parti med kristen grund, i en omfattande debattartikel tar till så hårda ord som totalitarism, utan att med ett enda ord nämna de verkligt stora hoten mot demokratin. De främlingsfientliga partierna gick fram på bred front i EU-valet och Sverige Demokraterna gjorde sitt bästa resultat någonsin. Varför kritiserar KD inte dem? Är det kanske för att KD liksom SD sätter familjen främst? KD menar i artikeln att FI:s politik är familjefientlig. Sverige Demokraterna vill gärna använda begrepp som oikofobi (familjerädsla) i sin kritik av övriga partier. Finns här månne en gemensam ”agenda”?

JB

Välfärdsbolag undviker skatt

2014-06-09

Bolag med verksamhet inom vård, skola och omsorg har vuxit som svampar ur jorden sedan naiva politiker släppte in dem på den offentligfinansierade arenan. Nu skriver DN (9/6) att dessa bolag också ger mycket lite tillbaka till det allmänna i form av skatt. Trots att bolagen gör stora vinster - och vem trodde något annat? – försöker man till varje pris undvika att betala skatt. De fem största bolagen gjorde under 2012 en vinst på 1,2 miljarder, drygt 5 % av omsättningen på 22,4 miljarder. Av detta betalade man 26 miljoner eller drygt 2 % i skatt. Som medborgare och skattebetalare blir man både förbannad och uppgiven av hur samhället tillåts bli alltmer orättvist. Å ena sidan vägs blöjorna på äldreboenden, skolor går i konkurs och förskolor och sjukhus säljs med god vinst medan barn och patienter får allt sämre omsorg och vård. Å den andra plockas den ena miljonen efter den andra ner i fickor lika rymliga som kostymbärarnas samveten. Quo Vadis, välfärdssamhälle?

JB

Ring, klocka, ring!

2014-06-09

På nationaldagen ser jag i radhusområdet där jag bor hur var och varannan granne sätter svenska flaggor vid sina dörrar. Har de alltid gjort det eller är det extra mycket i år? Vet inte. Har själv ingen lust att skylta med nationella symboler. Nationalism känns förlegat i en globaliserad verklighet. Har heller aldrig känt mig som i första hand tillhörig nationen Sverige. Jag är visserligen tacksam för att jag fått privilegiet att födas och leva i ett rikt och tryggt hörn av världen men anser att det snarare förpliktar till generositet, tolerans och öppenhet än till falsk stolthet och nationsprotektionism. Läser på avpixlat ett reportage om Ullenhags och Billströms aktiviteter på nationaldagen. Deras i viss mån tafatta men hedervärda försök att vidga det svenska kulturperspektivet förlöjligas som politisk korrekthet och oikofobi (famlje- eller hushållsrädsla). Hur de kan vara politiskt korrekta och oikofobiska på samma gång förklaras inte i det av galla indränkta reportaget. Den enda fobi jag kan identifiera i texten är xenofobi. Det är tragiskt att bland skribenterna på avpixlat - uppenbarligen intellektuella och välformulerade människor - se så mycket rädsla. Svenska flaggan tycks för dem vara en trygg snuttefilt i en komplex och skrämmande verklighet. Inser också, alldeles oavsett mina egna politiska sympatier, att det är en avgrund mellan opposition och allians å den ena sidan och övriga partier höger ut. Hoppas den avgrunden består och gärna fördjupas efter valet. I Jönköping ringde kyrkklockorna när Svenskarnas parti tågade på 1:a maj. Må de också ringa i Visby under almedalsveckan, om det behövs!

JB

Längre visstidsanställningar i Italien

2014-05-26

I Italien har parlamentet godkänt förändringar av anställningstryggheten som regeringen vill genomföra, skriver TCO-tidningen. Om senaten godkänner förslaget blir det fler visstidanställningar i det italienska arbetslivet. Reformen innebär, om den genomförs, att en arbetsgivare kan anställa och säga upp en och samma person fem gånger under en tidsperiod av 36 månader. Annorlunda uttryckt kan alltså fem anställningar staplas till en tid av en tre år. Susanna Camusso, ledare för CGIL, Italiens motsvarighet till LO, avvisar reformen: ”Korttidsanställningar i denna form skapar en mer splittrad arbetsmarknad och en ökad osäkerhet för de som jobbar och det är något som vi inte kan acceptera”. Regeringen menar att fler jobb skapas om arbetsgivaren får möjlighet till fler visstisdanställningar, något som ljuder bekant även för svenska förhållanden. Här kan som bekant visstidanställningar staplas upp till en tid av fyra år bara enligt LAS.

JB

Lärarfacken kritiserade av skolforskare

2014-05-23

Några skolforskare med professor emeritus Donald Broady i ryggen skriver på DN debatt (DN 22/5) att bl.a. lärarfacken bidragit till den låga statusen för läraryrket. I artikeln konstaterar man att många som söker sig till lärarutbildningen kommer från icke akademiska hem och har relativt lite kulturellt kapital. De många gånger reviderade lärarutbildningarna är heller inte väl ägnade att ge dem en gedigen bildning av traditionellt universitetssnitt. Resultatet blir en lärarkår som förvandlats från betrodda ämbetsmän till kotrollerande (och kontrollerade) tjänstemän. Lärarfacken har en del i försämringen, menar skribenterna, i sina krav på ökad antagning, lönenivellering mellan ämneslärare och förskolelärare och krav på legitimation för att kunna få anställning. Man pläderar istället för en utbildning inriktad på dels bildning, dels undervisningskonst och en starkare strävan att integrera programmet i universiteten i stort. Tröskeln för att bli antagen måste också höjas så att ett regelrätt urval kan genomföras vid antagningen. Inte oväntat slår lärarfacken ifrån sig kritiken (Lärarnas tidning 22/5) och menar att den är felaktig, att man tvärtom gjort stora insatser för att förbättra såväl utbildningen som statusen för läraryrket.

JB

Rådande forskarnorm kan utarma universiteten

2014-05-22

I Göteborgsposten skriver Anna-Karin Wyndham och Anna Peixotos en debattartikel baserad på sin forskning om jämställdheten vid några fakulteter på Göteborgs universitet (GP 22/5). I nyhetsbrevet har vi skrivit om det kunniga forskarparets resultat tidigare med anledning av deras besök på ordförandekonferensen våren 2013 (se nyhetsbrev nr 5 2013). I debattartikeln anknyter de till Rothstein och Alvessons debattinlägg i DN (2/5) för en tid sedan, som menar att internrekryteringen utgör ett hot mot fr.a. grundutbildningens men också forskningens kvalitet vid lärosätena. Wyndham & Peixoto lyfter fram sina resultat om jämställdhet och makthierarkier som ett kanske än större hot mot kvaliteten. Rädslan för att gå emot seniora forskare i det egna nätverket är ett problem för såväl jämställdhet som kvalitet i grundutbildning och forskning, menar de. Den forskarnorm som nu råder framhåller bilden av en forskare som alltid arbetar, är manlig och aldrig vabbar eller är föräldraledig. Den låga andelen kvinnor inom naturvetenskap och teknik förklaras emellanåt med rent biologiska modeller; kvinnor är helt enkelt inte kapabla till det abstrakta tänkande som matematiken kräver. Wyndham & Peixoto menar att den maktstruktur som deras forskning frilägger är helt på tvärs mot universitetsvärldens vackra ord om kritiska förhållningssätt och att det bästa argumentet ska gälla. Det krävs ett genomgripande arbete för att vädra ut all den unkenhet som härskar i akademin, menar de. Man blir faktiskt rejält förbannad över sakernas tillstånd, menar undertecknad.

JB

Vallöfte om akademisk jämställdhet

2014-05-22

Inför valet har socialdemokraterna kommit med ett löfte om åtgärder mot bristerna i jämställdheten inom akademin. I en PM (http://www.socialdemokraterna.se/upload/Stefan_Lofven/Artiklar/forskning_jamstallda_villkor.pdf) formulerar man först den välkända problematiken med den ”läckande pipelinen”, dvs att från en majoritet av kvinnor på grundutbildningsnivå tappas successivt kvinnor av mot toppen där 75 % av professorerna är män. I PM:n förs flera bekanta exempel fram som förklarar hur problemet uppstår; anslagsgivare ger i högre utsträckning pengar till manliga forskare, excellenta forskningsmiljöer är framförallt ledda av män, vid tjänstetillsättningar väljs oftare manliga sökande osv. Om socialdemokraterna vinner valet tänker man i forskningspropositionen 2017 ta krafttag mot problemen. Instruktioner hos anslagsbeviljande myndigheter kommer att ses över och processerna från ansökan till anslag analyseras. Man ska inrätta rekryteringsmål för lärosätena och dessutom avsätta 100 miljoner i en jämställdhetsbonus som efter utvärdering ska fördelas till lärosätena.

Det är angeläget att den här problematiken adresseras. I många stycken är universiteten en unket manlig miljö där en stereotyp könsstruktur tillåts härska utan kritik. Man får dock inte glömma att det rör sig om ett vallöfte och erfarenheten visar sådana kan urvattnas rejält efter valdagen om de inte helt skjuts på framtiden och glöms bort. En förutsättning är också att det blir regimskifte. Den som lever får se…

JB

Trygghetsavtalet osäkrat

2014-04-23

I samband med RALS-förhandlingarna förra året sa Arbetsgivarverket (AgV) upp Trygghetsavtalet inom det statliga området. Skälet angavs bl.a. vara att man inte ansåg att det stämde överens med regeringens ”arbetslinje”. AgV vill fr.a. ha bort möjligheten för den anställde att välja pensionsersättning vid övertalighet pga arbetsbrist. I samband med RALS-förhandlingarna kunde AgV och den fackliga motparten, däribland fackförbundet ST, komma överens om en avsiktsförklaring: Trygghetsavtalet ska finnas kvar och det ska omfatta fler av de visstidsanställda inom vårt område. Nivån på avsättningarna till åtgärderna ska bibehållas och ett nytt avtal ska vara klart den 15:e maj. I ST är vi många som är bekymrade över vad som nu ska hända med trygghetsavtalet.

Historien bakom vårt trygghetsavtal – det bästa på svensk arbetsmarknad – sträcker sig långt tillbaka, till den tid när man sa att ”statens kaka är liten men trygg”. Tjänstemän i staten var på den tiden i praktiken anställda på livstid. När så facken på det statliga området gick med på att avstå från den typen av anställningar kom man överens om att en viss del av lönesumman årligen skulle avsättas till åtgärder inom ramarna för ett fördelaktigt trygghetsavtal. En sk trygghetsstiftelse inrättades också vars uppgift är att administrera åtgärderna. I korthet innebär trygghetsavtalet längre uppsägningstider, kompensation av inkomstbortfall vid arbetslöshet eller vid annan anställning med lägre lön, möjlighet att välja pensionsersättning från 61 års ålder vid övertalighet som inträffar efter det att man fyllt 55 år, hjälp med utbildning och coachning under uppsägningstid mm. Ju längre man har jobbat i staten ju större nytta har man av avtalet. När anställningstiden är 30 år eller mer omfattas man till fullo av avtalets goda. Tröskeln ligger sedan en tid vid tre års anställning. Även visstidsanställda omfattas med något undantag.

För de som inte jobbat så länge i staten och kanske har flera decennier framför sig innan pension blir aktuell, upplevs kanske inte AgV:s intresse av att ta bort pensionsersättningen som något större problem. Kan dessutom trygghetsavtalet vidgas och omfatta fler med kortare anställningstider och visstidsanställningar är kanske vinsten större än förlusten. Tveklöst är det ju en fördel om fler visstidsanställda kan komma att omfattas men i ST är det många som ändå är oroade. Man anser att AgV:s tal om arbetslinjen ekar tomt eftersom möjligheten till pensionsersättning fungerar som ett hinder för att säga upp äldre anställda. Det kan nämligen bli dyrt för arbetsgivaren att säga upp anställda om de är fyllda 55 – större delen av kostnaden för pensionsersättning drabbar nämligen den enskilda myndigheten. Tas den bort finns en betydande risk att äldre drabbas när arbetsgivaren vill omorganisera och ”förnya” sin verksamhet. Att de som då sägs upp ska ut i ”arbetslinjen” och söka nya jobb är naturligtvis bara cynisk retorik. Tryggheten i en pensionsersättning handlar förmodligen mer om att få jobba kvar till 65 eller 67, än att sluta jobba vid 61. Förhoppningsvis ska våra förhandlare sätta spärr mot AgV:s märkliga försök att implementera regeringens politik i vårt avtal. I nuläget är det tveksamt om förhandlingarna kan avslutas den 15:e maj. I så fall prolongeras sannolikt avtalet till dess ett nytt avtal kan tecknas.

JB

EU varnar Sverige om visstidsanställningar

2014-04-22

EU-kommissionen har nu för andra gången varnat Sverige för att de svenska reglerna inte skyddar mot missbruk av visstidsanställningar, skriver Lag & Avtal (16/4). Visstidsanställningar är inte förbjudna enligt EU:s direktiv men reglerna för hur de får staplas på varandra är tydliga. I Sverige kan stapling ske på flera sätt; tidsbegränsningar enligt LAS kan kombineras med begränsningar i t.ex. förordningar, vilket är vanligt inom vårt område. På så vis kan anställda gå i många år utan att bli tillsvidareanställd. EU:s påtryckningar är välkomna. Låt oss hoppas att det leder till hårdare regler på svensk arbetsmarknad.

JB

Ordförande i intressekonflikt

2014-04-22

Uppsala universitets ordförande, Carola Lemne, kritiseras för att hon sitter kvar efter att ha tackat ja till VD posten i Svensk Näringsliv. Academic Rights Watch skriver på sin hemsida VD-uppdraget är oförenligt med hennes ordförandeskap vid universitetet. Lärosätets autonomi hotas därmed. Onekligen är det en märklig kombination. Även om jämförelsen haltar något hade på sin tid Curt Nicolin, ordförande i SAF, knappast kunnat förena dessa båda uppdrag. Frågan är nu hur länge Lemne kan sitta kvar som ordförande i Uppsala universitets styrelse.

JB

Facket vinner i förtroende

2014-03-26

Nu ökar förtroendet för facket. Faktiskt är det högre än det varit sedan Medieakademin började mäta detta i sina årliga undersökningar, skriver tidningen Publikt.

Sedan 1997 har Medieakademin, grundad av Göteborgs-Posten, Göteborgs universitet, Forsman & Bodenfors samt TNS Sifo, mätt allmänhetens förtroende för en rad samhällsinstitutioner. Förtroendet för facket mäts sedan början på 2000-talet, med ”Facket” som ett samlingsnamn för alla fackförbund. I årets mätning hade 38 procent av de 1200 personer som webbintervjuats mycket eller ganska högt förtroende för facket. 2013 var förtroendet för facket 33 procent, och det var i sin tur högre än många av åren innan.

Förtroendebarometerns fem i topp är, i tur och ordning uppifrån och ner: Sveriges radio, Sveriges television, universitet och högskolor, Systembolaget och Ikea. I botten ligger, i fallande ordning, Kristdemokraterna, Arbetsförmedlingen, Sverigedemokraterna, Expressen och Twitter.

Hela undersökningen kan läsas här: http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2014/03/2014_MedieAkedemins_Fortroendebarometer_140228.pdf

EL

Nordmark pläderar för högre akasseersättning

2014-03-24

TCO-ordföranden Eva Nordmark pläderar på DN debatt högre ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen (15/3). Hon konstaterar att ersättningsnivåerna för tjänstemän år efter år har urholkats och nu närmar sig 50% av inkomsten. Därigenom har medelklassens tjänstemännen blivit statens kassako. De står för c:a 60% av rikets totala lönesumma och är därmed den största bidragsgivaren till välfärden. Nu måste ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen upp om inte hela systemets legitimitet ska svikta, skriver Nordmark.

JB

Betyg från fyran patentlösning

2014-03-24

Nu har alliansregeringen presenterat ytterligare en patentlösning på skolans problem: betyg från årskurs fyra (DN debatt 24/3)! Genom vad man kallar tidig kunskapsuppföljning menar man att de problem som PISA undersökningen påvisade i höstas ska åtgärdas. Som bekant hade svenska skolelever halkat ner rejält i den mätning av prestationer som PISA gör. Genom att införa betyg i årskurs fyra ska svenska elevers prestationer öka. ”Om vi lyckas utbilda och stärka arbetskraften får vi ett rikare och bättre Sverige” menar man redan i första stycket. Det förefaller som om alliansen helt har tappat styrfarten i skoldebatten. Hela artikeln andas uppgivenhet och är ett klamrande efter halmstrån. Det är verkligen platt att så okomplicerat sätta likhetstecken mellan betyg i årskurs fyra och ökad ekonomisk tillväxt. Skolans problem har ju mycket större konsekvenser för den enskilda individen än vad en eller ett par procent ökad eller minskad tillväxt har. Det borde en liberal regering kunna omfatta. Att inte kunna läsa och skriva är ett stort handikapp för den enskilde som drabbas som inte kan reduceras till en fråga om ekonomi. Det är heller inte ett problem som adresseras med betyg vilka dessutom i sig kan skapa hets och ohälsa hos de som bedöms. Det är inte mer bedömning som behövs i skolan utan mer mening. Både lärare och elever behöver uppleva det dagliga arbetet som mer meningsfullt. Kanske åstadkoms det bäst med mer engagerade föräldrar och då inte föräldrar som i första hand är engagerade i sina egna telningar utan i skolan som plats, miljö och organisation. Tyvärr tycks inte heller oppositionen ha några bra lösningar att komma med.

JB

Användning av inhyrd personal ökar

2014-03-19

Användningen av inhyrd personal ökar, skriver TCO-tidningen (19/3). Uppdragen blir fler och längre och andelen anställda från bemanningsföretag har ökat från 1,3 % till 1,5 % 2013. Det framgår av bemanningsföretagens årsrapport för 2013. Nivåerna är ändå betydligt lägre i Sverige än i andra länder. Bemanningsföretagens branschorganisation oroar sig för vad som kommer att hända vid ett eventuellt regimskifte vid valet i höst. Vänsterpartiet vill förbjuda bemanningsföretag och LO vill införa begränsningar. Total jobbar nästan 70000 människor i bemanningsföretag.

JB

Krav på socialt protokoll

2014-03-19

LO kräver tillsammans med sina fackliga systerorganisationer i Portugal och Österrike att EU antar ett socialt protokoll i EU-fördraget (DN 16/3). Alla problem löses inte automatiskt genom en fri marknad och fri rörlighet i EU-länderna. Ett socialt protokoll ställer krav på grundläggande fackliga rättigheter som drägliga arbetsförhållanden och rimliga löner för alla anställda i EU, oavsett var de jobbar. Dessa får inte underställas den ekonomiska friheten. I praktiken skulle ett sådant protokoll medföra betydligt bättre arbetsförhållanden för t.ex. lastbilschaufförer från annat EU-land som arbetar i Sverige.

JB

Avgörande för Uppsalarektor?

2014-02-26

I morgon torsdag (27/2) ska Uppsala universitets styrelse (konsistoriet) fatta beslut om huruvida man har förtroende för rektor Eva Åkesson. Om inte kommer man att meddela regeringen att förtroendet inte finns vilken sedan har att avgöra frågan om rektors framtid. Om konsistoriet har förtroende och rektor sitter kvar vidtar en lång process att återupprätta universitetets anseende som Sveriges äldsta universitet. De tre vice rektorerna och ett okänt antal andra akademiska ledare kommer med stor sannolikhet att lämna sina poster i ett sådant läge. Hur stor förtroendeklyftan är bland de 6000 anställda är i nuläget oklart. Oavsett vad som händer vidtar alltså en svår period för det anrika universitetet. Måhända också för regeringen då det framkommit att vicerektorerna, bakom ryggen på rektor och styrelse, konsulterat med departementet långt innan ledningskrisen varit känd. Departementet har hanterat ärendet ytterst märkligt. En plump i protokollet för minister Björklund.

JB

Kompetens istället för anställningstid

2014-02-26

Två Fp företrädare, Carl B Hamilton och Christer Nylander, förespråkare i en artikel i Uppsala Nya Tidning (UNT 25/2) att Lagen om anställningsskydd (LAS) bör förändras. Vid sk turordning i samband med arbetsbrist ska personlig kompetens gälla, inte anställningstid. Författarna menar att det skulle göra det lättare för små företag att våga anställa då de säkert kan veta att de kan behålla medarbetare med viktig kompetens i samband med uppsägningar. Anställda som blir arbetslösa skulle sedan i arbetslöshetsåtgärder erbjudas möjligheter att förbättra sin kompetens. Förslaget är rent ut sagt en förklädd desarmering av LAS. Idag gäller turordningen så att medarbetare med jämförbara arbetsuppgifter turordnas så att de med kortast anställningstid hamnar högst på listan. Rimligen krävs ungefär samma kompetens om arbetsuppgifterna är jämförbara. Det Fp egentligen vill är alltså att arbetsgivaren helt och hållet på egen hand ska avgöra vilka som ska få stanna vid en arbetsbrist situation, nämligen de med bästa personliga kompetens. Det är helt enkelt en ny variant av det fackfientliga förslaget att avskaffa LAS. Många studier har visat att LAS inte utgör något problem för arbetsgivarna idag. Det är på tiden att somliga politiker lär sig att facket inte är en fiende utan tvärtom en tillgång på arbetsmarknaden. Eller vill dessa båda Fp-företrädare ha en arbetsmarknad där djungelns lag råder?

JB

En miljard i veckan

2014-02-25

Arbetsrelaterade sjukdomar kan kosta staten så mycket som en miljard i veckan. Det skriver TCO-tidningen (19/2) och frågar sig varför regeringen inte lägger mer pengar forskning inom området. Forskning om diabetes och invärtessjukdomar, som regeringen prioriterar, kostar staten kanske en miljard kronor per år. Svend Erik Mathiassen, professor vid Centrum för belastningsskadecentrum vid högskolan i Gävle, i fråga sätter det är rimliga i detta och pekar också på att arbetslivet blir alltid tuffare. Kraven på tillgänglighet ökar samtidigt som bemanningen minskar. Det leder till mer pressade arbetsförhållanden och fler konflikter på arbetsplatsen. Mathiassen menar att det finns all anledning att satsa på forskning om människans välbefinnande i arbetslivet.

JB

Disputerad - och sen då?

2014-02-20

ST har gjort en unik intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan. En turné kommer nu genomföras av författaren till rapporten, Inger Ehn Knobblock och avdelningsordförande Annika Aronsson. Turnén startade den 18 februari  med ett lunchseminarium i Lund där drygt 50 doktorander om för att lyssna.

Läs rapporten

Se turnéplanen

Misstroende mot Uppsalarektor

2014-02-17

Vicerektorerna vid Uppsala universitet har tillsammans med några av sina kollegor i ledningen lämnat in en skrivelse till universitetets styrelse (konsistoriet) där de kräver rektor Eva Åkessons avgång. Som anledning till det tappade förtroendet anger man akademisk legitimitet och oförmåga att klara ledningsuppgiften. Skrivelsen är dock mycket vagt hållen och Åkesson har också stöd på flera håll vid universitetet. I nuläget är det alltså oklart vad som ligger bakom. Torsdag den 20/2 kommer ärendet att behandlas i konsistoriet.

JB

Missriktad förnyelse

2014-02-17

Ledningarna vid universiteten har fått mer att säga till om på bekostnad av undervisande och forskande personal. Det är resultatet av autonomireformen, skriver representanter för den nationella samverkansgruppen för god forskningsmiljö (GFM) i en kritisk debattartikel i DN (29/1). Bland undertecknarna märks den tidigare rektorn för Uppsala universitet, Bo Sundqvist. Genom autonomireformen ersätts den tidigare interndemokratiska, kollegiala styrelseformen med sk linjestyrning. I praktiken leder det till mer makt åt ledning, styrelse och förvaltning medan lärare och forskare får mindre att säga till om. På de mindre högskolorna har det fått starkt genomslag men är också klart märkbart på de äldre och större lärosätena. I artikeln pekar man också på att det som med en samlingsterm kallas NPM (New Public Mangement), en organisationsmodell hämtad från företagsvärlden och som under några decennier genom resultat och målstyrning allt mer kommit att prägla statliga verksamheter, vunnit allt större inflytande också inom universitetssektorn. Den kvalitetsorienterade verksamhet som bedrivs inom universiteten -forskning och utbildning- hotas nu av att ”produktorienteras” och i allt högre grad utföras av individer orienterade mot personlig vinning. Sammantaget menar författarna att den utveckling universiteten nu är inne i är en återvändsgränd: ”Den tär nu på fogarna i samhällets intellektuella ryggrad”.

JB

Ökad effektivitet för vem?

2014-01-28

Helpdesk införs nu överallt. När något strular med IT, telefoni, lokaler mm. felanmäler man numera till helpdesk via funktionsadress på e-posten. Förr ringde man en löpare som kom kilande och fixade efter bästa förmåga. Naturligtvis är det effektivare om allt kommer in som e-post vilken sedan kan behandlas i tur och ordning av flera personer i helpdesken. De ställer motfrågor till användaren i syfte att försöka avhjälpa enklare fel. Det kan generera en e-postväxling i kanske tre fyra led var emellan användaren själv ska försöka avhjälpa felet. Först när enklare felkällor eliminerats skickas en tekniker ut. Självklart blir supporten effektivare på det här sättet och som en följd även kostnaderna lägre. Här uppstår en synlig och mätbar besparing. Frågan är hur det blir i den andra änden där användaren sitter? Man kan anta att mer tid spenderas av användaren på att skriva och skicka e-post och att däremellan kravla omkring på golvet och undersöka kablar etc. Om så är fallet är besparingen inte reell för hela organisationen. Kostnaderna har sjunkit på ett mätbart sätt i en del av organisationen men istället ökat på ett diskret sätt i en annan del. Resultatet riskerar då att totalt sett bli försämrad kvalitet. Risken för suboptimering hotar när organisationer systematiseras allt för hårt.

JB

Vision uppmärksammar IT-stress

2014-01-20

Det alltmer digitaliserade arbetslivet tär på de anställda. Krånglande IT-system skapar stress och en ständig ström av information belastar hela tiden våra sinnen, skriver tidningen Vision (20/1). Fackförbundet Vision satsar i år mer på att öka kompetensen kring skyddsronder vad gäller IT. Man avser även att göra en medlemsundersökning om digital arbetsmiljö för olika yrkesgrupper på olika arbetsplatser. Syftet är bland annat att få fram exempel på bra, användarvänliga lösningar som andra kan ta efter. Måhända något för ST att tänka på.

JB

Partiledare på terapisoffan

2014-01-20

I går (19/1) startade SVTs nya serie ”Nyfiken på partiledaren”. Programmet, där psykoterapeuten Poul Perris samtalar med partiledarna, har framställts som en slags offentliga terapisamtal med politikerna. Först ut var vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt. Trots att det ligger nära till hands att stämpla programformen som den vanliga typen av dokusåpe-geschäft känns åtminstone det första programmet äkta och faktiskt väldigt informativt. Perris lockar ur Sjöstedt intressanta pusselbitar om varför han hamnade där han är. Samtalet blir heller inte kladdigt känslosamt då Perris lyckligtvis undviker att borra i de ömma punkterna. Tvivelsutan leder dock den här typen av program till att ytterligare öka personfokuset i politiken. Frågan är om det är ökad persondyrkan vi behöver eller politiker som tillsammans tar itu med de samhällsproblem vi har. Svaret ger sig självt.

JB

Fackliga kamrater mördas i Kambodja

2014-01-17

Minst fyra människor dödades vid fackliga strejkaktioner i Kambodjas huvudstad Phnom Penh (TCO tidningen 15/1). Protesterande textilarbetare, som strejkar för en höjning av minimilönen från $80 till $160, mötes av regimens repression varvid minst fyra sköts ihjäl och 37 skadades. Angreppet kom på fabriksägarnas begäran. Världsfacket fördömer aktionen och kräver att ansvariga ställs inför rätta och att regimen genast inleder förhandlingar med de strejkande. Rätten att strejka för höjd minimilön fastslås i ILO-konvention 87, vilken Kambodja skrev under redan 1999.

JB

Romson pressar Lööf om högskolor

2014-01-17

I riksdagsdebatten häromdagen (15/1) ställde miljöpartisten Åsa Romson besvärliga frågor till centerpartiets Annie Lööf. Romson undrade över var Lööf och hennes parti står i förhållande till regeringens finansieringspolitik vis à vis universitet och högskolor. Som Romson konstaterar innebär regeringens politik att finansieringen till de stora lärosätena förstärks på de regionala högskolornas bekostnad. Hur går det ihop med centerpartiets regionalpolitik där företagandet i glesbygdskommuner ska stärkas. Högskolornas roll är ju i det sammanhanget mycket viktig. Lööf slingrade sig ur frågan genom att i stort sett bara upprepa vad Romson sagt; högskolornas roll för regioner och glesbygdskommuner är mycket viktig för inte minst företagandet. Hennes svar är en klen tröst för de mindre högskolor som nu sparar febrilt och säger upp såväl lärare som administrativ och teknisk personal.

JB

Julgåva till EXPO

2013-12-23

Vid avdelningsstyrelsens julmöte beslöts att årets julgåva om 2000kr ska gå till EXPO. Den antirasistiska stiftelsen EXPO utmanar alla former av intolerans genom granskning, utbildning och engagemang. Mest känd är kanske tidskriften som stiftelsen ger ut. Avdelningsstyrelsen menar att att EXPO behövs mer än någonsin i ett Sverige där främlingsfientliga åsikter blir alltmer rumsrena. Genom att ge EXPO julgåvan vill avdelningsstyrelsen fästa uppmärksamheten på att också fackföreningsrörelsen måste engagera sig i den antirasistiska kampen.

JB

Svenska elever allt sämre enligt Pisa-mätning

2013-12-23

Svenska femtonåringar har blivit ännu sämre vad gäller läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Det visar den senaste Pisa-mätningen. År 2009 låg Sverige på 22:a plats inom OECD men har 2012 (det år resultaten gäller) halkat ner till 28:e plats. Bland pedagogikforskarna råder relativt stor enighet om att segregeringen av den svenska skolan är den främsta förklaringen till att Sverige halkat efter. För alliansregeringen, och i synnerhet Folkpartiet, är det här ett stort problem. Skolfrågan har under båda mandatperioderna stått i fokus och Fp:s Jan Björklund har haft mycket hög svansföring i debatten. Under sex år av borgerligt styre (fram till mätningen) har resultaten bara blivit sämre. En bidragande orsak är förmodligen att regeringen har bejakat vinstdrivande friskolor.

JB

Facklig makt över almanackan

2013-12-23

I Grönköpings veckoblad (nr10 2013) önskar fackordförande Hr Th. Lundblad särskilt alla fackanslutna en riktigt God Jul. Lundblad konstaterar också att Julen i år är väldigt arbetarvänlig. Ett dussintal dagar kan alla vara lediga med ett minimalt uttag av komp- och semesterdagar. Därför passar Lundblad på att plädera för att makten över kalendern inte enbart får ligga hos dignitärer som Kungliga Vetenskapsakademin och Svenskt Näringsliv. En demokratisering måste genomföras så att istället facket får makten över kalendern. Då kan alla jular bli arbetarvänliga.

JB

Separat antagning av betalande studenter

2013-12-23

Sedan några år är studenter vid svenska lärosäten som kommer från länder utanför Europa (ej från EES-land eller Schweiz) tvungna att betala en studieavgift. Det har lett till att denna kategori studenter minskat drastiskt. Regeringen menar att ett viktigt skäl till detta är att dessa studenter antas gemensamt med de avgiftsbefriade studenterna på basis av sina meriter. Det gör det svårt för lärosätena att anta så många som man har kapacitet att utbilda. Därför vill regeringen att betalande studenter ska antas med separat antagning (Promemoria U2013/4281/UH). I praktiken innebär det att betalande studenter kan antas till en kurs trots att de ha sämre meriter än sina icke betalande studiekamrater. Av outgrundliga skäl anser regeringen att det i slutändan ska leda till högre kvalitet. För en lekman är den självklara lösningen på problemet en annan. Om vi tycker att det är viktigt att studenter från länder utanför EES (och Schweiz) kommer hit och studerar (vilket i vart fall undertecknad gör), och de slutar att komma därför att vi inför studieavgifter. Då bör den enkla lösningen vara att ta bort avgifterna. Det system regeringen nu föreslår öppnar upp för en obehaglig utveckling. De som kan betala får lättare att komma in på en eftertraktad utbildning än de som inte har råd. I framtiden kan kanske en svensk eller tysk student söka i avgiftsgruppen om man har pengar? Var hamnar vi då?

JB

Karrärtjänster för lärare hotade

2013-11-28

En av de få riktigt bra saker som Björklund och hans administration genomfört på skolområdet, karriärtjänster i skolan, riskerar att gå om intet. Det skriver Bo Johansson på DN debatt (DN 28/11). Idén var att skolorna skulle inrätta lektorat och dylika tjänster för lärare med relevant fortbildning (doktorsexamen etc). Statliga medel sköts till för ändamålet. En undersökning som Lärarnas Riksförbund gjort visar att många kommuner struntat i att genomföra reformen varför LR nu efterlyser hårdare regler. Kommunernas nyckfullhet får inte förhindra reformen, menar man. Bindande regler är som bekant inte regeringens bästa gren.

JB

Relationik på ombudsmötet

2013-11-25

På ombudsmötet andra dag var ett av programinslagen en föreläsning av professor Marianne Döös, Stockholms universitet. Hon talade över temat ”Kompetensbärande relationer”. Döös, som är pedagog, har studerat relationers betydelse i organisationer och hur kunskap eller kompetens finns inlagrad i dessa relationer. Ett av hennes resultat är att omorganisationer kan skada kompetensen -och därmed möjligheterna att utföra arbetet på ett effektivt och bra sätt- som finns i en verksamhet om inte hänsyn tas till det hon vill kalla ”relationiken” i organisationen. Vidare presenterade Döös alternativa sätt att visualisera organisationer som kanske bättre hjälper oss att identifiera de kompetensbärande relationerna. Föreläsningen var intressant och engagerande och Döös är värd en eloge för sin bland organisationsforskare rätt ovanliga kunskapssyn. Det vanliga är ett kognitionsinriktat perspektiv i vilket kunskap eller kompetens ses som atomistiskt och individuellt. I Döös mer dynamiska perspektiv har kunskapen en mer kollektiv prägel och kompetensen blir något som erövras i handling, tillsammans med andra människor.

JB

Ny avdelningsstyrelse

2013-11-22

Vid avdelningens ombudsmöte den 20-21 november valde ombuden från sektionerna vid landets lärosäten en ny styrelse. Som ny ordförande valdes Annika Aronsson från Linné universitetet. Till sin hjälp i arbetsutskottet har hon två vice ordförande, nämligen Eva-Lena Moser, Lunds universitet som 1:e och Alejandra Pizarro, Stockholms universitet som 2:e. Förändringarna i styrelsen blev denna gång relativt stora då vår förra ordförande, Ing-Marie Nilsson liksom vår förre 1:e vice ordförande, Lars Frisk, drog sig tillbaka efter många förtjänstfulla år i styrelsen. Två andra notabla avgångar, i båda fallen pga pension, gällde ersättaren Jan-Erik Gustafsson, förtroendevald på olika nivåer sedan tidigt sjuttiotal och revisorn Jean-Pierre Zune, förtroendevald i förbundet med vissa uppehåll sedan sextiotalet. De avgående avtackades under rörande former och långa, välförtjänta applåder. Hela den nya styrelsens sammansättning hittar du på www.st.org/universitet.

JB

ST högt i ranking

2013-11-22

Dagens Nyheter har undersökt vilka fackförbund som har bäst inkomstförsäkringar i samband med arbetslöshet (DN 22/11). I rankingen av de 34 förbund som har en sådan försäkring placerar sig Fackförbundet ST på femte plats. Det är glädjande att vårt förbund har så goda villkor för de medlemmar som hamnar i arbetslöshet. Inte helt oväntat är det förbunden med lägst andel arbetslösa som placerar sig i toppen på listan. Det blir ju tyvärr så att avgifterna för försäkringen ökar ju fler det är som blir arbetslösa. Med andra ord följer avgiften för försäkringen den i a-kassorna.

JB

Promoveringsfel i Karlstad

2013-10-25

Karlstads universitet utmärker sig i dagarna som högskolesveriges gossen ruda. Maciej Zaremba uppmärksammar i en artikel i DN (24/10) att man idag (25:e oktober) avser promovera norrmannen Olav Thon till hedersdoktor. Thon är miljardär och en varm anhängare av det norska Framskrittspartiet. Han ska få sin hatt därför att han ”betytt mycket för lärosätets utveckling”. När Zaremba frågar på vilket sätt kan ingen säga hur. Man frågar sig om rektor Åsa Bergenheim drabbats av en omvänd Lidnersk knäpp? Hon vet nämligen inte heller hur Thon bidragit till KAU:s utveckling och hon tror dessutom att det överallt och alltid är rektor som utser hedersdoktorer. Kanske kan man skratta åt det faktum att universitetet av allt att döma inte ens får någon glädje av Thons miljarder, men mindre roligt -eller snarare skrämmande!- är att ingen av alla de som är kritiska till utnämningen öppet törs göra sin stämma hörd. Sorgligt är att Karlstads universitet solkar hela den svenska universitetsvärlden med sin främlingsfientliga flirt.

JB

Doktoranddagar på LTU

2013-10-25

 dokt_dag.jpg

Den 14-15 oktober anordnade Fackförbundt ST vid Luleå tekniska universitet för första gången Doktoranddagarna – ett initiativ för att uppmärksamma forskarstuderande och att alla yrkesgrupper är viktiga för oss.

På agendan stod en presentation av undersökningen "Hur mår doktoranden?” som ST:s Inger Ehn Knobblock var inbjuden för att berätta mer om. Dessutom höll Åsa Burman från företaget Finish on time en svensk och en engelsk workshop på temat A toolbox for increased productivity – From efficiency to effectiveness. Denna gav deltagarna konkreta verktyg för att bli mer effektiva i den akademiska vardagen. Arrangemanget var mycket uppskattat och Tore Andersson, doktorand inom teknikhistoria, var en av de nöjda deltagarna.

– Det kändes värdefullt att få en seriös men odogmatisk vägledning i att faktiskt reflektera över hur man konkret lägger upp sina arbetsdagar, säger Tore Andersson.

MG

Trojkan och Grekland

2013-10-25

Trojkans (EU-kommissionen, Europeiska centralbanken och EU-kommissionen) nedskärningspolitik slår även hårt mot universiteten. I början av oktober stängdes verksamheten vi Atens universitet ner på obestämd tid. Enligt ledningen hade det blivit "objektivt omöjligt" att bedriva undervisning och forskning när nästan 40 procent av personalen tvingats lämna universitet. Ytterligare sju universitet och högskolor har stängts sedan dess, vilket är första gången i fredstid i Grekland. Nedskärningarna är ett led i en s.k. reform som innebär att 12 500 statsanställda ska sägas upp efter att först ha permitterats med 75 procent av lönen i ett år.

JEG

Massiv kritik mot stiftelseförslaget

2013-10-25

Regeringens proposition om högskolestiftelser röner allt mer kritik. Nu när remissvaren börjar bli färdiga klarnar bilden mer och mer. En majoritet av akademiker, intellektuella, fackförbund och andra med intresse i högskolefrågor, sågar propositionen utifrån synsättet att öppenheten, anställningstryggheten och den akademiska friheten hotas om lärosätena privatiseras och oåterkalleligt förvandlas till stiftelser. Den lilla vinst man skulle göra i och med att tecknandet av avtal med internationella samarbetspartners skulle underlättas finge därmed ett alldeles för högt pris. Det kan istället, menar man, åstadkommas på andra sätt.

Begreppet frihet har dock av naturliga skäl en mycket positiv klang och alla, såväl de mest kritiska rösterna som de försiktigt positiva, vill ha mer frihet och autonomi för universitet och högskolor. Vad man menar med frihet varierar dock starkt. Många menar att det är viktigt att den akademiska friheten stärks, dvs möjligheten för lärare och forskare att fritt välja och utforma forskningsområden och utbildningsinnehåll. Somliga ser staten som en garant för det medan vissa uppfattar staten som ett hot. Hos andra innebär frihet ökade möjligheter att oreglerat hantera ekonomiska resurser, bilda bolag och ingå avtal och att fritt anställa vem som helst. Där finns också de som med frihet avser öppenheten och alla anställdas rätt till inflytande.

Intressant nog är de som är försiktigt positiva till andan i propositionen istället starkt kritiska till att förslaget inte är tillräckligt långtgående. Således kan man konstatera att Peter Honeth och folkpartiets förslag är ett riktigt dåligt förslag. Sista ordet vad gäller den svenska universitetsvärldens autonomi är nog ändå inte sagt även om denna proposition nu förpassas till glömskans hav.

JB

Visstidsanställningar skapar ohälsa

2013-09-26

Människor som är visstidsanställda riskerar i högre grad att drabbas av psykisk ohälsa än de med tillsvidare anställning, står att läsa i TCOs nyhetsbrev (25/9). Forskaren Anna-Karin Waenerlund vid Umeå universitet kan i sin avhandling visa att de som hamnar i långa visstidsanställningar oftare drabbas av oro, ängslan och ångest än de med tryggare förhållanden. Hon kan i viss mån också avfärda att visstidsanställningar är en ingång till arbetsmarknaden för ungdomar. Många av de hon via enkät eller intervju tillfrågat har varit visstidsanställda i tio år eller mer, ofta hos samma arbetsgivare. Det som orsakar ohälsan, menar Waernlund, är osäkerheten att inte veta vad som står i nästa månads lönespecifikation, att helt enkelt inte ha trygga ekonomiska förhållanden.

JB

Amerikanska facket på tillbakagång

2013-09-26

Fackföreningsrörelsen i USA är på tillbakagång, skriver TCO i sitt nyhetsbrev den 25/9. Under förra året försvann hela 400000 medlemmar. Totalt är 11,3 % av löntagarna fackanslutna och inom den offentliga sektorn är 35,9 % anslutna. I det privata näringslivet är organisationsgraden bara 6,6 %. I ett tal på AFL-CIOs kongress nyligen pläderade ordföranden Richard Trumka för att facket nu borde söka nya allianspartners. Han avsåg då olika medborgarrörelser som mer eller mindre lyckosamt adresserat problem med låga minimilöner, inflytande mm. Trumka menar att facken måste öppna för att människor utan anknytning till arbetsplatser med kollektivavtal ska kunna bli medlemmar.

JB

Katalys kräver upprustning av välfärden

2013-09-26

Nu ger sig Katalys – institut för facklig idéutveckling – in i välfärdsdebatten. Chefen för institutet, Daniel Suhonen, skriver på DN-debatt (21/9) att det nu blåser andra opinionsvindar; väljarkåren vill nu satsa på välfärd framför sänkta skatter. Alliansregeringen har med moderaterna i spetsen genomfört ett enormt systemskifte under två mandatperioder. Man har minskat skatteuttaget med mer än 130 miljarder kronor under denna period. Det uttalade syftet, menar Suhonen, var att minska den generella välfärden till förmån för privata välfärdslösningar. Skiftet har lett till resursbrist inom det som kallas vård, skola omsorg och som en följd försämrad kvalitet på välfärdstjänster. De som har haft råd har i ökad utsträckning köpt sådana tjänster på en växande privat marknad. Systemskiftet har därför, menar Suhonen, bl.a. lett till en segregering av skolan därigenom att människor som har råd att välja flyttar sina barn till bättre skolor. Vissa skolor utarmas medan andra blomstrar. Liknande systemskapade effekter kommer sannolikt att uppträda inom andra välfärdssektorer. Suhonen anser att oppositionen nu måste komma ur sin låsning och öppet dryfta problemen med segregation och ökade klyftor i samhället.

JB

Mätning av nytta inte bra

2013-09-23

Rektorer och prorektorer i Lund och Uppsala vänder sig emot mätningar av vetenskapens nytta för samhället. Sådana mätningar ger ängslig och kortsiktig forskning, menar de på DN debatt (17/9). Bakgrunden är att regeringen har beställt en ny modell av forskningsråden och Vinnova för fördelning av forskningsmedel till lärosätena. Större basanaslag ska gå till de lärosäten vars forskningskvalitet är högst. Så långt tycker skribenterna det är väl men det är själva kriterierna man vänder sig emot. Förutom vetenskaplig kvalitet (som ju mäts bibliometriskt, min anm.) ska ”forskningens relevans och nytta för samhället” vägas in i bedömningen. Det menar man är förkastligt och riskerar att utarma forskningen. Direkt mätning av ”nyttan” kommer att leda till att forskningsföreträdare ängsligt väljer taktik när de ska bestämma inriktning på sin forskning. Kortsiktiga överväganden av hur forskningsuppgiften ska leda till resultat som direkt kan användas i sjukvård eller av näringsliv kommer att få företräde framför mer långsiktig inriktning på rön av grundläggande karaktär. Artikelförfattarna förordar att nyttoaspekten istället ska vägas in förmedlat i det som brukar kallas ”tredje uppgiften”, alltså lärosätenas kontakter med omgivande samhälle samt hjälp och stöd för kommersialisering av innovationer.

JB

LO vill fixa A-kassan

2013-08-29

Höjd ersättning förenat med rimliga krav på kontroll, det är LOs medicin för att återupprätta förtroendet för A-kassan och skapa legitimitet för arbetslöshetsförsäkringen. På DN debatt (DN 29/8) presenterar med ett förslag i tre steg som med början 2014 fram till 2016 höjer ersättningen till 80% av inkomsten för inkomster upp till 38000 i månaden. Idag är ersättningsnivån 80% för inkomster upp till 18700. Vidare vill man också sänka kraven för att bli berättigad till ersättning så att också deltidsarbetande och studerande ska skyddas ekonomiskt. LO kritiserar regeringen för att nu ställa högre krav på kontroll och motprestation av de arbetslösa utan att genomföra någon höjning. Man menar också att det är den förda politiken under andra halvan av 00-talet som har urholkat ersättningen och förtroendet för A-kassan. Höjningar av ersättningsnivåerna, rimliga krav på kontroll och en arbetsmarknadspolitik baserad på forskning och erfarenhet, menar man vidare, är nödvändiga förutsättningar för att skapa ett rimligt arbetsliv i vårt land.

JB

Lundsberg stängs av skolinspektionen

2013-08-28

en ökända internatskolan Lundsberg stängs helt fr.o.m. 29/8 och under sex månader framåt av skolinspektionen. Myndigheten vidtar den drastiska åtgärden efter en misshandel som ägde rum lördagen den 24/8. Under en nollningsritual brändes två elever med strykjärn, den ena så illa att han fick uppsöka sjukhus. Nio andra elever är misstänkta för grov misshandel. Skolinspektionens snabba beslut om verksamhetsförbud kommer efter en längre period av granskning av skolans verksamhet. Så sent som i april i år hävde skolinspektionen ett beslut om vite på en halv miljon kronor efter det att skolan vidtagit åtgärder mot pennalism och mobbing.

JB

Löfven vill avskaffa PPM

2013-08-27

Nu har Löfven och socialdemokraterna givit sig in i debatten om premiepensionen, PPM. Den bör skrotas, säger Löfven och ger pensionärsorganisationerna rätt i sin kritik av systemet. Premiepensionen utgör de 2,5 % av lönemedlen som avsätts till den enskilda löntagarens egna placering i 700 olika fonder. Systemet har kritiserats dels för de höga avgifter som fondförvaltarna tar ut, dels för att avkastningen för de som verkligen ansträngt sig för att placera sina pengar, varit väldigt dålig. Den majoritet som valt att inte vara aktiva placerare har fått en något bättre avkastning men utfallet har ändå blivit väldig dåligt pga börsens tillbakagång mm. Socialdemokraterna möter dock hårt motstånd från de övriga partierna (regeringspartierna) i den på samförstånd inriktade pensionsgruppen. PPM blir troligen en viktig fråga i valet nästa år.

JB

Gotlandssektionen blir klubb

2013-08-27

Högskolan Gotland har som bekant gått samman med Uppsala universitet den 1 juli i år. Det innebär att sektion 21418 upphör då medlemmarna istället går upp i sektion 21401 i Uppsala. En egen klubb kommer dock att bildas och redan i skrivande stund kan avslöjas att den kommer att få beteckningen 2140104.

JB

Digital övervakning av medarbetare

2013-08-23

Att det blivit lägre takhöjd i de statliga myndigheterna har vi sett fler exempel på den senaste tiden. På allt fler håll har rädslan för repressalier gripit omkring sig bland de anställda och gjort att många väljer att tiga om tokigheter istället för att göra sin stämma hörd. Så också inom universitets- och högskoleområdet trots att idealen där är kritiskt tänkande och må bästa argumentet vinna. Av excellens har blivit excess.

Förtroendevalda vid ett par av våra större lärosäten indikerar att somliga chefer använder loggfiler och andra redskap för att kontrollera medarbetares prestationer och andra göranden och låtanden vid arbetsplatsen. I vissa fall förekommer tydligen särskilda för ändamålet framtagna programvaror för att kontrollera längden på telefonsamtal, vilka programvaror i Office-paketet som använts, hur lång tid det tar att författa vissa dokument, vilka informationssökningar som genomförs mm. Andra typer av övervakning sker genom att de anställdas epost kontrolleras både vad gäller sk header-information (mottagare, tid, mm.) och innehåll. Stämmer dessa indikationer med verkligheten är det riktigt illa. Att den digitala informations- och kommunikationstekniken medger den här typen av övervakning är ingen nyhet. Att den faktiskt används på det sättet är dock tecken på en förändring av grundläggande synsätt i det öppna samhället. Här finns all anledning att var på sin vakt och agera kraftfullt mot alla tendenser i den här riktningen.

JB

Förslaget om högskolestiftelser hotar oberoende forskning

2013-06-28
Regeringen har idag presenterat en ny verksamhetsform för högskola och universitet, högskolestiftelser. Motivet är enligt Jan Björklund att ge större handlingsfrihet till lärosätena.

 

- Jag oroas av att regeringen är beredd att privatisera universitet och högskolor. Om inte staten garanterar en oberoende forskning, vem ska då göra det? Säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Regeringen ska fortsätta att finansiera utbildningen och ska följa upp att pengarna används effektivt. Högskolestiftelserna ska kunna ta emot donationer och äga bolag.

- Jag sätter frågetecken för vad som kommer att hända med insynen. Den bästa garanten för meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagen och den gäller idag. Medborgarna har en begränsad insyn i stiftelser, det gäller både ekonomi och beslut, fortsätter Britta Lejon.

Ett annat motiv från regeringen är att statliga lärosäten har svårt att bedriva verksamhet utomlands. De menar att det skulle bli lättare om de var stiftelser. ST delar synen på problemet men vi anser att det borde finnas andra lösningar när svenska universitet vill samarbeta med internationella aktörer.

- Vi hyser starka tvivel om att ett avtal garanterar studenternas rättsäkerhet. Den får inte äventyras med en ny stiftelseform, avslutar Britta Lejon.

För mer information kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på telefon 070-314 52 73 eller via sofia.johansson-skräppost@st.org (ta inte med "-skräppost")

Gammalmodig eller klarsynt?

2013-06-20

Suck... Uppsala universitet har just bytt epost-system. Det vi lämnade fungerade i stort set likadant i alla år. Inga större problem så vitt jag kunde se. Men nu har vi alltså bytt till ett system från den STORA leverantören med det softade namnet. Blir det bättre? Vem vet... Säkerheten blir tydligen större. Och det finns kalenderfunktion integrerad som det sägs rektor är förtjust i. Snart är den STORA leverantören dominerande i varenda burk som finns på hela myndigheten. Hur gick det till? Ja, efter vad jag förstår var det i alla fall inte efter ett informerat beslutande av någon policy. Det bara blev så. DET BARA BLEV SÅ! Det är ju så barnet säger när något gått på tok och all mjölken runnit ut i floder över hela golvet. Men nu handlar det ju om miljoners kronor som årligen ska betalas in till den STORA leverantören på det att vinster ska genereras, arbetstillfällen skapas och kanske också en skärv gå till något skolprojekt i Afrika som ägaren av den STORA leverantören tillsammans med sin fru i filantropisk visdom och helt på egen hand bestämt sig för. Och jag, jag får försöka komma ihåg lösenord C så att jag äntligen kan logga in i det nya epost-systemet. Glad sommar önskar undertecknad!

JB

Busstrejken inne på andra dagen

2013-06-20

I skrivande stund är strejken där kommunal tagit ut sina bussförare inne på andra dagen. Ännu är ingen lösning i sikte. I Stockholmsområdet berörs så många som 100000 resenärer av att bussen inte kommer. Förhoppningsvis har resenärerna förståelse för bussförarnas situation. Förutom löneutrymme i enlighet med märket kräver förarna trygga och säkra anställningsvillkor. De ständiga bytena av operatörer inom området leder ofta till att förare förlorar jobbet eller får en lång anställningstid förvandlad till provanställning vid övergång från ett bolag till ett annat. Vad gäller säkerheten kräver man längre raster och bättre möjligheter till dygnsvila. Också arbetsgivaren torde instämma i sångens text om att en ”busschaufför är en kvinna/man med gott humör, annars är det ingen busschaufför”. Ge dem då rimliga arbetsförhållanden!

JB

 

Statliga avtalsarbetet igång

2013-06-20

Avtalsrörelsen på det statliga området drar nu igång. ST (OFR/spo) har i dagarna bytt avtalskrav med arbetsgivarna och det kan konstateras att vi står rätt långt ifrån varandra. ST vill ha siffror i avtalet och ett löneutvecklingsutrymme i linje med det sk märket, 6,8% under tre år. Arbetsgivarna vill ha sifferlösa avtal. ST kräver möjlighet att välja förhandlingsordning mellan kollektivförhandling och lönesättande samtal. Arbetsgivaren vill ha enbart lönesättande samtal. När det gäller arbetstiden pläderar också arbetsgivaren för en alltmer verksamhetsanpassad arbetstid. STs hållning är givetvis att trygga anställningsförhållanden är helt nödvändiga för att arbetsmiljön, och därmed kvaliteten på arbetsresultatet, ska bli god. Ett mycket viktigt krav som ST följaktligen också fört fram är att visstidsanställningarna måste minska. Kravet innebär en maxgräns på tre år vid stapling av visstidsanställningar med olika tidsbegränsningsgrunder. Efter tre år som visstidsanställd ska individen ha tillsvidareanställning oavsett vilka begränsningsgrunder som använts vid anställningarna.

JB

Lööf, spritnotor och Toblerone

2013-06-20

Annie Lööf blev rätt hårt åtgången av konstitutionsutskottet för att hon ljugit om hur notan från centerpartiets sprithaltiga julfest nästan kommit att belasta oss skattebetalare. Vad hade egentligen hänt om inte media luskat fram fakturorna? Hade vi alla då gemensamt fått bidra till centerpartiets fest? Vad skulle Torbjörn Fälldin då ha sagt? Det ligger nära till hands att dra paralleller med den sk Toblerone-affären på nittiotalet, då Mona Sahlin använde det kreditkort hon hade i tjänsten för privata inköp, bl.a. ett par chokladbitar. Sahlin hade handlat allt möjligt, hyrt bilar privat och åkt taxi mm men hon hade, nota bene, betalt allt i efterskott. Det var, som hon så olyckligt uttryckte det, som ett förskott på lönen. Av allt att döma hade hon i alla fall aldrig haft för avsikt att vältra över kostnaderna på skattebetalarna. Men det var ändå inte tillåtet att använda kortet för privata inköp. Som alla minns fick Sahlin avgå. Mot bakgrund av detta är det märkligt att Lööf kan sitta kvar. Frågan är om vi har en annan måttstock vad gäller politikernas vandel i 2010-talets Sverige? Är vi inne i en nedåtgående spiral?

JB

Nya bilar arga

2013-05-28

Undertecknad är ingen ungdom längre. Har haft körkort i 28 år men hade kunnat haft det i nästan 40. På sista tiden har jag lagt märke till att moderna bilar tycks få ett alltmer surt eller argt utseende. Inte sällan dyker det upp en kärra i bakspegeln med stickiga, snedställda halogenstrålkastare och en ilsket grimaserande kromgrill. Strax ligger den så nära att DN:s radio och tv del knappast får plats emellan. Annat var det förr. På 90-talet kunde en fortfarande mötas av VW Caravelles vänliga uppsyn eller Volvo 940:s lite fyrkantiga men rätt trygga ansikte. Går en längre tillbaka minns man gärna Opel Rekordens nästan skrattande, breda leende och Saab V4:as plutigt, försynta look. Räcker det inte med att förarna i dagens täta trafik är ilskna själva? Måste deras bilar se förbannade ut också? Förr talade en om vissa bilar som en förlängning av det manliga könsorganet men idag tycks många bilar vara en förlängning förarens ilsket, individualistiska attityd. Det kanske är dags för vänliga veckan också i trafiken.

JB

Makthierarkier på akademierna

2013-05-27

På ordförandekonferensen härom veckan hade vi besök av Anna Peixoto och Anna-Karin Wyndhamn från Göteborgs universitet. De var inbjudna att tala under rubriken ”Jämställda fakulteter”, ett område som de båda undersökt noggrant både i egen forskning och på universitetets uppdrag. I ryggen har de gedigen statistik vilken de toppar på ett mycket effektivt sätt med ett stort antal individuella intervjuer med både samhällsorienterade forskare och lärare och naturvetenskapligt-tekniskt orienterade dito. Deras presentation var mycket effektiv och angenäm och innehållet är rent av sprängstoff. Upprörande är att höra om vilken syn lärare och forskare har på den egna verksamheten. Flera av de intervjuade -både kvinnor och män- menade att verksamheten kräver att du är beredd att offra inte bara fritid utan även privatliv som familj, barn eller t.o.m. hund, för att nå framgång Vissa manliga forskare menade att kvinnor rent konstitutionellt inte har samma förutsättningar som män; de tappar förmågan till fokusering redan i tonåren. Deras resultat ger en bild av akademierna där gamla nattståndna hierarkier fortfarande frodas. De kunde också visa på ett konkret sätt hur vi alla, oavsett kön, bidrar till att reproducera maktstrukturerna. Faktiskt blir en både mörkrädd och förbannad över hur skattefinansierad verksamhet kan få se ut så här. En tröst är dock att samma verksamhet trots allt förmår frambringa så kompetenta och skickliga forskare som Peixoto och Wyndhamn själva.

JB

“Lex Maria” för forskningen?

2013-05-20

I en debattartikel i Uppsala Nya Tidning (UNT 2/5) menar doktoranden vid Uppsala universitet, Maria Henriksson att det måhända behövs en motsvarighet till sjukvårdens Lex Sarah och Lex Maria, vad gäller forskningsetiska frågor. Närmast är det oredlighet som plagiat och stöld av idéer som Henriksson avser. Ett stort problem är att det hierarkiska systemet på akademierna gör det ytterst riskabelt att avslöja forskningsfusk om man befinner sig längre ner i näringskedjan. Att vara doktorand betyder att man befinner sig i en beroendeställning gentemot handledare och akademisk ledning. Om man som doktorand protesterar emot att handledaren lägger beslag på ens idéer är utfallet alls inte givet. Risken är, menar Henriksson, att protesterna viftas bort med skäl som att ”det är normalt att bli inspirerad av andra eller att det hela gjorts i god tro”. Hur vanlig den här typen av stöld är vet ingen. I den ”publish or perish” hysteri som råder i den numera extremt excellens orienterade, akademiska världen torde det vara ett oomkullrunkeligt faktum att den här typen av oetiska (och olagliga) genvägar ökar. Säkert kan vi förvänta oss fackliga ärenden som en följd av sådana fega och maktfullkomliga övergrepp.

JB

Vem betalar?

2013-05-20

Dagens Nyheter den 15/5 innehåller en insändare med rubriken ”Det är alltid någon som måste betala”. Skribenten beskärmar sig -för ovanlighetens skull men med all rätt- över att skatteåterbäringen efter rot-, ränte- och jobbskattebidrag blivit så hög, 94000 kr. Och visst, vem vill inte få en fet hacka tillbaka på skatten? Men som insändaren konstaterar: någon måste betala! I vårt kära konungarike (som borde vara republik!) upprätthålls just nu regeringsmakten och den starkt krackelerande välfärden med hjälp av mutor, menar skribenten. Ge de som har pengar och bra jobb lite mer pengar så att de röstar rätt i nästa val också. Skatten får på inga villkors vis höjas även om sjukhus, åldringsvård och skolor går på knä. Vem betalar? Tja, de som inte tjänar så mycket; pensionärerna; patienterna som får nöja sig med sämre vård; barnen i de alltför stora barngrupperna och skolklasserna. Var det så vi ville ha det?

JB

Danska lärare utestängda

2013-04-24

Sedan en månad tillbaka är 69000 danska lärare lockoutade pga en konflikt om arbetstider, meddelar TCO-tidningen. Arbetsgivarsidan vill ge rektorerna frihet att lägga ut mer undervisning på den enskilda läraren än vad avtalet från 2008 medger. Istället för ett maximalt antal lektioner ska arbetsgivaren kunna lägga ut så många lektioner som man finner lämpligt från fall till fall, inom ramarna för en fastställd arbetstid. Skälet sägs vara att både regeringen och oppositionen vill ha mer lärarledda lektioner i skolan. Uppenbarligen vill man inte betala priset för det. Nu hotar enligt TCO-tidningen ett lagförslag om lärarnas arbetstid, vilket vore djupt olyckligt. Det innebär i så fall ytterligare ett avsteg från den nordiska modellen där arbetsmarknadens parter sköter frågor om lön, arbetstid och övriga villkor utan inblandning från politiker. Undertecknad noterar att kraven på de danska lärarna liknar de som allt oftare riktas mot svenska universitetslärare. Man vill ha mer kateder för pengen. Sådana krav bör prompt avvisas med hänvisning till kvaliteten.

Unionen tecknar treårsavtal för bygg-tjänstemän

2013-04-24

I helgen (20-21 april) tecknade Unionen avtal för tjänstemän inom byggindustrin, skriver TCO-tidningen. Avtalet innebär 6,8 % fördelat baktungt över en tre års period. Avtalsvärdet är 6,3 % varav en halv procent avsätts till delpensioner. Det ger 1,5, 1,6 och 1,7 % att fördela respektive år. Avtalet har också en individgaranti på 250 kr det första året och 262 resp. 275 för de övriga två åren. I stort sett följer avtalet det sk märket så man kan på god grund fråga sig om detta är vad vi har att vänta?

JB

EU-kritik mot svenska visstidsanställningar

2013-04-24

Från EU kommer stark kritik mot de svenska reglerna för visstidsanställningar, skriver DN den 23:e april. Som bekant har arbetsgivarna möjlighet att stapla tidsbegränsade anställningar på varandra så att löntagare emellanåt jobbar i åratal utan att få en anständig anställningstrygghet. Allmän visstidsanställning kan kombineras med vikariat och säsongsarbete för att sedan toppas med timersättning eller arvodering. Vi känner förmodligen alla igen detta i våra arbetsgivares kreativitet vad gäller att undvika tillsvidareanställning. EU har nu avkrävt regeringen en avsiktsförklaring beträffande vad man avser att göra med regelverket som man menar strider mot EU:s lagstiftning. Regeringens svar är att man inte tänker göra någonting. Istället hävdar regeringen att det svenska regelverket är OK. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström medgav dock så sent som i somras att reglerna behöver ändras då det finns en ”teoretisk risk för missbruk”. Nu säger hon istället att regeringen inte vill göra minsta regeländring som kan leda till ökad arbetslöshet. Vad menar hon? Ur ett fackligt perspektiv är det en självklarhet att otrygga anställningar medför en högre risk för arbetslöshet. Regeringen är återigen ute och cyklar. Nästa steg för EU:s del blir förhoppningsvis EU-domstolen.

JB

Lärarnas upphovsrätt hotad

2013-04-22

Lärarna vid landets högskolor och universitet har av hävd haft en stark upphovsrätt till undervisningsmaterial och annan media av textuell och audiovisuell art som de producerar i sin anställning. Skyddet har sedan tidigt femtiotal varit starkare för lärare än andra statsanställda. Det har kommit att kallas lärarundantaget analogt med det skydd som lärare och forskare har enligt lag vad gäller rätten till patenterbara uppfinningar och innovationer som de gjort inom ramarna för en anställning. Nu har arbetsgivaren vid flera lärosäten formulerat policy och riktlinjer i vilka hävdas betydande nyttjanderätt till fr.a. undervisningsmaterial som läraren producerar i tjänsten. I korthet innebär dessa att AG ska ha rätt att använda och ändra i sådant material efter eget gottfinnande utan att ens tillfråga den som producerat materialet. Utan minsta tvivel är det här ett intrång i den upphovsrätt som lärarna av hävd har. Det sk mjuka lärarundantaget utgör en sedvanerätt och intrång i sådan rätt är att betrakta som en brottslig handling. Dessutom hotas kvaliteten på allt undervisningsmaterial i och med att ett viktigt incitament för läraren att producera så bra material som möjligt försvinner.

Ur ett fackligt perspektiv är det här inte bara oacceptabelt. Det förefaller också korttänkt. I de flesta fall är lärare vid landets lärosäten beredda att dela med sig av sitt material till kollegor som tar över kurser. Istället för att välja samförståndsvägen och i dialog med medarbetarna underlätta och uppmuntra till en kollektiv syn på undervisningsmaterial (t.ex. genom framsynt licensiering som Creative Commons) väljer AG att direkt ta i med hårdhandskarna. Motdraget måste därför bli att slå ner på varje enskilt fall av intrång i lärarundantaget som kommer till vår kännedom.

JB

Forskningens nytta

2013-04-15

Ombudsman Lina Burström Bennehult skriver initierat och intressant om forskningens nytta. Läs hennes inlägg på följande adress:

http://ststudentbloggen.org/2013/04/04/forskningens-nytta/

JB

Vilka bör bli lärare?

2013-03-27

Regeringen och utbildningsminister Björklunds strävanden att höja lärarnas status tycks inte gå särskilt bra. Lärarlegitimationerna blev det strul med från start. Lärarlönerna har inte höjts till en nivå som är önskvärd för ett så ansvarsfullt jobb som lärarens. I dagens DN (27/3) publiceras en artikel om vad som krävs för att bli antagen till lärarutbildningen. Söktrycket är nu så lågt att det för de som söker på högskoleprovet räcker med 0,1 poäng (2,0 är max). Enligt DN är den poängen lägre än den en får om en svarar godtyckligt på alla frågor utan att läsa frågorna! Det krävs alltså en ”ansträngning” för att få ett så dåligt resultat. Väljer en istället svarsalternativet C på alla alternativfrågor får en 0,4 poäng.

Nu kan naturligtvis högskoleprovet som mätare av kompetens och duglighet diskuteras. Studier har t.ex. visat att de som gör provet flera gånger får bättre resultat. Övning ger färdighet. Det är ändock märkligt att de som får ett så dåligt resultat ska kvala in och erbjudas möjligheten att bli lärare. Sedan är det naturligtvis en annan fråga om de klarar utbildningen och får sin fina legitimation. DN hävdar i alla fall i sin granskning att 123 personer antogs med endast 0,1 poäng från provet samt godkänt betyg i svenska från gymnasiet. Björklund borde kanske överväga antagningstester till lärarutbildningarna. Det är inte schysst att låta människor som saknar förutsättningarna att klara utbildningen, misslyckas och bli utan legitimation. Bättre då att misslyckas i ett antagningstest.

JB

Bemanningsföretag i teatervärlden

2013-03-18
Stockholms stadsteater vill sparka ut "övrig personal"

I onsdagens (13 mars) DN skriver Clas Barkman om Stadsteatern i Stockholm som nu, i praktisk handling, vill omsätta Stockholmspolitikernas direktiv rörande outsourceing av "Icke kärnverksamhet". För Stadsteatern innebär det att alla som inte är skådespelare ska anställas via bemanningsföretag. Ernst & Young har utrett vilka möjligheter det finns att hitta lämpliga entreprenörer som kan ta hand om den personal man själv inte vill anställa.

Stockholms stadsteater har vid flera tillfällen fått väldigt dåliga resultat i de årliga medarbetarundersökningar om arbetsklimatet som Stockholms stad gör. Störst missnöje har funnits bland den tekniska och administrativa personalen. Teaterledningen överväger nu att överlåta även denna fråga till en extern konsult för att hitta en lösning på problemen.

När kommer det direktiv om att "icke kärnverksamhet" inom universitetsvärlden ska outsourceas? Eller rättare sagt när börjar det spridas till andra grupper än lokalvården? Det är kanske kul att vara välbetald chef men att leda personal som inte bara säger hurra till allting arbetsgivaren säger är väl besvärligt.

Läs mer på dn.se:

http://www.dn.se/kultur-noje/scen/bemanningsforetag-tar-over-teaterjobb

 

MF

Lönekartläggningar prioriteras lågt

2013-03-07
Mildare lagkrav kan vara en orsak.

I dagens DN skriver Tove Nandorf om färska rapporter från Unionen och SSR om betydande försämringar i lönekartlägganingsarbetet inom privata företag och kommuner. Fram till 2008 var alla arbetsgivare med minst tio anställda tvungna att göra lönekartläggning varje år. När lagkravet ändrades till vart tredje år på arbetsplatser med minst 25 anställda blev det kanske en signal till arbetsgivare att lönekartläggandet kunde ges en lägre prioritet.

Inom högskolevärlden vet vi också att detta stämmer. En av de saker som definitivt stämmer med de båda rapporterna är att arbetsgivarna i allt högre grad samarbetar med konsulter och sedan bara presenterar ett färdigt resultat för de fackliga organisationerna att ta ställnig till i en MBL-information.

Läs mer på DN+ eller i dagens pappersupplaga. Sveriges Radio rapporterade nu på morgonen om en anmälan mot Halmstads kommun för att de inte genomfört lönerkartläggninar på ett riktigt sätt.

 

MF

Ökad lön för välfärds VD

2013-02-25

I sin tolfte rapport ”Maktelitens inkomster”, lyfter LO fram lönerna för direktörer i de stora välfärdsbolagen (DN 12/2). Den genomsnittliga lönen för de tio största bolagen motsvarar 13 gånger en genomsnittlig industriarbetarlön. Jämför man med vad en ”beställare” i kommun och landsting tjänar har dessa direktörer tre gånger så hög lön. I övrigt konstateras i rapporten att klyftan mellan de som tjänar mest och de som tjänar minst nu ökar igen (2011), efter att ha minskat något sedan toppen 2007. I ett längre perspektiv är skillnaden dubbelt så stor som den var1950. Genomsnittet för de 200 chefer som tjänade mest är 17 gånger en industriarbetarlön. De 50 av dessa som tjänar mest har en årslön som motsvarar en livslön för en arbetare. Allra minst var skillnaden mellan topp och botten 1980. Som framgår av månadens krönika i nyhetsbrevet togs då politiska beslut som kom att stadigt minska den vanliga löntagarens andel av den vinst som näringslivet genererar. Dessa beslut omfattade alltså inte direktörer och andra på ledande positioner. Utöver bibehållen god löneutveckling har de oftast, för att inte säga alltid, del också av vinsten i form av omfattande aktieinnehav. Vårt samhälle blir uppenbarligen alltmer ojämlikt. Numer också med hjälp av offentliga medel, dvs våra gemensamt ihopsamlade skattekronor.

JB

Katalys om vinster i välfärden

2013-02-18

Den fackliga tankesmedjan Katalys föreslår på DN-debatt (DN 18/2) stopp för skatteläckage i välfärdstjänster. Förslaget innebär stopp för vinstdrivande företag i välfärden, avskaffande av Lov (Lagen om valfrihet) och regler för en mjuk övergång för de företag som ändå vill fortsätta att bedriva välfärdsverksamhet. Katalys pekar också på en opinionsundersökning som man låtit Novus göra som visar att en majoritet av väljarkåren vill se ett stopp för vinster i välfärden. Enligt undersökningen är så mycket som 6 % av den borgerliga alliansens väljare beredda att byta block om det kan leda till ett stopp för vinster inom välfärdsområdet. Oppositionen har med andra ord allt att vinna på att presentera ett trovärdigt förslag som stoppar oskicket med att privata aktörer skor sig på allas våra skattepengar.

JB

Linnélärare kritiserar Svenskt Näringsliv

2013-02-11

Svenskt Näringsliv har ännu en gång tagit sig före att kladda på den svenska högskoleutbildningen (Brännpunkt SvD 22/1). Man hävdar att högskoleutbildningen i Sverige är för dyr, ineffektiv och inte ger näringslivet anställningsbar personal i den utsträckning som är nödvändig. Deras lösning på problemen är studentpeng, examenspeng, etableringspeng och kvalitetspeng. Fyra lärare vid Linnéuniversitetet ger dem svar på tal (SvD 28/1). För det första menar man att högskolevärlden lider av åratal av inbesparingar vilket tvingar lärare att göra det bästa man kan i en knapp situation. Studentpeng har vi haft sedan början av 90-talet och den fungerar inte särskilt väl. Kvalitetspeng finns också redan, skriver man, men tyvärr fördelas den efter kriterier som inte är vetenskapligt förankrade. Examenspeng menar man kommer att vattna ur innehållet i utbildningarna och leda till betygsinflation. Det sista förslaget, etableringspeng, menar man är ett hån mot den högre utbildningen. ”Högskolan är ingen arbetsförmedling”. Alla som studerar ska ha rätt att välja sitt yrke själva och inte vara beroende av att utbildningsanordnaren ska bli belönad efter vilket jobb studenten fått. Det här, menar skribenterna, är rena öststatssystemet och tycker det är märkligt att näringslivets företrädare placerar sig i det planekonomiska hörnet.

Undertecknad noterar att Svenskt Näringsliv uppenbarligen läst på EU-direktiven vad gäller högre utbildning. De krav man för fram liknar Bologna-processens hårda inriktning mot anställningsbarhet, ekonomisk tillväxt och näringsliv. Vart tog egentligen tankarna om kritiskt tänkande, självständigt ansvar för kunskapsutveckling och goda samhällsmedborgare vägen?

JB

Ny bolagsform LOs välfärdslösning

2013-01-27

På DN-debatt (15/1) presenterar LO sitt förslag på hur problemet med vinster inom välfärdsföretag ska lösas. Kongressens entydiga beslut att vinstuttag av skattemedel i välfärdsverskamhet måste stoppas, väckte stora förhoppningar bland alla oss som blivit förbannade över detta oskick. Att döma av artikeln har LOs ståndpunkt nu vattnats ur rejält, strömlinjeformats och jämkats samman med den starka falangen inom SAP som är emot ett vinstförbud. Inte oväntat heter det i artikeln att kvalitetssäkring vad gäller tjänster inom välfärdssektorn är högt prioriterat. Bland en mängd andra förslag förs sedan huvudförslaget om en särskild bolagsform för företag inom välfärdssektorn fram. I korthet kan sägas att bolagsformen präglas av dels begränsade möjligheter till vinstuttag, dels bevarande av den insyn som offentlighetsprincipen ger inom offentligt organiserad verksamhet. Sammantaget menar man att detta ska säkerställa att vinsterna i välfärdssektorn begränsas och att oseriösa aktörer kan sorteras bort.

Frågan är i hur hög grad vinsterna kommer att kunna begränsas om förslaget genomförs. Med kreativ bolagsbildning där lokaler och utrustning läggs i ett bolag och verksamheten i ett annat, kan vinster t.ex. tas ut genom intern hyresdebitering. Av erfarenhet vet vi att kreativiteten vad gäller att runda hörn är gränslös hos de skrupelfria aktörer vars främsta drivkraft är girighet. Ett totalförbud mot alla vinster hade sannolikt drivit alla dessa oseriösa aktörer på flykten och dessutom varit lättare att övervaka. För de som verkligen vill bedriva skol-, vård- och omsorgsverksamhet utifrån en i värdegrund rotad övertygelse torde vinster inte spela någon roll. Därmed skulle den så hett omhuldade mångfalden ändå kunna säkras. För vem vill egentligen placera sina barn i en skola vars ägare har vinst som största intresse?

JB

Ingen lag för begränsning av visstidsanställningar

2013-01-16

Regeringen kommer inte att lägga något lagförslag för begränsning av möjligheten att stapla visstidsanställningar (TCO-tidningen 16/1). Kritiken från TCO är skarp, som menar att regeringen helt enkelt inte klarat av att formulera ett begripligt förslag att remissbehandla. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström försvarar sig med att en begränsning av visstidsanställningar i det rådande konjunkturläget skulle leda till ökad arbetslöshet. TCOs ordförande Eva Nordmark menar att regeringen medvetet misstolkar TCO och säger att man aldrig eftersträvat ett förbud utan endast önskat få ett slut på möjligheten att kringgå rådande lagstiftning, vilket leder till att många är visstidsanställda i evigheter. Det strider dessutom mot EUs lagstiftning och eventuellt ställs nu regeringen inför EU-domstolen. Undertecknad menar att frågan måste ställas om regeringen överhuvudtaget vill göra något åt problemet att i synnerhet de unga på arbetsmarknaden aldrig får tillsvidareanställning. Är visstidsanställning en del av arbetslinjen?

JB

Seg löneförhandling i Gävle

2013-01-10

Högskolan i Gävle utmärker sig med en exceptionellt hopplös ledning. När de flesta lärosäten är väl igång med att revidera lönerna inom ramarna för RALS 2012 -några är rent av färdiga- håller våra stackars kamrater i Gävle fortfarande på med den sista revisionen i RALS 2010. Risken är nu stor att man hamnar i lönenämnd. Arbetsgivaren har fastnat i tanken att oenighetsutrymmet -som ni minns var det 1,8 %- ska vara både golv och tak. Man kan på allvar fråga sig om ledningen, med en sådan syn, överhuvudtaget betraktar de anställda som en resurs.

AP&IN

Rektorsvälde hotar lärosäten

2013-01-07

Autonomireformen som alliansregeringen genomförde har lett till rektorsvälde och linjestyrning på de flesta svenska lärosätena. Det skriver tre statsvetenskapliga lärare och forskare på UNT-debatt (UNT 3/1). Reformen, som syftade till att säkra lärosätenas frihet och skydda dem från politisk klåfingrighet har istället lett till att många lärosäten avskaffat det kollegiala inflytandet till förmån för ren linjestyrning med rektor och styrelse i topp. Det här, menar skribenterna, försvårar eller omöjliggör rekrytering av kvalificerade lärare och forskare. I Gävle har t.ex. rektor helt avvecklat humaniora och samhällsvetenskap och avskedat lärarna inom området. Vid dalarnas högskola avbröt rektor rekryteringen av en kompetent lärare efter det att en professor förordats av enhälliga sakkunniga. Istället sköts undervisningen av en adjunkt. Skälet som anges är ekonomin men ryktet säger att professorn, som tidigare arbetat i Gävle, inte kunde komma i fråga pga sin kritiska syn på linjestyrning. Endast de stora lärosätena i Stockholm, Uppsala och Lund har behållit det kollegiala inflytandet i organisationen. Vid Linné universitetet har förstärkningen av linjestyrning lett till uppror bland lärarna och 41 av professorerna uppmanar i en skarp skrivelse ledningen att återinföra det kollegiala styret. Artikelförfattarna uppmanar lärarna att på detta sätt slå vakt om sitt inflytande.

JB

Föräldradiskriminering

2012-12-15
Petad p.g.a. graviditet

I onsdagens SvD Näringsliv, papperstidningen, skriver Sara Lomberg om att kvinnliga chefer petas när de blir med barn. Detta sker även i organisationer där kulturen anses jämställd.

Näringsliv har i en artikelserie under hösten granskat karriärgapet som uppstår mellan män och kvinnor under småbarnsåren. I del 7 av denna serie rapporterar man bl.a. att många läsare hört av sig om att framförallt kvinnors karriärer missgynnas av föräldraskapet. Läs mer >>

 

MF

Nobelpris till kvinnor

2012-12-13

Endast 44 av 861 nobelpris har gått till kvinnor, kan man läsa på DN-debatt (DN 10/12). Därför måste nomineringsförfarandet ändras, menar artikelförfattarna. Debattartikeln är undertecknad av en lång rad kända svenskar från hela det politiska spektret. ”Det finns inga kvinnor att välja” är den vanligaste förklaringen till sakernas tillstånd. Det håller inte att hänvisa till det sk ”historiska arvet”, menar skribenterna och föreslår en rad åtgärder för att förbättra sakernas tillstånd. Man vill bl.a. att nobelstiftelsen ser över statuterna för nomineringsförfarandet och undersöker möjligheterna att upprätta en namnlista över lämpliga, kvinnliga kandidater. Ett annat förslag är att i de inbjudningsbrev till nominering som går ut till de världsledande lärosätena trycka på vikten och betydelsen av att nominera kvinnor. Artikelförfattarna menar vidare att nobelpriset har så hög status och är så viktigt att fler kvinnliga pristagare skulle sända ut en oerhört stark signal om kvinnors och mäns lika värde. Nobelstiftelsen har ett stor ansvar där, menar man. Ett välkommet inlägg i den annars rätt trista nobeldebatten, tycker undertecknad.

JB

KTH avskaffar julen

2012-12-10

Enligt uppgift avser Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) att börja betrakta klämdagarna under jul- och nyårshelgerna som tänkbara dagar för undervisning. Lärare vid KTH kan således få finna sig i att bli schemalagda för undervisning i mellandagarna mellan jul-, nyår- och trettondagshelgerna. Skälen till förändringen är att det annars är svårt att få all undervisning att rymmas i terminen. Förslaget förefaller föga genomtänkt eller, rent ut sagt, dumt. Många studenter -särskilt de utländska- ser helgerna som en välkommen möjlighet att resa hem. Juluppehållet är också ett välkommet avbrott från undervisning som ger tillfälle till inläsning och reflektion. För lärarna innebär helgerna naturligtvis också ett välbehövligt avbrott för vila under årets mörkaste dagar. Fy på sig KTH! Att ge sig på julen i effektivitetens namn!

JB

Majoritet i riksdagen för ett socialt protokoll

2012-12-10

Den 28 november röstade en majoritet av de rödgröna och ett antal sverigedemokrater för det rödgröna förslag som arbetsmarknadsutskottet tidigare sagt ja till. Trots att alliansregeringen utifrån ideologiska utgångspunkter är en stark motståndare till tanken på ett socialt protokoll måste den nu återkomma till riksdagen med ett förslag hur Sverige kan verka för ett sådant inom EU.

Det sociala protokollet ska slå fast att EUs ekonomiska friheter och konkurrensregler inte får användas för att kringgå lagar och regler på de nationella arbetsmarknaderna. Löntagare ska likabehandlas oavsett nationalitet. Ordförandekonferensen och STs förbundsstämma ställde sig 2011 bakom Europafackets krav på ett socialt protokoll som skall läggs till Lissabonfördraget.

JEG

Kvinnliga mellanchefer missnöjda

2012-12-09
Företag förlorar miljarder på bristande jämlikhet

I dagens SvD Näringsliv skriver Sara Lomberg om en forskningsrapport från Alexander Mann Solutions och nätverket Everywoman. Enligt rapporten tror 43 procent av kvinnliga mellanchefer i det brittiska näringslivet att de kommer att lämna sina arbetsgivare inom de närmaste två åren. Anledningen sägs bl.a. vara brist på karriärmöjligheter.

Rapportskribenterna tror att de brittiska företagen riskerar att förlora miljarder i produktivitet genom att inte ge kvinnliga mellanchefer chansen att kliva upp på högre chefspositioner.

Läs gärna artikeln diretk på Alexander Manns hemsida http://www.alexandermannsolutions.com/2012/11/blocked-female-talent-pipeline-losing-uk-business-5bn-a-year/

Där kan man också få tillgång till rapporten i sin helhet.

 

MF

PK eller dumhet

2012-12-09
Förbud mot pepparkaksgubbe i luciatåg

I dagens Nerikes Allehanda skriver NA:s reporter Fredrik Scherman om en pojke som inte får vara utklädd till pepparkaksgubbe i skolans Luciatåg. Motiveringen var enligt pojken själv: "För att det var någon som kunde ta illa upp".

Läs gärna mer på http://na.se/nyheter/laxa/1.1909703-pepparkaksgubbar-forbjuds-i-luciataget

Nu kanske någon medlem protesterar och tycker att detta inte är en facklig nyhet. Men Fackförbundet ST och alla andra fackliga organisationers arbete för att motverka diskriminering påverkas negativt om diskrimineringsfrågorna förlöjligas p.g.a. överdrifter och ängsliga övertolkningar av vad som kan vara stötande.

MF

Arbetsgivare vill ha treåriga avtal

2012-11-22

Treåriga avtal vill arbetsgivarna inom Teknikföretagen ha. Då blir planeringshorsionten längre vilket är bra för konkurrenskraften, menar VD Anders Weihe. Förbundsordförande Cecilia Fahlberg prioriterar istället reallöneökningar, individuell löneutveckling för alla samt skärpta övertidsregler (TCO tidningen 3/10).

Nu när vi är i full gång med ännu en lönerevision inom vårt område är det inte utan att man längtar efter lite längre avtal. Det finns så mycket annat som behöver göras i det fackliga arbetet. Men naturligtvis är det avtalens innehåll som är viktigast, inte längden på dem.

JB

Lyckat evenemang i Uppsala

2012-11-21

Vid Uppsala universitet ordnade ST-sektionen ett seminarium kring STs senaste rapport om doktoranders studiesociala villkor, ”Hur mår doktoranden?”. Seminariet ägde rum i den statsvetenskapliga institutionens lokaler vid Gamla torget i Uppsala centrum. Britta Lejon var huvudtalare och redogjorde med stor auktoritet för rapportens innehåll och STs syn på vad som behöver göras för att förbättra situationen för Sveriges doktorander. Inbjuden var också prorektor Anders Malmberg som berättade om hur universitetet arbetar för att förbättra arbetsvillkoren för gruppen. Ungefär femton personer deltog i seminariet och diskussionen blev livlig, väldigt givande och intressant. En skiljelinje mellan STs syn på doktorander och universitetets officiella ståndpunkt kunde skönjas vad gäller just gruppens status som anställd. ST har, med all rätt, en mer pragmatisk syn där doktorandverksamheten ses som just ett jobb även om det också är en utbildning. Universitetet ger uttryck för en mer traditionell syn och vill i högre grad trycka på det komplexa som ligger i att forskarutbildningen är en utbildning. Till yttermera visso kunde prorektor Malmberg utlova att universitetsledningen står i begrepp att göra doktorandanställning obligatorisk från dag 1, låt vara med möjlighet till dispens för utbildningsbidrag i vissa, mycket små forskarutbildningsämnen. Ett glädjande och efterlängtat besked.

Seminariet kunde ha varit mer välbesökt. Sektionen försökte locka deltagare med ett ”PhD First Aid Kit”, en mycket uppskattad present för de som verkligen kom. Innehållet i ”kitet” var broschyrer, godis och ett av STs USB-minnen. Sammantaget blev evenemanget en lyckad tillställning där ST som doktorandfack syntes både via affischering och den röda ”roll up'n” med texten ”Welcome PhD-student”.

JB

Pressat fack frälser SAS

2012-11-21

Är den svenska modellen hotad? Det menar Unionens ordförande Cecilia Fahlberg i en debatt med finansmarknadsminister Peter Norman i Aktuellt (SVT 20/11). I och med att flygbolaget och dess ägare, bl.a. den svenska staten, ställt ultimatum -lönesänkningar eller konkurs!- har man gjort avsteg från en av grundpelarna i den svenska modellen. Parterna ska själva göra upp och genom förhandlingar komma fram till en lösning utan statlig inblandning. Istället har svenska staten, som storägare, genom regeringen pressat svensk pilotförening att gå med på stora lönesänkningar och försämrade villkor i övrigt. Allt har dessutom skett på kort tid, under loppet av en vecka. Fahlberg, som i detta fall representerar kabinpersonalen vilka inte gått med på lönesänkningar, menar att det här mycket väl kan sprida sig till andra områden i näringslivet och helt urholka den svenska modellen. Den fackliga ståndpunkten har traditionellt varit att hellre låta företag gå i konkurs än att gå med på lönesänkningar. Det är en viktig princip av rent solidariska skäl. Dumpas lönen på ett håll är risken stor att det snabbt sprider sig och blir en allmän sänkning. Med tanke på de sviktande konjunkturerna lyfter Fahlberg en mycket viktig fråga.

JB

Doktorander ska anställas

2012-11-08

Doktorander ska erbjudas anställning från första dagen, skriver socialdemokraternas utbildningspolitiska talesman Ibrahim Baylan i Uppsala Nya Tidning (UNT 7/11). Utbildningsbidragen ska avskaffas och stipendiefinansiering förvandlas till lön. Ska Sverige vara en framstående forskningsnation är det nödvändigt att investera i de yngre forskarna. Så mycket som 40% av all forskning i landet utförs av doktorander. Genombrott i forskning sker ofta tidigt i karriären och då är det nödvändigt att doktorander har trygga villkor och att det finns tydliga, akademiska karriärvägar.

Utbildningsbidragen ska avskaffas till förmån för riktiga anställningar som doktorand. Socialdemokraterna föreslår vidare att regeringen tillsammans med lärosäten och externa finansiärer utarbetar ”en överenskommelse för hur stipendiefinansiering av forskarutbildning på heltid i framtiden ska kanaliseras genom lärosätena och bekosta lön och sociala avgifter.” Av artikeln framgår att Baylan tagit intryck av ST rapport ”Hur mår doktoranden”.

JB

Kronpåslag istället för procent?

2012-10-23

Den 15:e oktober presenterade LO sina krav för nästa avtalsrörelse, skriver TCO-tidningen (TCO-tidningen 16/10). En nyhet är att man vill ha kronpåslag för de som tjänar under genomsnittet och procentuella påslag för de som tjänar mer. Snittet är 25000 kr per månad. På så vis minskar man gapet mellan de som tjänar bra resp. dåligt. Då kvinnor dominerar bland de som tjänar minst beskrivs förslaget som en jämställdhetssatsning. LO vill gärna göra gemensam sak med tjänstemännen i denna fråga. Visions ordförande Annika Strandhäll vill inte avvisa idén men är ändå skeptisk. Vision har problem med nivåerna på lönerna på alla nivåer, inte mellan höga och låga löner, menar hon. ”Det är oerhört tydligt att vår medlemmar vill ha lön utifrån sin utbildning och sin individuella prestation”, fortsätter hon. Kanske kunde LO-förslaget vara något för ST? Är det inte så att gapet mellan de med höga löner och de med låga löner i vårt förbund ökar för varje lönerevision?

JB

Utsläppsrättsinflation

2012-10-17

Ett Brittiskt förslag om att dra in 1,7 miljarder utsläppsrätter behandlas inom kort i EU. Syftet är att få upp priset på utsläppsrätter som sjunkit till en alldeles för låg nivå. Vinsterna med förslaget skulle dels vara att ytterligare sänka utsläppen av koldioxid fram till 2020, dels ge alla de företag som sitter på sparade utsläppsrätter (därför att de pga minskade utsläpp inte förbrukat dem) en rejäl kapitalförstärkning vid försäljning. Martin Ådahl och Daniel Engström Stenson från tankesmedjan Fores, som uttalar sig för förslaget i DN (DN 16/10), menar att två viktiga frågor inom EU-området på så vis adresseras samtidigt; klimatfrågan och skuldkrisen. De kritiserar starkt moderaterna som inte tänker stödja förslaget i EU. Skälet, menar debattörerna, är att de stödjer svenska särintressen inom elintensiva branscher som inte skulle tjäna på det. Detta trots att ett mycket stort antal företag i Sverige tillsammans skulle få in många miljarder om priset på utsläppsrätter steg till ungefär 30 euro (nuvarande pris är sju euro).

Bland de starkaste EU-länderna finns stort stöd för förslaget. Moderaterna vill att Sverige, som enligt artikelförfattarna har en vågmästarroll, ska liera sig med motståndarna som, föga överraskande, återfinns bland de kolintensiva länderna Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern Rumänien och Bulgarien. Ådahl och Engström Stenson berör inte frågan om hur indragna utsläppsrätter skulle påverka ekonomin i dessa senare länder.

JB

LO vinstvarnar

2012-10-17

På kongressen i våras beslutade LO om en ”non profit” princip vad gäller välfärdssektorn. Nu tar förbundsordföranden i LO, Tobias Baudin bladet från munnen om vad principen egentligen innebär (DN 15/10). LOs syn på saken är att det måste till ett mycket hårt regelverk vad gäller vinster i privata bolag inom välfärdsområdet. Det handlar inte om ett totalt förbud men principen ska vara att inte en enda skattekrona ska få gå till något annat än själva verksamheten. Baudin säger till DN att han förväntar sig ”en förflyttning i den här frågan” inom socialdemokratin.

Socialdemokraterna är kluvna vad gäller vinster inom vård, skola och omsorg. Inom många arbetarkommuner pläderar man för ett totalförbud medan man i andra upprepar alliansens budskap om hård kvalitetskontroll. Partiledaren Stefan Lövden har sagt så mycket som att han anser att ett totalförbud inte är önskvärt. LOs utspel sätter nu hård press på socialdemokraterna som har sin kongress i vår. Bland medborgarna är stödet för ett totalt vinstförbud ganska stort. Om man får tro vissa opinionsundersökningar är en majoritet för ett förbud. På många sätt vore det bra om socialdemokraterna tog ställning för ett förbud så att två klara linjer uppstår i frågan. Det troliga är dock att partiet landar i någon form av kompromiss.

JB

Utförsäkrade tvingas leva på anhöriga

2012-10-10

Hur står det egentligen till med den svenska välfärden? Med de hårdare regler i sjukförsäkringen som regeringen införde under förra mandatperioden kan man verkligen fråga sig vilken människosyn som nu råder i Svea rike. Tidigare har vi läst om cancersjuka som anses arbetsföra. I Dagens Nyheter läser vi nu (DN 10/10) om utförsäkrade som inte ser någon annan råd än att leva på anhörigas inkomster och besparingar. I reportaget berättas att den intervjuade och hennes partner nu tvingas sälja huset för att kunna leva på bara en inkomst. Försäkringskassan anser att kvinnan är arbetsför trots att hon har så svåra smärtor att hon ofta är sängliggande. Hennes egen läkare, dvs den läkare som känner henne bäst, anser att hon inte kan jobba. Hur många människor i landet som efter utförsäkring ser sig tvungna att leva på anhöriga vet ingen. Helt klart har antalet ökat sedan 2008. Regeringen har ju försvarat sin hårda politik vad gäller sjukförsäkringen med att man räddar människor från utanförskap men vad är det för utanförskap man hamnar i om man tvingas leva ur hand i mun på anhöriga och vänner? Om man nu har några anhöriga … Tror verkligen regeringen att det är något man väljer för att slippa arbeta? Den i reportaget tillfrågade moderaten menar att det ibland kan vara självförtroendet som sviktar och att man kan behöva psykologhjälp för att komma tillbaka, om man bedömts som arbetsför. Det luktar moralism. Eller snarare cynism förklädd till moralism. Var tog solidariteten och medmänskligheten vägen i vårt land?

JB

OBS! Särskilt yttrande ang. avtalet

2012-10-04

Vi har ett nytt centralt avtal! Våra förhandlare har med tanke på motståndet gjort ett bra jobb. Vi har ett tidsbegränsat avtal med siffror. Men tyvärr ingen individgaranti. Vid gårdagens avtalsråd presenterade därför våra representanter från universitets och högskoleområdet följande yttrande som fick stöd av många deltagare från olika sektorer inom förbundet, bl a STs största avdelningar:

Särskilt yttrande
Fackförbundet STs Avtalsråd 2012-10-03.

Undertecknade gör bedömningen att utifrån de förutsättningar som gällt under de centrala förhandlingarna är det inte möjligt att komma längre om ett avtal ska slutas nu. Vi inser också att denna avtalsförhandling inte kan generera bättre villkor för medlemmarna utifrån de aggressiva yrkanden som Arbetsgivarverket lämnat.

Vi menar dock att de viktiga frågorna om individgaranti och reallöneskydd för alla medlemmar inte är avgjorda för all framtid. Fackförbundet ST har genom OFR gjort klart för Arbetsgivarverket att dessa frågor är högst levande bland medlemmar och förtroendevalda.

Individgarantin innebär att rätten till löneutveckling för alla och STs makt över fördelningen stärks samt att en utjämning av löneskillnader sker.

Därför menar vi att frågan ska väckas vid kommande avtalsförhandling.

EvaLena Moser, Alejandra Pizarro, Stefan Schedin (UoH)

 

Affärsplan eller femårsplan?

2012-09-26

Vi lever i uppochnedvända världen. Den borgerliga regeringen lanserar arbetslinjen och det forna högerpartiet kallar sig det nya arbetarpartiet. Nu lanserar SAP (Sveriges gamla arbetarparti!) beteckningen affärsplan på sin ekonomiska politik. Är det en femårig affärsplan eller en affärsmässig femårsplan, undrar undertecknad? Och vad ska man rösta på i nästa val? Jag höll på att säga Gud vet! men då blir man väl utpekad som religiös fanatiker...

JB

Nytt konstuniversitet

2012-09-21

På sikt kan de sex konstnärliga högskolorna i Stockholm komma att gå samman i en gemensam organisation, skriver DN-kultur (DN 20/9). Arbetsnamnet är Stockholm University of Arts och förhoppningen är att Musikhögskolan, Konstfack, Konsthögskolan, Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan och Stocholms Dramatiska högskola så småningom ska ingå i den nya konstellationen. De tre sistnämnda utbildningsanstalterna för scenkonst kommer att gå samman i en högskola redan 1:a januari 2014 med gemensam administration, teknik och scener. I initiativet ingår en rejäl satsning på konstnärlig forskning där regeringen satsar 13 miljoner 2013 för att samordna och bygga upp den nya forskningen. Året därpå är tillskottet 26 miljoner.

JB

Tre myndigheter blir två = övertalighet

2012-09-13

Regeringen har beslutat att Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret ska slås samman till två nya myndigheter: Universitetskanslerämbetet (UKÄ) och Universitets och högskolerådet (UHR). De nya myndigheterna ska vara igång vid årsskiftet och syftet med förändringen sägs vara förbättring av kvaliteten genom renodling av verksamheterna. De granskande verksamheterna samlas i UKÄ medan service och annan främjande verksamhet samlas i UHR.

STs representant på HSV, Jean-Pierre Zune ger en delvis annorlunda bild. Samtliga medarbetare på HSV har redan fått besked om att de kommer att överföras till avdelningar inom endera av de båda nya myndigheterna. När budgeten för de nya myndigheterna granskas framgår tydligt att pengarna inte kommer att räcka till lika många anställda. Zune uppskattar att övertalighet kommer att uppkomma för c:a 30 av HSVs nuvarande personalstyrka. Särskilt är det informatörer, IT-personal och administratörer som kommer att drabbas. Ytterst få kan räknas hem genom pensionsavgångar.

Räknar man in de båda andra myndigheterna i sammanslagningen blir antalet övertaliga fler. Regeringen uppskattar att totalt 35 tjänster försvinner. När Publikt uppmärksammade sammanslagningen före sommaren tyckte Tonje Broby, ST-ordförande på VHS, att idéerna bakom förändringarna visserligen är bra men att personalkonsekvenserna riskerar att bli för stora (Publikt 22/5).

Med tanke på att övertaligheten fr.a. uppkommer inom IT, administration och kommunikation kan man undra över andra eventuella bevekelsegrunder för förändringen. Har tankar om att gynna den nya servicemyndigheten funnits med i beslutsprocessen? Med säkerhet kan man i alla fall konstatera att de styrande sällan eller aldrig genomför kvalitetshöjande förändringar utan att också slimma verksamheten och spara pengar. Högre kvalitet ska således uppkomma genom lägre kvantitet anställda. Är det en ekvation som går ihop?

JB

Läs STs doktorandrapport!

2012-09-13

Hur mår doktoranden? Måhända inte så bra. Att befinna sig i forskarutbildning innebär att parera höga krav på prestation, krav som inte alltid är så tydliga och inte sällan känns övermäktiga. Det framgår av STs nya rapport som betitlats just ”Hur mår doktoranden?” (juni 2012). Rapporten är en del av STs doktorandsatsning och har genomförts tillsammans med TCO och SFS (Sveriges förenade studentkårer). Ur rapporten, som baseras på svaren från en enkät som gick ut till 1000 doktorander (svarsfrekvens c:a 60%), kan man utläsa hur de hårda kraven slår. Nästan sex av tio hoppar över lunchen ett par dagar i veckan eller arbetar över. Sju av tio kvinnliga doktorander blir så utmattade av jobbet att det går ut över privatlivet. En femtedel av doktoranderna har sömnproblem ett par ggr i veckan. Till detta kommer att många känner sig kränkta i arbetet och/eller hamnar i konflikter på arbetsplatsen. Hotfulla situationer och sexuella trakasserier förekommer också.

Men doktorandlivet är naturligtvis inte bara negativt. Nästan 70 % anser att det finns en bra balans mellan utfört arbete och det erkännande man får. Så många som 80% anger att de själva bestämmer över sin arbetstakt och över när arbetsuppgifter ska utföras.

Likafullt visar rapporten att det finns oacceptabelt stora problem av psykosocial art i doktorandernas arbetsmiljö. Dessutom lever en stor del doktoranderna under osäkra anställningsvillkor. Det viktigaste steget just nu för att förbättra gruppens villkor torde vara doktorandanställning från dag 1 för alla som antas till forskarutbildning. Läs hela rapporten här.

JB

Regeringen satsar på forskning och innovation

2012-09-13

Häromdagen (11/9) presenterade regeringen en viktig del av höstens forskningsproposition. Man vill satsa 4 miljarder årligen på forskning och innovation under den närmaste fyra års perioden. Särskilt riktar man in sig på SciLife Lab, ett samarbete mellan fyra svenska universitet med inriktning på biomedicinsk forskning. I promemorian är spets- och excellens inriktningen något nedtonad, kanske som en följd av den kritik som på sista tiden riktats mot regeringens tidigare rätt enögda kramande av excellens tanken. Glädjande är att man också vill satsa 600 miljoner årligen fr.o.m. 2014 på att stärka lärosätenas basresurser för forskning, något som ST pläderat för under lång tid. Forskningen blir bäst om den får växa fritt och lära av sina misslyckanden.

JB

Yttrande - EUs Finanspakt

2012-09-11

Avdelningsstyrelsen har skrivit ett remissyttrande angående regeringens förslag till Riksdagen att godkänna "Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen"

Läs yttrandet

Lönebildningskonferenser

2012-08-20

Avdelningsstyrelsen inbjuder till lönebildningskonferens.

Det finns två alternativa tillfällen: 15-16 oktober 2012 eller 10-11 december 2012.

Konferensen i oktober vänder sig till nyvalda löneförhandlare och den i december vänder sig till de som har erfarenhet som löneförhandlare. Varje sektion har möjlighet att anmäla två deltagare. Det finns 30 platser vid varje utbildningstillfälle och först till kvarn gäller.
Konferenserna kommer att genomföras i Stockholm och behandla lönebildningsarbetet inför Avtal 2012.

Tid: Konferensen inleds kl.11.00 dag 1 och avslutas omkring kl.16.00 dag 2.
Anmälan: Till oktoberkonferensen så snart som möjligt, dock senast den 10 september 2012 till http://www.st.org/universitet/lonebildning. Glöm inte att ange på anmälan om du önskar transport från Cityterminalen eller Arlanda.  Meddela även om specialkost önskas.

Utbildning i intervjuteknik

2012-08-22

Styrelse och arbetsplatsombuden vid Linnéuniversitetet träffas den 30 augusti för att strukturera rekryteringen av 36 prefekter, 5 dekaner samt 5 kanslichefer. På dagordningen står också utbildning i intervjuteknik och rekryteringsprocess. För att hinna med alla rekryteringar krävs att alla hjälper till. Det är både kul och nyttigt att delta i anställningsintervjuer från ett fackligt perspektiv.

AA

Vad 9,3 miljoner kunde ha använts till

2012-08-23

I sin onsdagskrönika i DN (DN 22/8) kommenterar Henrik Berggren Stiftelsen för Strategisk Forskning och dess utsvävningar. Han konstaterar att SSF är en produkt av 90-talet, sprungen ur två förutsättningar; dels fanns löntagrfondspengarna, dels fanns en övertygelse hos den borgerliga regeringen att den svenska forskningen inte var tillräckligt kreativ och innovativ. Berggren menar att självständiga råd som fördelar medel till lovande forskning i och för sig behövs men konstaterar att ”SSF – och dess festande – är ett uttryck för en nedvärdering av svenska universitet och högskolor som på sikt hotar svensk kultur och vetenskap.” Vidare anser han att dagens svenska universitet har dränerats. De framgångsrika forskarna är upptagna med att jaga pengar medan undervisningen sköts av ett lärarproletariat. ”De 9,3 miljoner som SSF har betalat Bindefeld kunde ha blivit ett par forskningsår för en handfull universitetslärare. Någon strategisk forskning skulle det kanske inte ha blivit, men på sikt hade det bidragit till en universitetsmiljö för framtida Nobelpristagare.” Det är en insiktsfull kritik som såväl de överbetalda cheferna på SSF som ansvariga politiker förtjänar att höra. Frågan är om de kan ta den till sig.

JB

Färre lärosäten?

2012-08-22

Stabschef Lennart Ståhle på Högskoleverket anser att flera av de mindre högskolorna i landet inte håller måttet. I en intervju i Dagens Nyheter (DN 21/8) säger han att de bör slås ihop till större enheter. Det finns 34 statliga högskolor och universitet men Ståhle vill inte ange hur många han tycker att det borde vara. I Västra Götalands regionen och i sydöstra Götaland är de för många, menar han. Blekinge Tekniska högskola och Högskolan Kristianstad skulle må väl av att ingå i Linnéuniversitetet och Gävle högskola borde tillhöra Uppsala universitet. Samordningen vad gäller sammanslagningar brister, fortsätter han: ”Regeringen borde peka med hela handen, men i stället väljer den att vara försiktig och uppmana lite mjukt till mer samarbete.”

På förfrågan säger utbildningsminister Jan Björklund till DN att många högskolor kommer att få problem de närmaste åren då de får färre studenter pga av bantade anslag. Några direktiv om samgående kommer ändå inte att komma. ”Det strider mot att högskolorna ska ha en betydande frihet”, säger han till DN.

I skrivande stund pågår förhandlingar om samgående mellan Uppsala universitet och Gotlands högskola samt mellan Högskolorna i Skövde och Borås. Regeringens hållning i frågan känns igen från annat håll. Istället för att ta politisk ställning låter man penningen tala. Oviljan att diskutera frågan om högskolornas regionala betydelse kan utan tvekan ses som ett symptom på avsaknad av utbildningspolitik.

JB

Kärvt för universitet och högskolor

2012-08-20

Mer än 15000 studieplatser försvinner från Svenska universitet och högskolor fram till 2015. Det skriver DN (DN 20/8) som ringt runt till 38 lärosäten och frågat hur många platser man planerar att dra in som en följd av minskade anslag från regeringen. Bakgrunden är de neddragningar regeringen beslutat därför att kullarna av 20 åringar kraftigt minskar i storlek. Neddragningarna kommer ändå i en tid av högt söktryck vid de flesta lärosäten, inte minst pga av fortsatt hög ungdomsarbetslöshet. För många lärosäten kommer neddragningarna att innebära övertalighet bland personalen. Frågan är om inte regeringen också räknar med att neddragningarna, som kan drabba mindre högskolor hårt, ska leda till sammanslagningar av lärosäten eller att mindre högskolor slukas av större universitet. Mycket olyckligt är att neddragningarna bidrar till den ryckighet i finansieringen som sedan lång tid varit ett stort problem. Högutbildad och specialiserad personal riskerar att sägas upp och när konjunkturerna sedan vänder uppstår istället rekryteringsproblem. Här förefaller det gamla ordstävet snålheten bedrar visheten äga giltighet.

JB

Mer samhällsvetenskap och humaniora

2012-08-15

En satsning på humaniora och samhällsvetenskap är en satsning på framtiden! Det menar rektor Kåre Bremer, Stockholms universitet, i en debattartikel i DN (DN 29/7), tillsammans med sina medarbetare Lena Gerholm, prorektor och Astrid Söderbergh Widding, vice rektor. I artikeln konstateras att regeringen måste bryta sin ensidiga inriktning på medicin och teknik. Inför forskningspropositionen i höst vill man plädera för den bredare samhällsnyttan av forskning som en satsning på humaniora och samhällsvetenskap ger. Utan den kunskap som kultur- och samhällsorienterad forskning generar minskar vår förståelse av oss själva och vår omvärld. Man pekar på att det i en alltmer globaliserad värld med gränsöverskridande finansiella system är är helt nödvändigt med sådan kunskap. Också arbetslivsforskning uppmärksammas som betydelsefull i en tid av avregleringar på en alltmer rationaliserad arbetsmarknad. Artikelförfattarna uppmanar därför såväl regering som opposition till en bred satsning på dessa områden.

JB

Redaktionen önskar Glad Sommar!

2012-06-21

Imorgon torsdag är det sommarsolstånd och allting vänder. Vi går mot mörkare tider … Näej, nu ska vi inte vara så! Nu kommer sommaren, värmen och semestern. Den sköna vilan som vi längtat så länge efter. Vi hoppas att du får en skön ledighet med många och långa stunder i hängmattan, med fjärilshåven, med hammare och spik eller vad du nu vill uppfylla din lediga tid med. Vi hörs igen i augusti!

Red.

Fackligt grillmöte på Luleå tekniska

2012-06-20

Som en avslutande aktivitet för medlemmar plus gäster ordnade sektionen vid Luleå tekniska universitet grillunch på onsdagen i midsommarveckan. Det blev bra uppslutning och man hade tur med vädret, berättar sektionsordföranden Lasse Frisk. Inte mindre än 85 medlemmar och gäster kunde sitta ute i solen och njuta av god mat och hyfsat väder. Det bjöds på grillade hamburgare med bröd, sallad och dressing. Som efterrätt serverades grillade marshmallows med jordgubbar och annanas. Undertecknad blir inte så lite sugen…

JB

Kunskapsfabrik eller lärosäte

2012-06-20

I ”Efter arbetets” ledare den 15/6 uppmärksammas medarbetarunderesökningen vid Lunds universitet. Den visar att över 40% av de anställda inte törs uttrycka sina åsikter. Över 60% anser att ledningen inte lyssnar på förslag och idéer. Ledarskribenten, Magnus Wennerhag, menar att resultatet troligen blivit detsamma vid något annat universitet. En viktig förklaring ser han i det faktum att lärosätena förvandlats till utbildningsfabriker med krav på mätbara resultat och högt uppdriven produktivitet. Organisationsformerna har kommit att i allt högre grad likna de i näringslivet. ”Bilden av universiteten som en fristad från det övriga samhällets produktivitetshets, där fritänkare själva bestämmer över hur de lägger upp sitt arbete, har kanske aldrig varit mer felaktig än idag.” skriver han vidare. Han pekar också på det faktum att visstidsanställningar är så vanliga. Det skapar en uppdelning i ”outsiders” och ”insiders” där de förra, med otrygga visstidsanställningar, inte törs kritisera eller föreslå förändringar. Wennerhag, som konstaterar att målen för den högre utbildningen och forskningen är att öka och sprida vår kunskap om omvärlden, avslutar sin ledare med följande kloka ord: ”Det är tveksamt om den organisationsform vi fått verkligen bäst främjar dessa mål. Att den skapar rädda och stressade anställda vet vi däremot nu.” (Läs hela ledaren här)

JB

Lönekamp i Bangladesh

2012-06-20

I flera dagar har textilarbetare i Bangladesh protesterat kraftigt mot låga löner och usla arbetsförhållanden (DN 19/6). Efter att protesterna övergått i oroligheter har ägarna stängt 300 fabriker. - Lönerna har inte höjts på över två år, säger fackföreningsledaren Nazma Akter. En vanlig lön är 270 kr i månaden för 12 timmars arbetsdag veckan runt. - Köparna måste vara beredda att betala etiska löner, fortsätter Akter. Köparna, det är HM och andra stora klädföretag i västvärlden som ökar sina vinster genom att flytta produktionen till Bangladesh. I förlängningen är också vi konsumenter köparna som anser att tre T-shirts för 100 spänn är helt okej. En T-shirt bör kosta c:a 200 kr och ett par jeans kanske 1000, om arbetarna i textilfabrikerna ska få en rimlig lön. Det är i alla fall vad dessa produkter kostar om de är producerade i Europa.

JB

Privatfinansierad högre utbildning

2012-06-15

Universitetskansler Lars Haikola tror att Sverige måste öppna för andra finansiärer än staten, vad gäller den högre utbildningen. Han säger till radio P4 Jämtland (Dagens Eko 31/5) att Sverige måste bli mer likt omvärlden, med fler aktörer som finansierar utbildningar vid universitet och högskolor. Stiftelser, ideella organisationer och näringslivet är tänkbara källor för medel till olika typer av högre utbildningar, menar han. I en situation där staten minskar anslagen till högre utbildning samtidigt som behovet av fler utbildningsplatser är fortsatt stort, är det en rimlig väg att gå, enligt Haikola. I ett samhälle där vi är vana vid att högre utbildning är statlig och kostnadsfri är det naturligtvis en känslig fråga. Redan nu är universitetsstudier avgiftsbelagda för studenter med hemvist utanför EU och EES-området. Var hamnar vi om privata aktörer släpps in som finansiärer? Håller vi på att öppna Pandoras ask? Eller är locket redan av sedan länge?

JB

Ny förbundsstyrelse vald

2012-05-30
Direkt från Kongressen: Britta Lejon blev enhälligt vald till ordförande för förbundet.

En nervpirrig process som till en början slutade med oavgjort antal röster på 2:e vice ordförande. Detta gjorde att, efter förändring i stadgarna med omedelbar justering, en omröstning fick göras mellan de två personer som fått samma röstantal. Flest röster fick då Tom Jonsson, Polisväsendet och inte Ing-Marie Nilsson inom universitets- och högskoleområdet. Ing-Marie blev sedan vald med stort stöd till ordinarie ledamot. Dessvärre fick Alejandra Pizarro inte nog med röster för att komma in som ordinarie. Kjell Nilsson blev omvald till ersättare för Ing-Marie Nilsson. Bengt Carlsson fick också förnyat förtroende som ordinarie revisor.

Läs mer>>

Medel från Svenska Institutet för seminarier i Ukraina

2012-05-28

ST inom universitets- och högskoleområdet har erhållit 100.000 kr för att i samarbete med Ukrainska forskarförbundet arrangera två seminarier i Kiev under 2012. Seminarierna syftar till att ge kunskap som kan medverka till en reformering av forskningens organisering i Ukraina.
Det första seminariet kommer att äga rum 14-15 juni och handlar om vetenskapens roll i samhället och hur forskningens organisering i Ukraina kan utvecklas för att främja ekonomisk och social utveckling samtidigt med ett värnande av forskningens integritet gentemot politiska och ekonomiska intressen.
Ett andra seminarium kommer att arrangeras under hösten 2012 och handla om möjligheterna för Ukraina att i framtiden medverka i EU:s forsknings- och forskarutbytesprogram.

KN

Otrygga anställningar för unga forskare

2012-05-27

Nydisputerade forskare ska kunna visstidsanställas på fyra år. Det säger utbildningsminister Jan Björkland i en Eko-intervju den 19/5. Därmed skulle vi vara tillbaka i den situation som rådde innan Björklund och hans regeringskollegor rev upp högskolelagen och högskoleförordningen. För då hade vi ju forskarassistent anställningen som var begränsad till just fyra år. I mellantiden har Fackförbundet ST kämpat hårt för att få till en en meriteringsanställning för unga forskare som i normalfallet skulle ha lett till tillsvidareanställning. Tyvärr blev det inget sådant avtal. Björklund påstår sig ha god kännedom om vad forskarsamhället vill. Det förefaller dock som om han mest lyssnat till de mörkmän som tycker att anställningstrygghet inte är något för forskare. Visstidsanställd ska man vara tills man prövats ordentligt, helst en tio, tjugo år. Det som förbryllar mest i sammanhanget är att man inom universitets- och högskoleområdet tycks leva i någon slags förvillelse att tillsvidareanställningar är lika med livstidsanställningar. Varför är man annars så rädd för att tillsvidareanställa? Det sorgliga i sammanhanget är att man nu istället skapar ett A och ett B-lag vad gäller anställningstrygghet. De som åtnjuter de trygghetsincitament som vi har inom vårt avtalsområde till fullo, och de som bara åtnjuter dem till en del. Inte blir väl forskningen bättre av det?

JB

Kaka söker maka

2012-05-27

Privilegierade familjer använder skolvalet för att välja bort skolor där många underprivilegierade barn är elever, skriver tre kulturgeografiska forskare på DN debatt (20/5). I Skolverkets rapport”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?” påvisas kraftigt ökade klyftor i resultaten mellan olika skolor. De orsaker rapporten pekar på är ökad sortering av eleverna, dvs att högpresterande elever hamnar i en skola, lågpresterande i en annan. Det här har satt myror i byxorna på det fria skolvalets förespråkare, menar de tre kulturgeograferna. Med ljus och lykta har man sökt den ena påhittigare förklaringen efter den andra, bara inte det fria skolvalet i sig. Men i sin studie ”Den svenska skolans nya geografi” kan de visa att det är just det fria skolvalet som är haken. I och med att det går att välja skola och ta med sig skolpengen väljer de som tillhör mer privilegierade skikt i samhället att placera sina barn i skolor där de får gå med andra barn från privilegierade familjer. I sin studie kan de visa att möjligheten att välja bort ”pöbeln” får större genomslag för skillnaden skolor emellan än boendesegregationen.

Man påtalar också att Timbro för tio år sedan utlovade att det fria skolvalet skulle leda till generellt förbättrade resultat för den svenska skolan. Istället har klyftorna ökat och skolan, på det hela taget, blivit sämre. De som tjänar på det fria skolvalet, skriver man vidare, är inte samhället utan friskolekoncernerna som gör goda vinster av våra skattemedel.

JB

ST får ny ordförande!

2012-05-27

Som de flesta känner till avgår vår ordförande Annette Carnhede i samband med STs kongress den 29-31 maj. Ny ordförande kommer Britta Lejon bli. Det kan sägas redan nu då det inte finns några andra kandidater till ordförandeposten. Britta Lejon är förste vice ordförande nu och steget upp till ordförandeposten var väntat av många.

För vår avdelnings del är valberedningens förslag intressant på flera sätt. Vår avdelningsordförande Ing-Marie Nilsson är föreslagen för omval till posten som andre vice ordförande. Likaså är Kjell Nilsson, ledamot i avdelningsstyrelsen, föreslagen för omval som ersättare. Dessutom har valberedningen nappat på vår nominering av Alejandra Pizarro och föreslår henne som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. Alejandra är bekant för många ute i förbundet och har en god chans att bli vald. Det saknas dock inte motnomineringar för övriga ledamöter i styrelsen förutom ordförandeposten. Val av styrelse är alltid en oförutsebar punkt på kongressens dagordning.

JB

STs kongress

2012-05-27

Tisdagen den 29:e maj är det dags att sparka igång STs kongress. Det är fyra år sedan sist och självfallet har många frågor flutit upp som nu ska behandlas av kongressen. Det är visserligen inte fråga om någon ödeskongress med svåra vägval eller stora spänningar i förbundet. Den kanske viktigaste kongressfrågan den här gången är att arbetsmiljön och frågan om medinflytande föreslås bli central för den kommande kongressperiodens verksamhet. Det torde råda stor enighet i förbundet om detta men naturligtvis finns det många åsikter om hur det ska ske. Ändock är det många fler spörsmål som ombuden ska ta ställning till och som är avgörande för STs inriktning under den kommande kongressperioden och längre än så. Liksom under tidigare kongresser under 00-talet är frågan om individ kontra kollektiv något av en vattendelare. STs Mål och utvecklingsplan 2012-2018, som drar upp riktlinjerna för förbundets inriktning på lite längre sikt, ska fastställas under kongressen. På förbundsstämman förra året riktades hård kritik mot planen för att den var alltför individinriktad. Inte minst vår avdelning förde fram starka argument för att planen måste revideras ordentligt om STs framtida roll som ett starkt fack på kollektiv grund ska säkras. Kritiken ledde till stora förändringar i planen som nu relativt smärtfritt bör kunna antas av ombuden.

Det innebär emellertid inte att frågan om kollektiv kontra individ en gång för alla är bilagd. I förbundet finns starkt stöd för båda linjerna. Individförespråkarna stödjer sig på olika typer av undersökningar som de menar visar att framtida medlemmar kräver mer individuella lösningar. Det handlar om en rad olika saker såsom lönesättande samtal, enskilda avtal, karriärcoacher och rent av stöd och service utanför arbetslivet med det sk livspusslet.

Kollektivförespråkarna menar å sin sida att alltför mycket fokus på individuella lösningar urholkar den fackliga styrkan. Det är genom att avstå lite av den individuella friheten som vi kan uppnå det kollektivt goda (arbetsmiljö, trygghet etc). De menar även att det är farligt att lyssna för mycket på vad olika typer av undersökningar säger om de framtida arbetstagarna inom vårt organisationsområde. Här finns en risk att ”som man ropar får man svar”. Vårt fack bör i högre grad sätta dagordningen än ängsligt anpassa sig efter trender i samhället.

Säkert blir det diskussion om sådana här saker i anslutning till flera andra av alla de dokument som ska behandlas på kongressen, t.ex. verksamhetsinriktningen för kommande kongressperiod. Det är också en omfattande mängd motioner som ska behandlas och självfallet drar de ofta i den ena eller andra av de båda riktningar som kan skönjas i vårt förbund.

JB

Byggstrejken över

2012-05-27

Den segdragna konflikten mellan Byggnads, VVS-företagen och Plåtslageriernas Riksförbund är nu över. Kraven från facket gällde höjda lärlingslöner och sju timmars arbetstidsförkortning per år. In i det sista såg det osäkert ut om medlingen mellan parterna skulle ge resultat. Den 24:e maj, efter fyra veckors strejk och även lockout, enades man dock om ett avtal som ger 2,6% för ett år. Några höjda lärlingslöner blev det inte men facket fick igenom en arbetstidsförkortning på fyra timmar per år.

JB

EU-upplysningen läggs ner

2012-04-23

Riksdagens EU-upplysning ska läggas ner och de tio anställda integreras i riksdagens övriga informationsarbete, skriver Riksdag & Departement (16/4). STs ordförande på riksdagen, Stefan Nilsson, säger att det var riksdagen och politikerna som beslutade om att inrätta EU-upplysningen. Nu behandlas det som en fråga enbart för riksdagsförvaltningen. Undertecknad tycker att behovet EU-information förefaller större än någonsin tidigare.

JB

Facket med fanan i topp!

2012-04-23

En global fackföreningsjätte kommer att grundas i Köpenhamn i juni, skriver TCO-tidningen (4/4). Det är en sammanslagning av tre internationella centralorganisationer som etablerar den nya globala fackliga organisationen IndustriALL. I en av de tre centralorganisationerna, IMF, är svenska IF metall och Unionen medlemmar. I centralkommittén för Nepalesiska LO, som också är medlem i den nya globala jätten, är bergsguiden Dorje Khatri ledamot. Han kommer vid sitt nästa besök på Mount Everest plantera den nya organisationens flagga på toppen. Sug på det ni, Arbetsgivarverket och Svenskt Näringsliv!

JB

Bättre villkor för doktorander

2012-04-23

Utbildningsminister Jan Björklund lovar bättre villkor för forskarstuderande. Doktorander ska ha doktorandanställning i minst tre år under forskarutbildningen, rapporterar dagens eko (dagens eko, 22/4). Som det är nu kan forskarstuderande ha sk utbildningsbidrag under de första två åren av den fyraåriga forskarutbildningen. Det innebär att doktoranderna lever under ganska osäkra förhållanden de första två åren. Det vill Björklund ändra på. Risken är att lämpliga begåvningar annars väljer bort en forskarutbildning om förutsättningarna är för osäkra. Utbildningsministern menar att finansieringen för reformen inte är något problem. Kostnaden för att utöka tiden med doktorandtjänst till tre år är liten i förhållande till högskolesektorns totala budget. Varför löper man då inte linan ut och inför doktorandtjänst från dag 1? Det undra också Petter Hammar, ordförande i SFS doktorandkommitté, som tycker att anställning från den första dagen är en självklarhet.

Björklund vill även införa krav på lärosätena att teckna sociala trygghetsförsäkringar för forskarstuderande med stipendiefinansiering. Förändringarna ska genomföras under 2013.

JB

Oenighet om ungdomslöner

2012-04-05
Folkpartiet och Centern går sin egen väg?

I dagens SvD, webb-upplagan, försöker Erika Paulsson Rönnbäck och Mikaela Åkerman reda ut hur alliansen resonerar om sänkta ingångslöner. I fem punkter redogörs det för såväl Folkpartiets och Centerns positiva hållning som för Moderaternas direkt negativa inställning.  Fredrik Reinfeldt har, enligt artikeln, uppmanat moderata kommunpolitiker att rösta nej till förslaget eftersom han inte "tror på idén".

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén menar att "Vi ska höja kompetensen - inte sänka lönerna".

Läs själva hela artikeln på http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sankt-ungdomslon-alliansens-problem_6978305.svd

MF

Vårdupproret - vems ansvar?

2012-04-02

Löneupproret bland blivande sjuksköterskor gör tydligen landstingen riktigt nervösa. Nu börja man prata om eventuellt kollektivavtalsbrott ifall Vårdförbundet skulle befinnas ha en aktiv roll i detta "uppror".

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro menar att förbundet stöttar alla sina medlemmar men att aktionen uteslutande är organiserad av studenterna själva. Hon påpekar också att alla studenter inte är medlemmar i Vårdförbundet och att aktionen riktas mot alla arbetsgivare, inte bara kommuner och landsting.

Läs hela artikeln på http://www.svd.se/naringsliv/vardupproret-okar-i-styrka-oroar-skl_6969975.svd

 

MF

 

Bristande samverkan högskola - näringsliv

2012-04-02

I Svenska Dagbladet Näringsliv på webben idag 2 april kan man läsa att var tredje högskoleutbildad saknar kvalificerat jobb upp till ett år efter examen. Upp till varannan student uppger också att det brister i samverkan mellan utbildning och arbetsliv.

Läs hela artikeln på http://www.svd.se/naringsliv/inget-jobb-efter-hogskolan-for-en-tredjedel_6970699.svd

 

MF

Centern vill sänka lönen för fler

2012-03-26

Trots massiv kritik från bl.a. fackligt håll mot folkpartiledarens utspel att ingångslönerna för ungdomar borde sänkas vill nu centern gå ett steg längre. I en intervju i Sveriges Radio den 22 mars säger centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Annika Qarlsson följande:

"– Jag tycker att man har målat med lite för smal pensel, för jag tror att man måste se att det är alla de grupper som står utanför arbetsmarknaden som behöver den hjälpen som det skulle innebära med lägre ingångslöner, säger Annika Qarlsson, Centerpartiets talesperson i arbetsmarknadsfrågor.

– Det kan handla om nyanlända och sådana som är äldre och inte har kommit in på arbetsmarknaden."

Men så underbart mänskligt centerpartiet ändå är! Det är alltså av ren hjälpsamhet mot dem som p.g.a. sjukdom, ålder, fel nationalitet eller annan försvårande faktor står utanför den svenska arbetsmarknaden som man ska sänka ingångslönerna till... hur mycket tycker du dom ska ner Annika?

"– Jag tror att de behöver ner kanske 20-25 procent, och i vissa branscher kanske det handlar om ännu lägre ingångslöner." säger Annika Qarlsson till SR

Ingångslönen för dem som jobbar inom vården ligger idag på c:a 16000 kronor medan ett restaurangbiträde får c:a 14000 kronor per månad. Räkna själva på vad det blir för löner av det med en 25-procentig minskning.

Jag fråga mig stillsamt vad som är värst: Människoföraktet eller det faktum att en talesperson för den sittande regeringskoalitionen inte fattar hur svensk arbetsmarknad fungerar.

Men det gör hotell- och restaurangfackets avtalssekreterare Malin Ackholt när hon fäller domen över Annika Qarlssons inlägg i debatten: "– Det är oerhört upprörande att ett sittande regeringsparti ger sig in i en diskussion som arbetsmarknadens parter har att lösa, och ännu mer anmärkningsvärt är det att Centerpartiets utspel kommer mitt i pågående avtalsförhandlingar."

Man kan bara hålla med. Men Annika är väl ny på jobbet och inte så rutinerad. Kanske att man skulle sänka hennes lön rejält så att hennes arbetsgivare kan ha råd med lite kompetensutveckling åt henne eller kanske en mentor som hindrar henne från att säga dumheter i radion.

MF

Almega säger nej till märket

2012-03-23

Strax före jul kom parterna inom industrin och teknikföretagen överens om årliga löneökningar på 2,6%. Traditionellt betraktas dessa parters avtal som ett normerande märke för övriga avtalsområden. Nu vill inte Almega, den största arbetsgivarorganisationen inom den privata tjänstesektorn, kännas vid märket, skriver TCO-tidningen (16/3). Almegas vd Jonas Milton säger att nivåer på 1,3% per år är vad tjänstesektorn tål, och menar därmed att hälften kunde vara nog. Unionens förhandlingschef Niklas Hjert är av en helt annan uppfattning och påtalar att principen med märket inte bara kan brytas när det känns passande. Måhända är det här en fingervisning om vad som väntar i förhandlingarna inom vårt avtalsområde.

JB

Arbetsskadeförsäkringen vinstko för regeringen

2012-03-23

Arbetsskadeförsäkringen fortsätter att ge ett överskott till statskassan, skriver TCO-tidningen (7/3). Överskottet var förra året 4,4 miljarder kronor, drygt en halv miljard mer än vad som betalades ut i ersättning till drabbade i arbetslivet. Det samlade överskottet uppgår nu till 33,4 miljarder. Det här är märkligt med tanke på att arbetsskadorna åtminstone i vissa branscher har ökat. Inom byggområdet har t.ex. arbetsplatsolyckorna ökat dramatiskt. Rimligtvis borde då också antalet arbetsskador med giltiga krav på ersättning öka. TCO-tidningen skriver att det främsta skälet till överskottet är att försäkringskassans regler för ersättningar skärpts under 90- och 00-talen.

JB

Lärosäten blir stiftelser?

2012-03-22

Den sk autonomireformen ledde inte till att myndighetsformen avskaffades för Sveriges universitet och högskolor. Det var en besvikelse för somliga som menar att myndighetsformen är alltför stel och inflexibel. Med staten som huvudman kompliceras möjligheten att ingå avtal, starta bolag mm, menar autonomiförespråkarna. I budgetpropositionen för 2012 återkommer regeringen till frågan (prop. 2011/12:1 utgiftsområde 16) och föreslår att stiftelseformen, som man anser är väl beprövad (Chalmers och Jönköpings högskola), med fördel kunde prövas vid några av de övriga lärosätena. Som stiftelse blir lärosätet juridisk person och ernår därmed större rörelsefrihet, menar man och lovar utreda frågan och återkomma med den till riksdagen. Sedan dess har regeringen inbjudit landets universitet och högskolor till samtal om detta.

Uppsala universitet deltar i samtalen och universitetsdirektören har informellt uttryckt ett behov av större frihet. Universitetet är dessutom rikt och har därmed de finansiella muskler som krävs vid stiftelsebildning. Andra universitet har uttryckt ännu starkare intresse för stiftelseformen; Kungliga tekniska högskolans rektor ser det som ett mål att bli stiftelse och i Linköping har universitetsdirektören Curt Carlsson öppet pläderat för stiftelseformen. Ett problem är dock kravet på omfattande, eget kapital. När Chalmers och Jönköpings högskola blev stiftelser användes medel från allas våra löntagarfonder till finansieringen.

Ur ett fackligt perspektiv måste frågan om frihetens pris ställas. Vad innebär det för de anställda om myndigheten förvandlas till stiftelse? Om lärosätena efter stiftelsebildning väljer att stanna inom arbetsgivarverkets hank och stör, som Chalmers och Jönköpings högskola gjorde, blir förändringen inte så stor. Men om de väljer något annat? Vad händer då? Andra viktiga frågor rör insyn och medinflytande. Om verksamheten inte längre är offentlig vad blir då av insyn och meddelarfrihet? Och vad händer med de demokratiska strukturer som trots allt finns inom vårt verksamhetsområde? Vems frihet är det egentligen som är på tapeten här?

JB

Dåliga bemanningstider

2012-03-13

I en liten notis i dagens SvD Näringsliv skriver Andreas Joons om att det går sämre för bemanningsföretagen.

"Omkring en fjärdedel av bemanningsföretagen räknar nu med att minska antalet anställda de närmaste tre månaderna, vilket är i linje med tecknen om svagare efterfrågan."

Om man ändå kunde hoppas på att detta beror på att svenska företag och myndigheter anställer i egen regi istället.

MF

Ny kurs för forskningspolitiken?

2012-03-09

Stopp för inriktning på kommersialisering och ett slut på finansiering via excellenta forskningsmiljöer. Det är två grundläggande krav som ledamöterna i ”Sveriges unga akademi” framför på DN debatt den 2:a mars. Man menar att Sveriges position som forskningsnation hotas av den starka fokuseringen på att forskningsresultat ska kunna kommersialiseras och generera tillväxt. Tillsammans med forskningsfinansiärernas orientering mot strategiska satsningar, d.v.s. att starka forskningsmiljöer (excellenta miljöer) får finansiering snarare än enskilda, nytänkande forskare, något som snarare genererar ”more of the same” än ny orginell kunskap, är risken betydande att nya genombrott i svensk forskning uteblir. Dessutom har de strategiska satsningarna missgynnat kvinnliga forskare. Lösningen, menar man, är ett stopp för kommersialisering och en långsiktig satsning på unga, begåvade individer i forskarsamhället. Härtill behövs ett tydligt och transparent karriärsystem för de som meriterar sig inom forskning, menar man, och kritiserar fackets (SACOs) misslyckande att förhandla fram ett sådant.

Liknande tankegångar finner man i en debattartikel skriven av medicinska forskare (DN 3/2). Även här kritiseras de strategiska satsningarna på konstellationer av forskare och nätverk. Dessa ska lösa i förväg definierade problem, uppgifter som ”ofta dikterats av kortsiktiga och för tillfället aktuella politiska mål”. Istället måste långsiktiga resurser ges till unga och begåvade forskare som kan realisera nya originella idéer. I båda artiklarna ges goda exempel på hur strategiskt tänkande kommer till korta när det gäller vetenskapliga framsteg. Det är i fri, sökande grundforskning som nyckeln till framtidens stora innovationer finns.

JB

Pension vid 75

2012-02-24

Moderatledaren gjorde den 7/2 ett politiskt utspel i DN som på flera liberala ledarsidor betecknas som ”visionärt”. Under rubriken ”Fler måste kunna byta karriär mitt i livet” talar han om att vi kanske måste räkna med att jobba till 75 års ålder i framtiden. Åtminstone om vi vill behålla den standard vi vant oss vid under arbetslivet. Även om Reinfeldt säger att det handlar om att jobba ihop mer pengar till pensionskontot är uttalandet lite glidande. Istället för att öppet säga att vi bör höja pensionsåldern för att kunna bibehålla standarden låter det mer som en möjlighet att få jobba längre. Den möjligheten finns redan. Ingen lag säger att vi måste sluta jobba vid 65 eller 67. Man bör fråga sig vems standard det är som ska bibehållas genom att vi jobbar längre? Med regeringens arbetslinje och därtill knutna skattepolitik har klyftorna ökat i Sverige. Helt klart finns ett betydande outnyttjat skatteutrymme på inkomster över 30000 (c:a 20% av taxerade inkomster 2009). Höjda skatter skulle alltså kunna användas för att trygga pensionerna för dem som tjänar minst. Det är nämligen de som får det tuffast att fortsätta jobba efter 65 eller 67. Att säga att man ska skaffa sig en ny karriär när det nuvarande jobbet blir för tungt är närmast cyniskt efter ett långt arbetsliv som lokalvårdare, vårdbiträde eller diversearbetare. För min del får Reinfeldt gärna fortsätta jobba tills han är 80, bara han slutar vara visionär och ser till att utföra ett samhällsnyttigt arbete. Fast hans pension är kanske inte i farozonen...

JB

Könsneutrala försäkringspremier

2012-02-23

Regeringen föreslår att undantaget för försäkringstjänster i diskrimineringslagen tas bort i och med december 2012 (se lagrådsremiss 9/12). Fram tills dess är det tillåtet för försäkringsbolag att ha olika premier för individer baserat på variabeln kön. Kravet har varit att det ska vara statistiskt säkerställt att skillnad i kön ger t.ex. ökad eller minskad livslängd eller större eller mindre skaderisk. Från nästa årsskifte ska alltså premierna bli könsneutrala. Frågan är om män eller kvinnor vinner eller förlorar på detta? Män har visserligen högre dödlighet och löper större skaderisk i t.ex. trafiken och får därigenom högre premier i liv- och trafikförsäkringar. Kvinnor lever dock längre och får därigenom lägre månatliga pensionsutbetalningar. Troligen vinner vi allihop i längden om också försäkringstjänster görs könsneutrala. De nya reglerna omfattar inte avtal som tecknats före sista december 2012.

JB

Välfärdens kris - vems ansvar?

2012-02-11

I dagens Konflikt i P1 kunde man bl.a. höra Soledad Gallego-Díaz, kolumnist på spanska El País, konstatera att man aldrig kunnat höra socialdemokratiska politiker förklara vad det var som gjorde att man plötsligt ansåg det vara en bra idé att privatisera och i praktiken skänka bort våra gemensamma egendomar som elverk, vattenverk, järnvägar o.s.v. Aldrig har någon berättat om när och hur man kom fram till att allt detta kunde skötas bättre av privata intressen än av staten.

I studion fanns bl.a. Lena Sommestad som medgav att Socialdemokratin inledde nedmonteringen av välfärden på 90-talet. Orsaken var att socialdemokratiska politiker lät sig övertygas om att privatiseringar och utförsäljning av våra gemensamma tillgångar var en nödvändighet.

Lyssna på hela programmet på http://sverigesradio.se/p1/. Konflikt lördagen den 11 februari.

MF

Den viktiga vården?

2012-02-11

I dagens SvD Näringsliv kan man läsa om Sveriges största vårdkoncern Praktikertjänst. Tydligen finns det kritik mot hur ekonomin sköts och att vd:n Carola Lemne är styrelseledamot i konkurrenten Investor.

Så går det till i den "riktiga världen", den som inte är en skyddad verkstad (ett uttryck gärna använt av vissa av SvD:s ledarskribenter). Nåväl i denna vårdkoncern är nu upprördheten stor bland tandläkare, läkare och annan vårdpersonal (annan, minsann...) över "beslutet att tunna ut värdet på den onoterade aktien med 7 procent."

Man får ju verkligen hoppas att det faktum att Praktikertjänsts personal/delägare kan ägna sig åt att oroa sig över värdet på sina aktier innebär att deras vårduppdrag sköts extremt bra och allra helst mycket bättre än om den offentliga sektorn skulle ha hand om det.

Läs gärna hela denna artikel när den så småningom publiceras på svd.se, kanske redan i morgon söndag.

MF

Ojämlika löner - en överraskning?

2012-02-10

I onsdagens SvD och idag även på webben (se hela artikeln här) skriver Sara Lomberg om den undersökning inom talangnätverket Nova Pro som visar på löneskillnader på uppemot 10000 SEK/månad mellan kvinnor och män med likvärdiga befattningar och bakgrund.

Är detta verkligen så överraskande? Upprörande, ja, men överraskande, tyvärr inte!

MF

Ingen demokrati på universiteten!

2012-02-08

”Ja, alltså demokrati... vi har ingen demokrati på universiteten”, säger rektor Stephen Hwang på Linné universitetet i ett TV4 inslag (tv4play 11/1). Jo tack! Det har börjat märkas. Här har man gått och hävdat att det åtminstone finns vissa demokratiska strukturer på våra kära lärosäten. Att t.ex. valet av just rektor är uttryck för en slags demokratisk idé även om det i slutändan är regeringen som utser. Vi är säkert många som hoppats att de demokratiska inslag som funnits (och finns!) ska komma att utvecklas och fördjupas. Det kan vi tydligen fetglömma! Åtminstone på Linné universitetet. Stephen Hwang fortsätter med att säga att vi har en verksamhet som ska bedrivas efter närmast affärsmässiga idéer. Vi ska alltså bli utbildnings- och forskningsfabriker! En sak är säker, jag tänker spjärna emot... På följande länk kan du höra och se rektor Hwang lägga ut texten:

Se video!

JB

Borgerlig jämställdhet?

2012-02-08

Statsvetaren Katharina Tollin har skrivit en avhandling om jämställdhetspolitiken 1971-2006. Så här presenterar Stockholms universitet i pressmeddelandet “Så segrade den borgerliga jämställdhetspolitiken” hennes avhandling: “Jämställdhetspolitiken har stegvis utformats så att den är förenlig med ökade klyftor i samhället, privatisering av offentlig sektor och en individualiserad arbetsrätt”. Avhandlingen bygger på en analys av 35 års riksdagsdebatter. Det var på 90-talet det började hända. “Innan dess såg socialdemokraterna jämställdhet som en del i en större kamp för social jämlikhet och ekonomisk utjämning. Det perspektiv som har vunnit mark i dag inom alla politiska läger bygger istället på en idé om att jämställdhet betyder rätten för kvinnor att konkurrera på samma villkor som män”, säger Katarina Tollin.

JEG

Plädering för blandekonomi

2012-01-25

Den frie skribenten Bror Perjus argumenterar på DN-debatt (DN 24/1) för en utvecklad blandekonomi som lösning på den globala finanskrisen. Såväl renodlad planekonomi som otyglad kapitalism leder till auktoritära och totalitära system. Lösningen är blandekonomi: ”hälften marknad, hälften demokrati!” uttrycker Perjus det. Han menar att blandekonomi förenklat kan sägas innebära en skattekvot på 50% av BNP, dvs hälften av ”kakan” kanaliseras genom offentlig verksamhet i stat, kommun och landsting och regleras av det demokratiska systemet. På så vis säkras välfärdssystem och för samhället viktig infrastruktur. Dessutom minskas resursinflödet i spekulationskapitalismen vilket reducerar risken för den typ av återkommande ekonomiska kriser vi sett de senaste decennierna, menar han. Perjus tankar är intressanta, särskilt i en tid när politiken står på huvudet: borgerligheten (åtminstone moderaterna) är statsbärande och närmar sig -åtminstone i sin politiska retorik- Perjus tankar medan socialdemokraterna inte tycks veta vilken fot de ska stå på och vill varken säga ja eller nej till fortsatta privatiseringar. En diskussion i Bror Perjus anda förefaller kunna gynna en opposition i limbo.

Läs hela artikeln: DN-debatt

JB

S kräver bättre villkor för doktorander

2012-01-25

På Uppsala Nya Tidnings debattsida (UNT 24/1) kräver socialdemokraterna Mikael Damberg och Adnan Dibrani bättre villkor för doktorander. Vårt land måste vara en ledande forskningsnation om vi i framtiden ska klara välfärden i den kunskapsbaserade ekonomi som nu växer fram, skriver man. Villkoren för doktorander är dock i många stycken under all kritik. Visserligen finns doktorandanställningar som är sjukpennings- och pensionsgrundande. Långt ifrån alla får dock anställning från dag 1 utan får nöja sig med sk utbildningsbidrag under den första tiden. Det är dessutom många som har ännu sämre villkor i form av olika typer av stipendier. Artikelförfattarna utmanar nu moderaterna och regeringen att införa anställning för alla doktorander. Bra villkor för doktorander är en nödvändig förutsättning för att vi ska få de bästa hjärnorna i forskarutbildningarna, menar man.

Läs hela artikeln: UNT-Debatt

JB

Lärarförbundet och LR siktar på 10000

2012-01-20

Sent på kvällen den 17 januari lämnade de båda lärarfacken sitt yrkande till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). De vill ha mest av alla: generella löneökningar på 10000 per månad, skriver TCO-tidningen (18/1). Man menar att det är avgörande för yrkets attraktivitet och därmed skolans kvalitet. Yrkandet är sifferlöst samtidigt som de höga lönekraven förs fram i ett pressmeddelande. Motparten tycker det är svårt att ta ställning till yrkandet då det är sifferlöst men: ”SKL kan inte acceptera löneanspråk som strider mot principerna för den svenska lönebildningen och i förlängningen kan äventyra Sveriges ekonomi”, skriver Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation på SKL:s hemsida.

JB

Höjd a-kasseavgift?

2012-01-18

Som bekant sänktes avgiften till STs a-kassa förra året. Så var fallet för 27 av 31 a-kassor. I år kommer avgifterna troligen att stiga, i takt med att arbetslösheten stiger, säger Mats Ödebrink på Arbetslöshetskassornas samorganisation till TT-spektra. Om, och i så fall hur mycket, vår egen avgift kommer att gå upp är en öppen fråga. Vi får hoppas att arbetslösheten inom vårt område inte ökar alltför mycket.

JB

Proffice legitimerar

2012-01-17

Om nyttan med lärarlegitimationer fanns det olika åsikter när förslaget presenterades för ett par år sedan. Beslut fattades och reformen klubbades. Många fäste stora förhoppningar vid förändringen och hoppades att statusen för läraryrket skulle stärkas och kvaliteten i ungdomsskolan förbättras. Nu skriver DN (16/1 -12) att bemanningsföretaget Proffice i praktiken är de som kommer att granska de 180000 lärarnas ansökningar om legitimation. Skolverket köper nämligen granskningsförfarandet från bemanningsföretaget trots att privata aktörer -med all rätt- inte får ägna sig åt myndighetsutövning. Det lilla struntproblemet löses genom att enskilda avtal skrivs med var och en av de nybarkade akademiker som Proffice anställt för ändamålet. På så vis slipper Skolverket anställa kompetent personal för beredningen av ärendena och Proffice kan göra miljonvinster. Själva besluten i vart och ett av de 180000 ärendena ska Skolverkets fem egna handläggare fatta. DN har räknat ut att det blir fyra minuter per ärende om dessa fem handläggare jobbar kontinuerligt med arbetsuppgiften fram till sommaren. ”Vi har bedömt att det ska räcka med en snabb kontroll,” säger avdelningschef Tommy Lagergren till DN. Kvalitet i ungdomsskolan och ökad status för läraryrket tycks inte vara så viktigt längre. Undertecknad har därför ett bättre förslag. Ge Proffice en (1) lärarlegitimation. Låt dem sedan anställa alla som vill bli lärare. Sedan kan Proffice hyra ut denna automatiskt legitimerade personal till såväl privata som kommunala skolor. Det viktiga är ju inte kvalitet i verksamheten. Riktig kvalitet är en god avkastning till aktieägarna på skattebetalarnas bekostnad.

JB

Mer humaniora i forskningpolitiken!

2011-12-15

Det saknas en strategisk idé om humanioras samhällsuppdrag i dagens forskningspolitik. Det menar Sverker Sörlin och Anders Ekström som har tagit initiativ för att främja humanioras och samhällsvetenskaps roll i den svenska forskningen. I en artikel på DN:s debattsida skriver de att “Det är dags att bryta upp från en politik som ensidigt vilar på en instrumentell likriktning av forskningens mål och drivkrafter. I stället krävs incitament för att skapa den nya typ av tvärgående forsknings- och undervisningsmiljöer som behövs för att anta de globala utmaningarna, som ju också är de nationella”.

Tidigare i veckan publicerades också skriften “Humanisterna och framtidssamhället” som är ett resultat av detta initiativ. Rapporten innehåller tre forskningsrapporter och utgjorde underlag till ett seminarium som hölls på temat tidigare i våras. Bland annat behandlas arbetsmarknaden för humanisterna.

Sörlins och Ekströms initiativ är ett konstruktivt och viktigt inlägg i forskningsdebatten. Humaniora och samhällsvetenskap har en oerhört viktig roll att spela i dagens snabbt föränderliga samhälle. Med ekonomiska kriser, miljöhot och främlingsfientliga krafter måste samhället ta tillvara på de resurser som finns inom all forskning. Då är det förödande att forskningspolitiken till stor del präglas av ett nyttoperspektiv som stavas mätbar tillväxt. Man riskerar nämligen att missa perspektiv som skulle kunna få kriser att vända.

Läs mer:
“Därför behöver Sverige reformera sin forskning” Debattartikel i Dagens Nyheter 2011-12-05
http://www.dn.se/debatt/darfor-behover-sverige-reformera-sin-forskning
Inspelning från seminariet om “Humanisterna och framtidssamhället”
http://urplay.se/163861
Rapporten “Humanisterna och framtidssamhället”
http://www.framtidsstudier.se/wp-content/uploads/2011/11/Forsknrapp_Humanisterna_m_bokm.pdf

LB

Nit och redlighet

2011-12-14

I Dagens Nyheter (DN 8/12) läser jag att Arbetsgivarverket nu genomfört vederbörlig upphandling av guldmedaljer. Medaljerna är förstås de som delas ut ”För nit och redlighet i rikets tjänst” (inte ”Med sprit och redlöshet i dikets tjänst” som någon skämtare sa). Med tanke på guldprisets rekordutveckling undrar man om kravet om 30 tjänstgöringsår nu kommer att ändras? Kommer det att krävas 35 år nu för att få medaljen, med tanke på värdeökningen? Om guldpriset fortsätter uppåt med samma fart kommer vi i vidrigt fall vara tvungna att höja pensionsåldern. Men den kanske höjs ändå… Förresten, allt som glimmar är inte guld!

JB

TCO och LO kräver socialt protokoll

2011-12-14

De båda ordförandena i TCO och LO, Eva Nordmark och Wanja Lundby-Wedin, kräver i ett öppet brev att EU ska respektera fackliga rättigheter. De angrepp som skett på förenings- och förhandlingsrätten i Grekland, Italien och Spanien står i strid med EU-fördraget och ILO:s kärnkonventioner 97 och 98, menar man. Vidare varnar man för utvecklingen mot en överstatlig finanspolitik och pekar på Merkels och Sarkozys förslag på fördragsändringar. Exemplevis ser man ett hot mot nationellt självbestämmande vad gäller lönebildning (se även nyhet om euroobligationer). Det öppna brevet utmynnar i uppmaningen att regeringen Reinfeldt dels kräver av EU att krisåtgärder genomförs ”med full respekt för grundläggande fackliga fri- och rättigheter”, dels arbetar för att ett socialt protokoll införs i EU-fördraget. Protokollet ska fastslå att fackliga rättigheter är överordnade ekonomiska friheter i unionen (TCO-tidningen 7/12).

JB

Nytt industriavtal!

2011-12-13

Tidigt igår morse sattes det så kallade ”märket”. IF Metall, Unionen och Sveriges ingenjörer skrev då på det sk industriavtalet, som ger 300000 anställda i industrin 3% över 14 månader (2,6% per år). Teknikföretagens förhandlingschef, Anders Weihe, säger till Svenska Dagbladet (SvD 12/12) att han tycker avtalet blev dyrt och att fackens verklighetsbeskrivning varit förvånande. Det som vanligt lättskrämda Svenskt Näringsliv tycker att avtalet framkallar ”kalla kårar”, då man befarar att övriga LO-förbund kommer att betrakta uppgörelsen som golv.

Avtalet som löper från första februari 2012 ger en genomsnittlig industriarbetare 730 kr mer i månaden. Cecilia Fahlberg från Unionen konstaterar att avtalet innebär reallöneökningar. Stefan Löfven, IF Metall betonar att avtalet måste vara normerande ”annars riskeras hela lönebildningsmekaniken. Våra medlemmar måste veta att det här inte är någon annans golv”. Frågan är vilken betydelse det här kommer att få för oss som arbetar inom staten. Tyvärr kommer ju inte våra förhandlingar igång förrän nästa höst.

JB

Euroobligationer vs. ”Den svenska modellen”

2011-12-13

Euroobligationer har förts fram som lösningen på eurokrisen och somliga medlemsländers krisande ekonomi. Konstruktionen skulle innebära att samtliga medlemsländer står som garant vid upplåningen varvid räntan kan hållas låg och lika för alla länderna. I TeknikDebatt (TD 25/11) varnar finansförbundets ordförande Lillemor Smedenvall för att förslaget -om det genomförs- är ett hot mot den svenska modellen. Anledningen är att det kommer att krävas ett överstatligt finansdepartement för att garantera den kontroll och insyn de starkare ekonomierna i EU-sfären otvivelaktigt kommer att begära vis à vis de svagare. För svensk del kommer det att innebära att arbetsmarknadens parter inte längre kommer att äga frågan om lönebildningen på svensk arbetsmarknad, menar finansförbundet.

Spörsmålet är intressant men möjligen slår man in en öppen dörr. ”Den svenska modellen” har sedan ett par decennier förvandlats till en modell för avreglereing, minskade offentliga finanser och i betydande grad försvagad fackföreningsrörelse. Frågan är hur stor makt över lönebildningen arbetsmarknadens parter har idag (åtminstone vår part)? Om räddningsaktionen för euron misslyckas kommer det att få återverkningar för vår lönebildning alldeles oavsett om vi är med i aktionen eller ej. I den senaste avtalsrörelsen var det ju just finanskrisen som omöjliggjorde reallönesäkrade avtal. Att som stat isolera sig förefaller inte vara ett alternativ i en tid där kapitalet verkligen blivit gränslöst.

JB

KVA pläderar för grundforskning

2011-12-12

Kungliga vetenskaps akademin (KVA) passade i samband med nobelfestligheterna på att göra ett inlägg i forskningsdebatten (DN debatt 10/12). I debattartikeln trycker KVA:s styrelse hårt på vikten av grundforskning. Ska Sverige kunna bibehålla sin position som forskningsnation måste vi satsa mer på grundforskning än vad vi gör idag. De konstaterar att den för näringslivet så viktiga innovationsforskningen är helt beroende av att kvalitativt högklassig grundforskning bedrivs vid landets lärosäten. Man kritiserar den senaste tidens betoning av stora forskningsmiljöer och trycker på att forskning bedrivs av kreativa individer. Det måste finnas goda finansieringsmöjligheter för nytänkande och risktagande grundforskning av god kvalitet. Därför bör en större del av de statliga forskningsmedlen fördelas via råden, som tar emot ansökningar av individuella forskare och har vetenskaplig kompetens att bedöma dem. Vidare anser KVA att det är olyckligt med årliga forskningspropositioner då det är önskvärt med långsiktigare synsätt vad gäller grundforskning.

JB

Ombudsmötet

2011-11-23

Den 16:e och 17:e november ägde avdelningens ombudsmöte rum i Villa Foresta på Lidingö. Ombud från avdelningens sektioner runt om i landet, samt några inbjudna gäster (bl.a. förbundsordförande Anette Carnhede), fylkades i de anrika lokalerna strax intill Millesgården, helt nära Lidingöbrons östra brofäste. Mötets första dag dominerades av mötesförhandlingar där val av styrelse och övriga funktioner tog mest plats. I pauserna som uppstod vid rösträkning hann vi dock med aktuell info om bl.a. avtalet om tidsbegränsade anställningar för lärare (se särskild notis) och STs doktorandsatsning. På kvällen åt vi gott och quizzade om musik och film. De som kände för det kunde sedan svänga sin lurviga ben till sen timme.

Den andra dagens innehåll utmärktes fr.a. av två intressanta föreläsningar. Först föreläste professor Ingrid Carlgren, Stockholms universitet, över ämnet professionalisering och professionsutveckling. Därefter var det professor Bernt Gustavssons, Örebro universitet, tur att föreläsa över ämnet ”Nya perspektiv på kunskap, bildning och demokrati”. Båda föreläsarna väckte många frågor för ombuden att diskutera.

JB

Inget avtal om visstidsanställningar

2011-11-23

De centrala förhandlingarna om visstidsanställningar för lärare, särskilt rörande meriteringsantsällning, bröt under hösten mer eller mindre samman. I och med att SACO S backade så gott som på mållinjen vad gäller den fyraåriga meriteringsanställningen med viss möjlighet till förlängning, var det inte längre möjligt att fortsätta förhandlingarna. Kort därefter öppnades dock en möjlighet för fortsatta förhandlingar avseende anställningar som adjungerade lärare. I skrivande stund är det oklart om ett sådant avtal kommer till stånd. Den s.k. postdok-anställningen, vilken det redan finns ett avtal om, bröts nu loss från det paket förhandlingarna kommit att handla om, varvid gällande avtal helt enkelt fortsätter att gälla.

JB

Avdelningens nya styrelse

2011-11-23

Vid ombudsmötet den 16:e och 17:e november förättades sedvanliga val till avdelningens styrelse. Presediet (ordförande + två vice) kunde väljas om med acklamation medan ledamöter och ersättare utsågs via sluten omröstning. Carin Söderhäll och Magnus Furuholm lämnade sina platser som ledamöter vilka istället besattes av Evelina Mildner Lindén från Malmö högskola och Stefan Schedin från Göteborgs universitet. Båda är ordförande i sektionsstyrelserna vid resp. lärosäte.

Antalet ersättare utökades från fem till sex. Nya som ersättare är Gabriel Thott, Linköping, Susanna Svensson, Karlstad och Magnus Furuholm, Örebro. Klicka här för att se hela styrelsen.

JB

Rättelse rörande Alecta

2011-11-11

I nyhet den 9 november hänvisade jag slarvigt till en artikel i SvD Näringsliv och påstod att både SPP och Alecta blivit stämda av Svenskt Näringsliv. Så är inte fallet. SvD Näringsliv drog däremot slutsatsen att konsekvenserna av detta ärende skulle kunna påverka även Alecta. Men Alecta är alltså inte inblandat i detta mål.

 

MF

SN kladdar på forskningen

2011-11-10

I Göteborgsposten (GP 9/11) presenterar Svenskt Näringsliv (SN) råd och dåd angående forskningens eländiga tillstånd i vårt avlånga land. För det första hävdar man att kvaliteten på svensk forskning sjunkit betänkligt jämfört med omvärlden. Måttet man använder är bibliometriskt, antalet citeringar som svenska artiklar får i vetenskapliga tidskrifter. För det andra hävdar man att antalet innovationer som svensk forskning genererar i förhållande till hur mycket pengar per capita som satsas på forskning är lägre i Sverige än i andra jämförbara länder. Här handlar det om hur många kommersialiserbara produkter baserade på nya, vetenskapliga rön som kommer fram i vårt land. Man menar sig alltså kunna säga att kvaliteten sjunkit och att avkastningen på insatt kapital är oacceptabelt låg. Den lösning som SN ser på detta hemska sakernas tillstånd är naturligtvis utökat samarbete mellan universitet och näringsliv, samt en innovationspremie till de mest uppfinningsrika universiteten.

För det första är argumentet om den försämrade kvaliteten riktigt dåligt. Antalet citeringar i vetenskapliga tidskrifter är ett ytterst osäkert mått. Ett lägre antal citeringar kan t.ex. betyda att svenska forskare givit sig in nya, ännu ej särskilt välkända forskningsdomäner, dvs att de sysslar med just innovativ forskning. Forskar man inom det som alla andra forskar om ökar ju möjligheten att bli citerad, eller hur? Det finns även exempel inom bibliometrin där riktigt usla eller etiskt tveksamma artiklar fått ett mycket stort antal citeringar därför att de lyfts fram som avskräckande exempel. Härtill kommer att monografier, dvs forskningsrapporter i form av böcker, sällan kommer med i citeringsanalyser.

Forskningens inriktning har även bäring när det gäller innovation mätt som mängden kommersialiserbara produkter. Är inriktningen inom naturvetenskap starkt grundforskningsorienterad blir resultaten inte materiellt tillämpbara förrän på mycket lång sikt. Däremot är grundforskningen helt nödvändig för att några tillämpbara innovationer överhuvudtaget ska se dagens ljus. Tittar man på forskningen i ett bredare perspektiv, som också inkluderar samhällsvetenskap och humaniora, blir ”innovationerna” måhända inte kommersialiserbara men bidrar ändå i hög grad till en kvalitativ utveckling av samhället. Här är inte minst arbetslivsforskning värd att lyftas fram.

Svenskt Näringslivs ”förslag”, klätt i en argumentation som andas omsorg om samhället, är i själva verket ett naivt, kortsiktigt och näringslivsegoistiskt kladdande i svensk forskningspolitik. Naivt i sin uppfattning att kvalitet enkelt går att mäta i siffror, kortsiktigt i sitt pläderande för tillämpad innovationsforskning och näringslivsegoistiskt i förslaget om ökat samarbete som egentligen innebär att ersätta företagens forskningsavdelningar med universitet och skattepengar. Forskning handlar om så mycket mer än ökad avkastning på aktiekapital. (Läs SN:s förslag här: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.770273-innovationspremie-kan-sporra-universiteten)

JB

Liberala studenter vill ha mer autonomi

2011-11-10

Utbildningsminister Jan Björklund får kritik från de egna leden. Närmare bestämt från Liberala Studenter som i en replik i DN den 26 oktober kritiserar Björklund för att inte gå tillräckligt långt i omdaningen av de svenska lärosätena. De båda skribenterna Erik Wretling och Benny Lindholm menar att det inte räcker med sammanslagningar för att öka svenska lärosätens slagkraft internationellt. En total autonomi är modellen för de liberala studenterna.

Citat: "Med färre men starkare universitet som ger bättre förutsättningar att utveckla verksamheten utan statlig inblandning främjas den dynamik och flexibilitet som framtiden kräver."

Utan statlig inblandning men säger man också nej till statliga pengar? Läs hela artikeln på:

http://www.dn.se/debatt/sammanslagningarna-av-larosaten-maste-snabbas-pa

 

MF

Svenska universitet ratas

2011-11-09

I Dagens Nyheter den 2 november skriver dokumentärfilmaren Martin Borgs en replik till Börje Ekholm och Carl Bennet. De båda hade i en debatt artikel i DN den 1 november uttryckt sin oro för att den utländska studentflykten riskerar att leda till brist på kompetent arbetskraft och till minskad konkurrenskraft.

Martin Borgs replikerar att det stora problemet är att de utländska studenterna bara kom till Sverige för att det var gratis att studera på svenska lärosäten och att de nu när vi tar betalt väljer bort Svenska universitet och högskolor p.g.a. att kvaliteten är för dålig att betala för.

Läs hela artikeln på http://www.dn.se/debatt/med-studieavgifter-staller-studenterna-hogre-krav

 

MF

Jämställda forskare - ett regeringskrav

2011-11-09

I en artikel i gårdagens SvD (7 november) konstaterar Nyamko Sabuni att den högre utbildningen mer och mer domineras av kvinnor men att forskningsanslagens fördelning inte visar samma utveckling.

Delegationen för jämställdhet i högskolan menar att kvinnliga forskare sorteras bort när t.ex medel till speciella excellensprogram fördelas.

Regeringen har därför beslutat ge Högskoleverket i uppdrag att kartlägga uppföljning av anslag för forskning och forskarutbildning ur ett jämställdhetsperspektiv.

Läs hela artikeln (och en del kommentarer...) på http://blog.svd.se/politikdirekt/2011/11/sabuni-dags-for-okad-jamstalldhet-i-forskarvarlden/

MF

Svenskt Näringsliv stämmer SPP

2011-11-09

I min krönika "Den heliga tillväxten" tog jag upp pensionsbolaget SPP som exempel på det, i mitt tycke, omoraliska och affärsmässigt tveksamma i att lura sina kunder på det de har betalat för till förmån för att s.k. rikskapitalister ska få en allt högre aktieutdelning.

Nu visar det sig att Svenskt Näringsliv har stämt SPP därför att man anser att pensionsbolaget inte har fullföljt sina löften eftersom de inte har kunnat värdesäkra pensionerna under ett antal år.

Läs mer på http://www.svd.se/naringsliv/strid-strom-av-krav-om-de-forlorar_6617088.svd

 

MF

Högskolor tar bort platser

2011-10-13

I en TT-artikel i dagens SvD, pappersupplagan, rapporteras det att flera av landets högskolor är på väg att strama åt sitt utbildningsutbud. Minskningar av antalet platser är aktuellt och hela utbildningsprogram kan vara hotade.

Bland de lärosäten som nämns i artikeln finns Högskolan i Gävle, SLU i Skara Högskolan Väst i Trollhättan, Mittuniversitetet och Blekinge tekniska högskola. Alla dessa måste dra ned på utbildningsplatser för att klara sina sparbeting.

I artikeln kommenterar kansler Lars Haikola så här: -Det är uppenbart att regeringen vill ha en större rörlighet på utbildningsplatserna. det blir omflyttningar och det får lärosätena och studenterna vänja sig vid.

MF

Rapport från Grönköping

2011-10-13

I senaste numret av Grönköpings veckoblad kan man bl.a. läsa att "Hr fackordf. Thure Lundblad föreslår att den lokala fackföreningen i medlemsattraherande syfte byter namn till Framtidsunionen"

I en annan artikel i samma publikation och med rubriken "Politiker å kurs. Utbildnings satsas å!" fastslås det redan i ingressen att "I dagens komplicerade värld räcker det inte att kunna sina saker, man måste ha gått å kurs också, ju flera desto bättre."

Kan en vision för utbildningssverige uttryckas bättre än på detta sätt? Jag bara frågar.

MF

Rätt till heltid i Stockholm

2011-10-13

I gårdagens SvD Brännpunkt presenterade allianspartierna i Stockholm löftet att alla anställda i Stockholms stad ska ha rätt till heltid. Genom denna satsning hoppas man på en kvalitetshöjning i framförallt äldreomsorgen där c:a 35 procent jobbar deltid. Finansborgarrådet Sten Nordin hävdar att de ofrivilliga deltiderna ska bort för att man därigenom ska få en kvalitetshöjning. -I äldreomsorgen vet vi att kontinuiteten och att möta samma ansikte betyder mycket, säger Nordin (M).

MF

 

Historiskt rektorsval i Uppsala

2011-10-10

Måndagen den 3:e oktober blev en historisk dag för Uppsala universitet. Studenter och lärare från de olika vetenskapsområdena samlades tillsammans med representanter för personalorganisationerna i den sk hörandeförsamlingen för att genom valförfarande utse rektorskandidat. I ett stegvis val bland fyra kandidater, där den som fick lägst antal röster slogs ut, utsågs Eva Åkesson till hörandeförsamlingens kandidat. För första gången valdes en kvinna till rektor, dessutom en kandidat som inte kommer från Uppsala universitet. Åkesson är prorektor vid Lunds universitet där hon bl.a. gjort betydande insatser för studenterna. Tisdagen den 11:e oktober förväntas konsistoriet (universitetsstyrelsen) fastslå Åkessons kandidatur och hemställa till regeringen att hon utses till rektor vid Uppsala universitet. Grattis, Eva Åkesson!

JB

Industrifacken kräver 3,7 procent

2011-10-01

Enligt SvD Näringsliv idag, lördagen den 1 oktober, växlade industrins största arbetsgivare Teknikföretagen, kravlistor, med facken inom industrin.

Enligt artikeln kräver facken gemensamt bland annat löneökningar på 3,7 procent och att pengar avsätts för kompetensutveckling. Arbetsgivarnas bild av det ekonomiska läget skiljer sig inte helt överraskande från fackens. Arbetsgivarna vill kunna förhandla om allt och vill inte sätta några som helst siffror på löneutrymmet.

Unionens ordförande säger: " Våra krav är rimliga och väl avvägda." medan arbetsgivarnas Anders Weihe replikerar: "Genomgående innebär fackens krav att de vill att vi ska arbeta mindre och ha mer betalt. Det är inte förenligt med industrins konkurrenskraft."

MF

SEB:s vd i spartagen

2011-10-01

I en intervju i dagens SvD Näringsliv säger SEB:s vd Annika Falkengren "Jag har samma gamla skrivbord som Marcus Wallenberg. Det är ganska ekonomiskt."

Men så skönt! Då ordnar sig den ekonomiska krisen nu då? Eller? Nej tyvärr inte. Enligt artikeln är marknadens krav på ökad lönsamhet stor och banken "har bara personal, it och lokaler att dra ned på." Eftersom Falkengren redan har dragit sitt strå till stacken genom att stå ut med att "allt härinne är apgammalt"  så måste alltså andra åtgärder vidtagas d.v.s avskedanden. Annika Falkengren vill inte nämna några siffror rörande hur många anställda som måste gå men "att nettot över antalet anställda ska ned är självklart"

Lyckligtvis har Annika Falkengren roligt på jobbet. Hon avslutar denna reklamartikel för henne själv med att (förmodligen) glädjestrålande säga: "Mitt jobb är en del av min hobby. Det är kul att vara i Kalmar ena dagen, i London den andra, och öppna upp kontor i Hongkong tredje dagen för att sedan åka tillbaka till Stockholm. Bank är så mycket roligare än vad vi lyckats förklara."

Om någon dag så finns nog hela denna artikel/intervju att läsa på SvD:s websida om man vill och orkar.

MF

Gemensam A-kassa och socialförsäkring

2011-09-26

Ulf Lindberg och Marie Silfverstolpe från Almega presenterar i SvD idag den undersökning som Almega beställt från Demoskop rörande svenskarnas inställning till en gemensam försäkring för både arbetslöshet och sjukdom.

Undersökningen visar att 62 procent av de tillfrågade tycker att a-kassan borde vara obligatorisk och gemensamt finansierad.

De båda skribenterna fokuserar mycket på individens möjligheter att själv välja åtgärder utifrån sina behov. Läs hela debattartikeln på SvD Brännpunkt

MF

SNS i blåsväder

2011-09-26

Studieförbundet näringsliv och samhälles (SNS) forskningschef Laura Hartman avsade sig sitt uppdrag med omedelbar verkan i onsdags. Skälet är att SNS vd Anders Vredin belagt henne med munkavle efter den debattartikel hon skrev i DN den sjunde september. I artikeln presenterar Hartman en forskningsrapport från SNS som visar att det i princip inte finns några vetenskapliga belägg för att konkurrensutsättande och privatiseringar inom välfärdssektorn haft några positiva effekter under den senaste 20-års perioden. I lördagens DN (DN debatt 24/9) beskriver sju ledamöter av SNS högsta beslutande organ det inträffade som exempellöst. Av allt att döma är den utfärdade munkavlen på Hartman en följd av påtryckningar från näringslivet. Förtroendet för SNS som en självständig, kritisk forskningsinstitution inom samhällsområdet är allvarligt skadat.

Vi var många som höjde på ögonbrynen i positivt gillande när Hartman presenterade rapporten. Artikeln den 7/9 visade att SNS var en spelare att räkna med i samhällsdebatten (se nyhet den 9/9). Nu måste man istället fråga sig om universiteten, som betalar upp till 150000 kronor för medlemskap i SNS, inte borde dra sig ur samarbetet (se nyhet 17/9 2010). Om SNS låter sig styras av näringslivets åsikter kan knappast någon seriös forskning om samhällsförhållanden påräknas.

JB

Kvalitetssatsning eller omallokering?

2011-09-21

Regeringen satsar 400 milj för att höja ersättningen till humaniora och samhällsvetenskap, skriver Högskolans omvärld i sitt senaste nummer (nr 14). Inom området har antalet lärarledda lektioner minskat till följd av bristande resurser. Nu tar regeringen pengar från platser som inte fyllts inom andra vetenskapsområden och använder dem till humaniora och samhällsvetenskap. År 2013 kommer ersättningsnivån för studenterna inom området därmed ha ökat med 30 %. Regeringen kallar det en kvalitetssatsning vilket Uppsala studentkår menar är vilseledande då det inte handlar om en samlad utökning av budgetposten grundutbildning. Det är ju ändå bra att pengarna kommer till användning, anser undertecknad.

JB

 

Förnyad debatt om RUT?

2011-09-19

Ledaren i måndagens Upsala Nya Tidning handlar om hur den röd-gröna alliansen inte längre står enig mot RUT-avdraget. Det faktum att utfallet av avdraget inte visat sig bli som belackarna befarade, har gjort att Miljöpartiet har ändrat inställning. Socialdemokraterna är dock bundna av kongressbeslut.

Ledaren konstaterar ändå att avdraget knappast kommer att överleva eftersom det inte anses rimligt att subventionera en hel bransch med 50 procent. Lär ledaren här:

http://www.unt.se/ledare/debatten-om-rut-kan-ta-fart-igen-1458615.aspx

MF

Lagstiftning om heltid (S)-krav

2011-09-19

Rätt till heltid blir en av grundbultarna i Socialdemokraternas skuggbudget och eftersom arbetsmarknadens parter inte löst frågan är partiet berett att lagstifta, skriver partiordföranden Håkan Juholt och partisekreterare Carin Jämtin på DN Debatt. Läs hela debattartikeln här:

http://www.dn.se/debatt/alliansens-konsblinda-politik-leder-at-fel-hall

MF

Fler stipendier till utländska studenter

2011-09-19

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att 50 miljoner kronor satsas på stipendier till utländska studenter, en ökning med mer än 60 procent.

Sedan den 1 juli i år ska utländska studenter som vill läsa på svenska universitet och högskolor betala för sin utbildning. Liknande system finns sedan länge i många andra länder. Avsikten med reformen är att Sverige ska konkurrera om studenter med utbildningar av hög kvalitet, inte med gratis utbildning.

För att även studenter som inte har resurser att finansiera sina egna studier ska få möjlighet att komma till Sverige har regeringen infört två stipendieprogram varav det ena sägs vara avsett för särskilt kvalificerade studenter från hela världen. Undras vem som ska göra den bedömningen och hur ska den relatera till våra antagningsregler?

/MF

Klimatsmart regering?

2011-09-16

Sveriges bidrag till det globala koldioxidmolnet är betydligt högre än vad regeringen angivit. Det skriver en grupp forskare vid Uppsala universitet med professor Kjell Aleklett i spetsen på DN debatt (DN 14/9). Regeringen och miljöminister Andreas Carlgren har gjort stor sak av att Sverige under det senaste decenniet klarat av att minska koldioxidutsläppen samtidigt som vi haft ekonomisk tillväxt. Sverige har lyfts fram som ett föredöme. Uppsalaforskarna visar att koldioxidutsläppen istället ökat om man väger in effekten av ökad konsumtion av såväl importerade som inhemska varor. Med det konsumentperspektiv som forskargruppen anlagt faller också regeringens argument att en ökad produktion och konsumtion av tjänster skulle minska koldioxidutsläppen. Tjänster befinner sig högst i näringskedjan och i den underbyggnad som krävs för att kunna producera, leverera och konsumera tjänster genereras koldioxidutsläpp vid transporter, uppvärmning, sekundär konsumtion etc. Forskargruppen beräknar att koldioxidutsläppen har varit minst 20% högre under decenniet än vad regeringen angivit. Så räknat har Sverige inte alls klarat en koldioxidneutral, ekonomisk tillväxt.

JB

Privat välfärd ingen ”hit”

2011-09-09

De senaste två decenniernas utveckling mot privatiseringar och konkurrensutsättande av välfärdstjänster kan vara ett misslyckande. Studieförbundet näringsliv och samhället (SNS) skriver på DN debatt (DN 7/9) att det inte finns några vetenskapliga belägg för att vare sig kvalitet eller effektivitet förbättrats genom förändringarna. På den negativa sidan finns, visserligen svaga, belägg för att skolan segregerats. Lika osäkra indikationer på den positiva sidan antyder att konsumenter som valt privata välfärdsalternativ är något nöjdare än de som nöjt sig med de offentligt erbjudna dito. SNS tycker att det är oacceptabelt att experimenterat med privatisering fortgått så länge utan ordentlig genomlysning. Undertecknad tycker att det är lika oacceptabelt att olika aktörer kunnat berika sig med våra gemensamma skattepengar utan att någon märkbar förbättring av vård, skola, omsorg synts till.

JB

Fackflirt räddar S

2011-09-05

Kommunals stridbara ordförande Ylva Thörn har för S:s räkning utrett hur SAP:s relation till fackförbunden kan förbättras. Bakgrunden är naturligtvis sossarnas kräftgång och flera studier som visar att stora delar av LO-kollektivet inte längre röstar på rosornas parti. Thörn har flera förslag. De intressantaste handlar om att S bör förbättra sin relationer med tjänstemannafacken, fr.a. inom TCO. Det är måhända dags, menar hon, att tona ner talet om arbetare, tjänstemän och akademiker och istället resonera om löntagare. Löntagare i de flesta förbund har många gemensamma intresseområden inom t.ex. lönefrågor, arbetsmiljö och trygghetsfrågor. Dessutom minskar medlemsantalet för LO medan TCO och SACO visar positiva siffror. Hon anser vidare att de rent socialdemokratiska fackklubbarna bör ompröva sina statuter och släppa in medlemmar oavsett politisk övertygelse. Ett förslag som känns självklart för oss i ST. Hon föreslår också att S bör inrätta en biträdande partisekreterare med uppdrag att sköta kommunikationen med fackföreningarna. Frågan är nu vad vi kan vänta oss för inviter av det tidigare statsbärande partiet? (Källa DN 3/9 -11)

JB

Avtalsrörelse igång

2011-08-26

Nu rullar avtalsrörelsen igång igen, långt innan vi på det statliga området ens är färdiga med förra avtalet. Tyvärr har vi ett snarlikt läge som vid förra avtalsrörelsens inledning; ekonomisk kris av finansiell karaktär. Börserna har rasat världen över och Amerika, 'The land of the free', har fått sin kreditvärdighet sänkt av Standard & Poor. Det är som förgjort! Så fort vi löntagare kommer med rimliga krav så står arbetsgivaren där med fickorna ut och in och säger: ”Tyvärr, tyvärr, jag har inga pengar. Skulle bara spela ett parti tärning men så när jag förlorade blev det ett till och ett till … Det bara blev så!”

Nu är kanske situationen inte så illa än då. Ännu så länga rullar den reella ekonomin på som aldrig förr i vårt land. På DN-debatt (25/8) adresserar en rad fackliga företrädare inom det privata området situationen och kräver mer i årets avtalsrörelse. I en rad punkter konstaterar man att det trots de dystra signalerna från finansmarknaden tycks vara ganska väl ställt med såväl konkurrenskraft som inflation. Man menar att det också handlar om kompensation för att förra avtalet blev så lågt trots att återhämtningen kom så snabbt, snabbare än någon trodde när avtalet tecknades. Samtidigt vill man också lyfta fram att man från fackligt håll är beredd till ansvarstagande: Vi kräver mer än förra gången men inte så mycket att det skadar den svenska ekonomin. Vågar man hoppas att märket, d.v.s. riktlinjen för övriga avtalsområden som ju sätts i industriavtalet, denna gång närmar sig 3% per år?

JB

Doktorera - och sen då?

2011-08-25

Under Almedalsveckan arrangerade ST tillsammans med SFS doktorandkommitté ett seminarium om forskarutbildning och vilka möjligheter till jobb som finns efter avlagd examen. Inbjudna paneldeltagare var Peter Honeth, statssekreterare, Utbildningsdepartementet (Fp); Thomas Strand, (S), Tobias Krantz, chef för avd f utbildning mm, Svenskt näringsliv, Pam Fredman, ordförande SUHF, rektor Göteborgs universitet och Lennart Ståhle, stabschef, Högskoleverket. Dessutom medverkade Britta Lejon, 1:a vice ordf, Fackförbundet ST och Odd Runevall, ordförande, SFS doktorandkommitté. Moderator var Tobias Smedberg, Agenda PR.

Diskussionen blev livlig och åtminstone två linjer kunde skönjas i synen på forskarutbildningens utformning vis à vis de examinerades möjligheter på arbetsmarknaden. Den ena linjen förespråkar ett större eller mindre inslag av yrkesförberedande innehåll i utbildningen. Däremot står den andra linjen som menar att forskarutbildningen är en utbildning som leder till en forskarkompetens och att det vare sig finns plats för eller är lämpligt med inslag av yrkesorienterande karaktär, utöver det som handlar om forskargärningen. Förhoppningsvis är någon form av kompromiss möjlig mellan dessa synsätt, ty i Sverige utbildas och examineras långt fler doktorer än vad som behövs för att täcka behovet av forskare och lärare såväl inom privat som offentlig verksamhet. Däremot tvivlar ingen på att samhällets behov av högutbildade av den typ en forskarutbildning ger.

Seminariet rönte stort intresse och hela 80 deltagare -varav många uppenbarligen var forskarstuderande!- valde att följa den initierade diskussionen trots det, minst sagt, massiva utbudet under Almedalsveckan. Självklart nyttjades också sociala media för att förbättra spridningseffekten i evenmanget varför seminariet också rapporterades via Facebook. Det ledde till att det twittrades så mycket att Britta Lejon hela eftermiddagen låg högst på twittertoppen som mest omnämnda person. Det blev startskottet för ST att öppna ett twitterkonto. På ett dygn fick ST-tvittret ett trettiotal ”followers” som i skrivande stund ökat till 53.

JB

Planering på Ven

2011-08-25

Avdelningsstyrelsen genomförde traditionsenligt sina planeringsdagar i augusti. Den 21:a samlades styrelsen i Backafallsbyn på Ven i Öresund, en fantastisk liten ö med det bästa av Danmark och Skåne koncentrerat till en hanterlig storlek. Den 22:a och 23:e arbetade styrelsen intensivt med såväl löpande ärenden som planering inför hösten och vintern. På eftermiddagen den 23:e avslutades mötet och deltagarna bussades ner till färjan för överfart till Landskrona och transport hem.

JB

KTH och vision 2027

2011-08-24

Den anrika Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm håller sig om inte med högt flygande visioner så i alla fall med tidsmässigt, långt gående. Av någon outgrundlig anledning anser man att 2027 är en lämplig framtida repliepunkt. Det digra dokumentet innehåller inte särdeles visionärt stoff men väl så mycket av liberala ställningstaganden. Exempelvis skrivs om det framtida studentunderlaget att det består av ungdomar som har ”vuxit upp i fria skolval baserade på listor med de 'bästa skolorna'”. Dynamik, nyskapande, handlingskraft och ett 'Brighter Tomorrow' är floskler som i övrigt genomsyrar dokumentet. Med hjälp av dessa 'buzz words' ska KTH bli det mest synliga tekniska universitetet i norden. För säkerhets skull, så att denna anrika tekniska skola åtminstone syns i Stockholm, har ”det höga KTH-huset, centralt placerat på Campus, […] försetts med en stor KTH-skylt på taket som lyser i mörkret, såväl inåt staden, som åt de nya hållbara bostads- och arbetsområdena som byggts i de tidigare gasverks- och hamnområdena.” Behöver det sägas att lärare, forskare och övrig personal inte haft mycket att skaffa med framfödandet av vision 2027. Ledningen tyckte dock att ett remissförfarande var på sin plats och valde den utmärkta remisstiden 31:a maj till den 30:e juni! Den som lever får se om lyskraften i KTH-skylten genererar tillräckligt med lumen och lux för ett 'Brighter Tomorrow'.

JB

Marknadssamhällets välsignelser

2011-08-24

En lantligt bosatt kollega berättade följande tänkvärdhet en av de första veckorna efter semestern. Hans yngsta telning skulle börja i sexårs verksamheten i skolan som ligger en bit bort. Skolskjuts är helt nödvändig inte bara för denne nykomling, men för den större delen av skolans elever. Kommunen har just upphandlat ny leverantör av tjänsten, ett bussbolag baserat i Norrland, långt från Uppsala trakten. Chauffören har ingen som helst lokalkännedom och själva bussen är ett gammalt åbäke färdigt för utrangering, naturligtvis utan säkerhetsbälten. Vid en av felkörningarna backar chauffören ner i diket och fastnar. Det slutar med att skolans lärare tvingas åka i skytteltrafik med sina privata bilar för att frakta eleverna (och min kollega) från den strandade bussen till skolan. En tidigare välfungerande tjänst har förvandlats till något annat. Man frågar sig vari ligger vinsten? Och om den finns, var hamnar den?

JB

RÄTTELSE doktoranderbjudande

2011-06-27

Ett fel har smugit sig in i nyheten om doktoranderbjudande. Doktorander som får den förmånliga avgiften om 80 kr per månad under hela doktorandtiden får inte den sk 50 kronan under de första sex månaderna. Detta fel gick även ut i nyhetsbrevet i PDF-format. Nyhetsbrevet är numera rättat. Vi ber om ursäkt för att felaktig information gick ut!

JB

Fantastiskt erbjudande till doktorander!

2011-06-21

Som en följd av ST s doktorandsatsning kan vi nu ge doktorander ett högklassigt medlemserbjudande. Det är faktiskt det mest förmånliga bland de förbund som organiserar doktorander. Som doktorand betalar man endast 80 kr per månad i medlemsavgift under hela doktorandtiden. Dessutom får man prenumerera på en av följande tidskrifter utan avgift första året: Axess, Bang, Arena eller Filter. Härtill kommer presentkort på kurslitteratur samt ST s alla övriga medlemsförmåner. Se till att rekrytera alla nya doktorander!

JB

Avskaffad värnskatt ”fackligt” krav

2011-06-21

På DN debatt 20 juni pläderar representanter för tjänstesektorn att värnskatten ska tas bort. Värnskatten, som utgör fem procent av inkomster över 46740 kr per månad, infördes -95 som en tillfällig skatt i kölvattnet på 90-talskrisen. De som kräver att den ska tas bort är Peter Hellberg, 1:e vice i Unionen, Jonas Milton, vd Almega, Benny Johansson, förbundsdirektör på Civilekonomerna, Louise Adelborg, vd Jusek och Rickard Malmborg, förbundsdirektör för Sveriges ingenjörer. Skälet som de anför är att ett avskaffande skulle öka tjänstesektorns konkurrenskraft och skapa mer jobb. Men vilket är det verkliga skälet? I vårt land är det inte så många som har inkomster över 46000 per månad. Det framgår indirekt av artikeln som trycker på att värnskattens bidrag till skattekakan är ringa. Bidraget till artikelförfattarna vid ett avskaffande är dock inte ringa. Peter Hellberg på Unionen är förmodligen den som tjänar minst av denna aningslösa men debattglada kvintett. Hans arvode som 1:e vice uppgick 2008 till 76800 per månad. Nettovinsten för Hellberg vid ett avskaffande skulle således bli minst 1500 kr per månad. Ordförandena för Jusek och Sveriges ingenjörer har arvoden en god bit över 100000 per månad och man kan förmoda att deras vd resp. förbundsdirektör, Adelborg och Malmborg, inte ligger långt efter. Deras nettovinst vid avskaffande skulle bli c:a 2500 kr per månad.

Att kanslipersonal på fackförbund tillsammans med en arbetsgivarrepresentant -med en vice ordförande i ett tjänstemannafack som alibi- för fram förändringskrav av skattesystemet som gynnar dem själva, är inte bara oetiskt. Det är skamligt! Dessutom skadar det andra tjänstemannafack och vidgar på ett farligt sätt klyftan mellan förbunden i LO-familjen och de i TCO-familjen. Om vi ska ha en kubikmillimeters chans att bygga ett fördelningspolitiskt och miljömässigt rimligt samhälle måste det bli ett slut på girigheten.

JB

Anställningar för doktorander

2011-06-20

Universiteten i Umeå och Lund har beslutat att alla doktorander ska få riktiga anställningar, skriver Uppsala Nya Tidning (18/6 -11). Så snart som möjligt ska de s.k. utbildningsbidragen fasas ut och de antagna till forskarutbildningarna ges trygga och lagstadgade anställningsvillkor. Vid universitetet i Uppsala är man inte beredda att genomföra en sådan förändring i nuläget. ”Det finns ju faktiskt inga erfarenheter att hämta kring hur det faktiskt skulle fungera”, är prorektor Kerstin Sahlins något märkliga kommentar, enligt UNT. Det ser alltså ut som om doktoranderna i Uppsala får leva vidare under osäkra arbetslivsförhållanden. Hur man tänker hantera de stipendiefinansierade doktoranderna i Lund och Umeå framgår inte av reportaget.

JB

GU klimatkompenserar

2011-06-20

Universitetet i Göteborg satsar på miljön. Från den 1:a juni klimatkompenseras alla flygresor i tjänsten. Man har också inrättat en bil-pool där bilar kan bokas för tjänsteresor. Bil-poolen kan även användas privat av de anställda när bilar finns tillgängliga (Högskolans omvärld 10:2011).

JB

Statligt anställda allt friskare

2011-06-20

De statligt anställda blir allt friskare. Åtminstone om man får tro statistiken över sjukfrånvaron. Sjukskrivningarna minskar alltså i de statliga myndigheterna. Allra lägst är sjuktalen, lustigt nog, i IAFU, institutet för arbetsmarknadspolitiska utvärderingar, där bara 0,2 % av arbetstiden går bort. Inom vårt område ligger sjuktalen mellan 1,5 och 2,5 %. Frågan är om vi blivit friskare eller om det är så att vi går sjuka till jobbet? Källa: Statskontoret, www.statskontoret.se

JB

LO-förbund kräver mer arbetslivsforskning

2011-06-10

Byggnads och IF Metalls ordföranden kräver i en debattartikel (DN debatt 8/6 -11) att regeringen återinrättar arbetslivsinstitutet och kraftigt ökar medlen för arbetslivsforskning. Ett beredningsorgan med representanter för regering, myndigheter, forskning och arbetsmarknadens parter ska vidare inrättas vars syfte är att skapa överblick och informera regeringen angående arbetslivsforskningens inriktning. Bakgrunden är att antalet arbetsplatsolyckor ökar, troligtvis pga ökat tempo och nedprioritering av arbetsmiljöfrågor. Exempelvis har regeringen skurit kraftigt i arbetsmiljöverkets budget. I Sverige dör i medeltal en arbetare i veckan till följd av arbetsplatsolyckor. Debattörerna kräver vidare att nollvision mot dödsolyckor i arbetet införs, liknande den som finns för trafiken. Ytterligare krav är att arbetsmiljöverket får ökade anslag och att företagshälsovården byggs ut.

JB

Förbundsstämma – mål och utvecklingsplan

2011-05-27

Vid förbundsstämman på Aronsborg i Bålsta den 25:e och 26:e maj utgjordes ett av ärendena av förbundets nya mål och utvecklingsplan. Den nya planen kunde, trots omfattande revideringar, inte antas av stämman. Mer diskussion och förankring behövs, menade stämman, och nu ska mål och utvecklingsplanen underkastas ytterligare granskning i en arbetsgrupp och istället läggas fram på kongressen nästa år. Dokumentet som förbundsstyrelsen tagit fram försöker på ett övergripande sätt formulera förbundets inriktning under perioden 2012 till 2018. Då planen kommer att ligga till grund för andra, mer konkreta styrdokument, såsom verksamhetsplaner, policydokument mm. bör dess betydelse inte underskattas. Vår avdelning hade gjort ett mycket gediget arbete som sammantaget med Alejandra Pizarros insats från talarstolen gjorde att varken stämma eller förbundsstyrelse kunde komma runt kritiken som fr.a. handlade om mål och utvecklingsplanens alltför individualistiska inriktning. Det visade sig att det fanns ett gediget stöd bland stämmodeltagarna för att förbundets värdegrund är och ska vara baserad på ett synsätt som sätter kollektivet i centrum. Mål och utvecklingsplanen uttrycker en alltför stark orientering bort ifrån det kollektiva mot en alltmer individualiserad syn på vad facket ska vara till för. Det är tillfredsställande att så pass stora frågor som denna, efter omfattande diskussion, faktiskt kan omprövas och ges ny inriktning på stämman. Det visar att förbundets demokratiska strukturer är intakta och framgent starka.

JB

Förbundstämma – socialt protokoll

2011-05-27

Genom vår avdelnings försorg kunde förbundsstämman på Aronsborg i Bålsta den 25:e och 26:e maj anta ett uttalande om EU-fackets krav på ett socialt protokoll. Ett socialt protokoll innebär i korthet att grundläggande sociala rättigheter ska väga tyngre än EU:s ekonomiska friheter och konkurrensregler. Ett konkret exempel kan vara det svenska byggnadsfackets protester mot att det Lettiska företaget Laval lät byggnadsarbetare uppföra en skola på Lidingö med löner under den svenska, avtalade minimilönen. Den sk Lavaldomen avvisade byggnads krav och bötfällde facket för den blockad man genomfört, med hänvisning till EU:s konkurrensregler. Ett socialt protokoll hade kunnat säkra svenska kollektivavtalsregler i denna konflikt.

Europafacket antog redan 2008 ett socialt protokoll och har som avsikt att det ska skrivas in i EU:s grundlag, det sk Lissabonfördraget. I och med att vissa EU-länder hamnat på ekonomiskt obestånd har behovet av att ändra Lissabonfördraget och lägga till en artikel uppstått. Tillägget handlar om medlemsländernas skyldighet att gå in och stötta de länder ekonomiskt som har hamnat på obestånd. Då ändringar av fördraget kräver samtliga medlemsländers godkännande och varje land har vetorätt, öppnar sig här en möjlighet att som villkor för förändringen kräva att också det sociala protokollet läggs till Lissabonfördraget.

Redan vid avdelningens orförandekonferens i början av maj antogs ett uttalande i vilket regeringen Reinfelt uppmanas att ställa som villkor att det sociala protokollet införs i fördraget, om den andra förändringen ska godkännas. Den 26:e maj kunde också förbundstämman anta uttalande vilket ger än mer tyngd bakom vårt krav på regeringen. Nu återstår att se om fördragsförändringen blir ännu ett beslut som slinker igenom utan debatt eller om det blir en diskussion som leder till att Sverige som medlemsland använder sin möjlighet att göra en skillnad.

JB

Center för statlig administration

2011-05-23

Under ledning av pensionsmyndighetens GD Katrin Westling Palm, har en statlig utredning arbetat fram ett förslag till centraliserad administration för statliga myndigheter. I första hand rör det sig om löne- och fakturahantering som skulle kunna skötas i ett centralt servicecenter. I förlängningen skulle även digital dokumenthantering som diarie- och arkivfunktioner kunna hanteras av centret och kanske även delar av statliga myndigheters datastöd. Meningen är att myndigheterna ska lägga över dessa verksamheter på servicecentret och betala för att få dessa tjänster utförda. En kvarts miljard kronor ska enligt utredningen kunna sparas genom centralisering av administration inom de närmaste åren. I nuläget är utredningen på remiss och om regering och riksdag godkänner direktiven är det meningen att centrets verksamhet ska komma igång redan nästa år. Frågan är hur många lokalt anställda inom statliga myndigheter som förlorar sina jobb om utredningens förslag genomförs? Och vad händer med kvaliteten i de verksamheter som påverkas? (Computer Sweden 20/5 2011)

JB

Lärare illa ute efter videomanipulation

2011-05-18

Två lärare vid University of Missouri har råkat riktigt illa ut efter ett angrepp från konservativa krafter. De båda lärarna höll en kurs om fackförenings- och arbetarrörelsen i USA som videofilmades och tillgängliggjordes via webben. Kursen innehöll givetvis beskrivningar av de ofta våldsamma konflikterna mellan arbetsgivare och arbetare i den amerikanska arbetarrörelsens historia. En konservativ bloggare redigerade om videon så att lärarna tycks förespråka våldsanvändning. Den manipulerade videon lades sedan ut i en konservativ blogg varvid de båda lärarna misskrediterades. Den ena läraren har uppmanats att säga upp sig. Bloggaren själv uppges ha uppträtt i den ultrakonservativa TV-kanalen Fox där han ska ha sagt ”we are going to take on education next, and go after the teachers and union organizers”. Även i demokratins högborg, USA, bekämpas således fackföreningsrörelsen med, minst sagt, ojusta metoder. (Källa: Internationellt om högskolan nr 16, 2011)

JB

Ordförandekonferens på Skåvsjöholm

2011-04-28

Torsdagen den 5/5 samlas avdelningens sektionsordföranden på konferensanläggningen Skåvsjöholm i Roslagen. Under två intensiva dagar kommer deltagarna att få ta del av intressanta föreläsare, delta i fackliga diskussioner, idka erfarenhetsutbyte med varandra och även avnjuta god mat och umgås i avslappnade former. Den första dagen kommer att präglas av ledarskap och inledningsvis kommer vi att få lyssna på civilingenjör Mikael Östberg som är en meriterad ledarskapskonsult. Under eftermiddagen ska vi tillsammans försöka vrida och vända på detta med ledarskap ur ett fackligt perspektiv. Vi ska och också hinna med en promenad.

Den andra dagen är mer varierad: det blir aktuella frågor, information om STs e-utbildningar och ett inslag om STs mål och utvecklingsplan mm. Förbundets satsning på doktorander, som i hög grad berör vår avdelning, kommer också att presenteras. Det kommer även att finnas möjlighet till erfarenhetsutbyte under lätt organiserade former. Ta med er soligt väder och ett öppet sinnelag! Väl mött den 5:e maj!

JB

Studenterna vill inte sluta plugga

2011-04-28

Det är rekordmånga studenter som väljer att fortsätta studera efter avlagd examen, skriver SCB i sitt nyhetsbrev. Så många som 8000 av 50400 studenter, som tog examen läsåret 2008/2009, valde att stanna kvar för fortsatta studier. Var fjärde med kandidatexamen fortsätter läsa efter fullgjord utbildning. Samtidigt ökar antalet personer med dubbel- och trippelexamina. Man undrar var det ska sluta.

JB

Vad har folk för löner?

2011-04-11

Så här i lönerevisionstider tycks alla ha för låga löner. Då kan det vara idé att kika in på SCB:s hemsida. Där finns bland mycken annan statistik uppgifter om beskattningsbara inkomster år 2009. Grovt sett motsvarar det vad folk har för inkomster av tjänst innan avdrag gjorts för RUT, ROT och lån mm. Tittar man då på åldersgruppen 20-64 år, som skulle kunna kallas "innanförskap" med nymoderat terminologi, finner man att knappt 1% tjänade mer än 80000 per månad. Ungefär 12,5% av gruppen, som består av 5,5 miljoner individer, hade en månatlig inkomst på c:a 33000 kronor eller mer. Tankeväckande är att nästan 40% tjänade 15000 kronor i månaden eller mindre!

Nu ska man komma ihåg att samtliga innevånare mellan 20 och 64 år är inräknade och riktigt alla jobbar ju inte. Medelinkomsten för de som verkligen hade en inkomst i denna åldersgrupp låg på knappt 22000 kronor i månaden.

JB

Trolig TCO-ordförande

2011-04-11

Den nuvarande ordföranden för SKTF, Eva Nordmark, förväntas bli ny ordförande för TCO. Enligt Anette Carnhede är Eva Nordmark ett väl förankrat namn, skriver Svenska Dagbladet (9/4). En annan kandidat är TCO:s samhällspolitiska chef, Roger Mörtvik. Val av ordförande äger rum vid TCO:s kongress i maj.

JB

Ohälsosamma idéer

2011-04-07

Vad innebär egentligen ett program “to help individual students to achieve an all-around healthy development”? I senaste numret av ”Internationellt om högskolan” (nr 12 2011) berättas att Peking University inrättat ett sådant program. Syftet är att identifiera studenter med radikala idéer och självständig livsstil och helt enkelt hjälpa dem till en mer hälsosam utveckling. Det förefaller vara något helt annat än att fostra till kritiskt tänkande, som den svenska högskolelagen föreskriver.

JB

Farligt att lägga sig för nära arbetsgivarens ståndpunkt!

2011-03-23

Fackförbundet Kommunals företrädare på bussföretaget Keolis i Jönköping stödde fullt ut arbetsgivarens beslut om att förbjuda anställda att prata något annat språk än svenska på arbetsplatsen. När det blev tydligt att beslutet gick stick i stäv med diskrimineringslagstiftningen, drog arbetsgivaren tillbaka förslaget och facket fick ta sig en funderare om vems rättigheter man företräder. I Sverige är det inte tillåtet att särbehandla anställda pga språk, religion eller klädsel. Det är svårt att hävda att arbetet kräver att anställda ska prata svenska på lunchen, vilket arbetsgivaren i detta fall ville. Facket ska företräda samtliga medlemmars intressen på arbetsplatsen, annars kan legitimitetsproblem uppstå. Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet, hävdar i en artikel i nättidningen Feministiskt perspektiv att: ”Facket förlitar sig på att om vi behandlar alla lika, då har vi garderat oss. Men en del av diskrimineringen handlar om att människor har strukturellt ojämlika villkor. Att då behandla alla lika kan innebära att man inte befattar sig med med rasism och diskriminering.”

Viktigt är alltså att facket för en dialog med medlemmarna om vilka arbetsvillkor som råder på arbetsplatsen och vilken roll facket har när nya regler sätts upp!

AP

Höja läraryrkets status

2011-03-17

I HSV:s nyhetsbrev Nyheter & Debatt nr 2 2011 kan man läsa att staten satsar 19 miljoner i en informationskampanj för förskollärar- och läraryrkena. Skolverket ska leda kampanjen med målet att locka högpresterande unga till de nya lärarutbildningarna. Ett annat sätt vore att höja lönerna för lärare och förskollärare. Hur många miljoner är man beredd att satsa på det?

JB

Stora upptäckter av en slump

2011-03-17

På debattsidan i Dagens industri den 28 januari skriver tolv rektorer från europeiska universitet om vikten av grundforskning. Inför Europeiska rådets möte den 4:e februari vill de tolv rektorerna, bl.a. Harriet Wallberg-Henriksson från Karolinska institutet och Per Eriksson från Lunds universitet, med en rad exempel på forskningsframsteg där slumpen varit avgörande, plädera för vikten av statsfinansierad grundforskning. Med tanke på alla excellens-, spets-, och specialsatsningar i vårt land och runt om i världen kan man fundera över hur de kom på detta? Var det av en slump kanske? En viktig slutsats blir att även om excellenta satsningar nog kan vara bra ibland så är det viktigt att alla får en chans. Därför är ST s krav på fri forskning och forskning i tjänsten för alla universitetslärare så viktiga! För visst ökar väl chansen att hitta en tulipanaros om man låter många blommor blomma!

JB

Nya lektorer i skola och förskola

2011-03-17

Förr i världen var det vanligare med lektorer i ungdomsskolan. Särskilt gymnasieskolor försökte upprätthålla fördjupad ämneskunskap genom åtminstone en lärare med doktorsexamen i varje ämne eller ämnesområde. Så sent som 1989 fanns 1700 lektorer i ungdomsskolan. Tjugo år senare fanns 200. Nu vill regeringen satsa 251 miljoner på att öka antalet lektorer både i ungdomsskolan och i förskolan. Meningen är att pengarna ska användas till att frigöra forskningsintresserade lärare till 80% av sin arbetstid. Under en två års period ska de inom ramarna för en forskarskola kunna slutföra en licentiatsexamen. De resterande 20% av sin tjänstgöring fullgör de som vanligt på sin arbetsplats (Läs mer på regeringens hemsida).

Det är en välkommen satsning för att fördjupa ämneskunskaperna inom lärarkåren. Man hade kunnat önska att regeringen satsat ytterligare pengar så att lärarna kunnat fullgöra en doktorsexamen istället. Förhoppningsvis ökar dock satsningen intresset för att anställa redan disputerade personer med lärarutbildning i skolan.

JB

Flera lokala primärförhandlingar klara

2011-03-17

Flera sektioner är nu klara med den primära delen av de lokala RALS-förhandlingarna. Det innebär att man kommit överens med arbetsgivaren om hur ramarna för de sk realförhandlingarna, där varje enskild medlem får sin lön förhandlad, ska se ut. I regel handlar primärförhandlingarna om antal revisionstillfällen och procentuellt utrymme. Bilden just nu är att arbetsgivarsidan stått ganska enad om att göra ST s oenighetsutrymme till tak vad gäller utrymme. Det har på de flesta håll varit svårt att förhandla till sig ett procentuellt utrymme särskilt mycket över de 2x1,8% som är oenighetsutrymmet. Några sektioner sticker så här långt ut; t.ex. har Göteborgs sektionen förhandlat till sig ett utrymme på 5,4% för hela RALS-perioden om två år, med ett revisionstillfälle. Också Chalmers tekniska högskola har tillskansat sig ett utrymme i den storleksordningen. Ännu är långt ifrån alla sektioner klara med de inledande förhandlingarna så det är lite för tidigt att dra säkra slutsatser. Många sektioner jobbar inte heller på det sättet utan startar de reala förhandlingarna direkt.

JB

Fler studenter, högre löner?

2011-03-17

Antalet studenter vid universiteten och högskolorna har aldrig varit så stort tidigare, skriver högskoleverket på sin hemsida. Under 2010 fanns det drygt 315000 helårsstudenter i Sverige, vilket är en ökning med 5% jämfört med 2009. Samtidigt är de ekonomiska överskotten större än någonsin. Totalt landar överskotten på nästan 3 miljarder kronor, enligt HSV. Det tycks alltså som om läget för löneförhandlingar är ytterst gynnsamt just nu.

JB

Trovärdigt fackförbund

2011-02-25

På min arbetsplats, ett mindre universitet mitt i landet, har jag försökt att förklara skillnaden mellan vårt centrala avtal och SACO S avtal för de som hör till SACO-förbund eller är oorganiserade. De har lyssnat lite sisådär och när jag kommer med slutklämmen att ”det för er del är upp till arbetsgivaren att bestämma när DE vill att avtalet ska förhandlas om” samt att ”det ska bli intressant att se vad arbetsgivaren ger för nivå på lönerna vid förhandlingen, för NI har inte önskat er något alls och detta på en obestämd tid!”, har de inte sagt så mycket. De svar jag fått från alla jag har försökt omvända till ”ett bättre vetande fackförbund” är att ”då säger vi upp avtalet och då tar vi uppsägningstiden och sedan är vi på banan igen och arbetsgivaren vågar inte sätta ett nollbud på oss”.

Men vad är det de säger? Har de gått in i förhandlingarna med öppna ögon och helt öppet lurat in AgV i förhandlingarna för att sedan göra en pudel. Vad ger det för respekt mot parterna samt mot medlemmarna. Har de ingen respekt för avtalet de förhandlat fram?

Jag trivs i en fackförening som är trovärdig, som står för sina åsikter och inte vänder kappan efter vinden när det passar sig. Så är fallet med ST anser jag.

Aje

Konstig kurs för ledare

2011-02-08

I en artikel i DN redogör Maciej Zaremba för en intressant form av ledarutbildning (DN 6/2 2011). I ett försök delades en grupp chefer in i två grupper. Den ena gruppen fick genomgå en traditionell ledarskapsutbildning (kontrollgrupp) medan den andra vid sammankomster under en 13 veckors period fick delta i ett experiment med schibbolet, en slags ljud, bild och text collage. Vid 13 tillfällen utsattes gruppdeltagarna för musik, bilder, skönlitterära texter och poesi. Blodprov togs före och efter på alla kursdeltagare och dessutom på deras underlydande medarbetare. I blodet mättes halterna av DHEA-S, ett slags ”må bra” hormon. Halterna steg hos de som utsatts för schibbolet kursen, men inte i kontrollgruppen. Också de vars chefer utsattes för schibbolet hade stigande halter av hormonet, t.o.m. när cheferna visade sig missnöjda med kursen de genomgått. Måhända är det dags för mer kultur i ledarskapsutbildningarna.

JB

Klyftorna ökar

2011-02-08

Enligt en ny LO rapport ökar inkomstskillnaderna i Sverige (DN debatt 7/2 2011). En genomsnittlig vd i de 50 största bolagen hade 2009 en inkomst som motsvarar 41 industriarbetarlöner. I den byråkratiska eliten, bestående av bl.a. generaldirektörer, chefsekonomer och höga chefer inom statlig och privat förvaltning, motsvarar den genomsnittliga lönen 8 industriarbetarlöner. Rapporten visar också att inkomstskillnaderna minskade under perioden 1950 till 1980, då den var som minst. Sedan 1980 har skillnaderna ökat och är idag större än någonsin. Så bra att vi har en ”arbetarregering” som gynnar den ekonomiska eliten med slopad förmögenhets-, arvs- och gåvoskatt. Den regressiva fastighetsskatten passar väl också som en smäck!

JB

Lika villkors utbildning den 14 april

2011-01-31

Avdelningsstyrelsen kommer att arrangera en heldagsutbildning om jämställdhets- och mångfaldsfrågor för förtroendevalda den 14 april 2011 i Stockholm. Utbildningen kommer att handla om vad förtryck, kränkning, maktutövning, exkludering innebär. Hur maktstrukturer fungerar och intersektionalism som förklaringsmodell. Vill du diskutera makt, meritokrati, förbundets vertikalitet samt möjligheter och begränsningar med att teckna kollektivavtal i dessa frågor? Håll ögonen öppna, för snart får du en inbjudan.

AP

STs värdegrund

2011-01-31

STs Förbundsstyrelse beslutade den 1 november 2010 om STs värdegrund och förhållningssätt i fråga om medlemskap och förtroendeuppdrag. Värdegrunden handlar om regler för i vilken omfattning det är tillåtet att vara medlem eller inneha förtroendeuppdrag i ST samtidigt som någon är aktiv i, till exempel, Sverigedemokraterna. Du kan läsa hela texten här: http://www.st.org/aktuellt/nyhetsarkiv/vardegrund/ Där kan du också lämna din uppfattning i denna fråga.

AP

Autonomiutredningen och de kollegiala organen

2011-01-31

De flesta lärosäten har satt igång ett arbete kring hur beslutsorganisationen ska se ut framöver. Lärosätena behöver inte längre upprätthålla systemet med kollegiala organ. Men de kan också välja att behålla och utveckla dem. En brist i sammansättningen av de nuvarande organen har varit att ungefär halva personalstyrkan på lärosätena har varit uteslutna från beslutsprocessen i bl.a. fakultetsnämnder och lärarutbildningsnämnder. En viktig facklig fråga vad gäller all personals rätt till inflytande och delaktighet är att ST lokalt initierar en diskussion med ledningarna på lärosätena om att sammansättningen i de kommande beslutande organen ska representera hela personalstyrkan. Även forskare, adjunkter, administratörer och tekniker ska kunna väljs in i de nya kollegiala organen.

AP

Internat med ST s doktorandprojekt

2011-01-24

Den 11:e och 12:e januari anordnade ST s doktorandprojekt ett internat på Foresta, Lidingö. Syftet med internatet var att stimulera till en öppen diskussion om doktoranders arbetsvillkor. Deltog gjorde projektledningen, styrgruppen, de projektansvariga från de tre projektsektionerna vid Umeå och Göteborgs universitet samt Malmö högskola och ombudsmän från region nord, väst och syd. De inbjudna föreläsarna var professorerna Billy Ehn och Orvar Löfgren, Jennie Sidiropoulos från Göteborgs universitet och Moa Ekbom från SFS doktorandkommitté. Diskussionerna blev livliga och inspirerande och handlade bl.a. om universitetet som arbetsplats, doktoranders studiesociala situation, finansiering av doktorandtjänster och universitetsideal. Ytterligare ett internat planeras till nästa år.

JB

50 mkr i jämställdhetsbonus

2011-01-24

På DN-debatt (DN 21/1) föreslår jämställdhetsdelegationen att det införs en bonus på 50 miljoner kronor till det lärosäte som bäst främjar jämställdhet. Bonusen ska delas ut årligen och HSV bör få till uppgift att utvärdera vilket lärosäte som ska få den. Delegationen menar att det nu är dags att ta till ekonomiska medel i jämställdhetsarbetet. Trots alla utfästelser från politiskt håll, och trots att könsfördelningen är jämn -eller rent av väger över mot kvinnodominans på grund- och avancerad nivå- är det illa ställt på professorsnivån och bland dekaner. Endast var femte professor är kvinna och bara 30 % av dekanerna.

De nyligen presenterade rapporterna om fördelning av medel till excellenta forskningsmiljöer talar också de sitt tydliga språk. Nästan enbart mäns forskning betraktas som excellent enligt medelsfördelningarna. Kanske kan en jämställdhetsbonus äntligen åstadkomma en förändring.

JB

HSV följer autonomi och jämställdhet

2011-01-13

Regelverket för högskolor och universitet har som bekant förändrats som en följd av den s.k. Autonomiutredningen. Också regeringen inser dock att större frihet för lärosätena att göra som de vill kan medföra negativa konsekvenser, t.ex. för jämställdheten. Därför uppdrar man åt Högskoleverket att hålla ett öga på hur jämställdheten påverkas av reformen. Exempelvis skulle möjligheten att kalla lämpliga personer till professor, något som införs på de flesta håll i följe av förändringarna, kunna ha menliga effekter på fördelningen mellan könen. Läs mer på http://www.regeringen.se/sb/d/12495/a/154283

JB

Autonomiutredningens konsekvenser

2010-12-22

Ett seminarium om autonomiutredningen har hållits bl a i Lund och på Linnéuniversitetet, där Anders Stening föredrar de viktigaste förändringarna och resornerar kring hur lärosätena kan förhålla sig till de konsekvenser som de medför.

Ladda ner det filmade seminariet:
http://www.lu.se/om-lunds-universitet/rektor-och-universitetsledning/rektorsseminarium

Nytecknat kollektivavtal vid Linnéuniversitetet

2010-12-22

Personalorganisationerna vid Linnéuniversitetet har kommit överens med sin arbetsgivare om ett nytt kollektivavtal rörande arbetstid för den tekniska och administrativa personalen.

Avtalet innebär bl a att en ny flexram är fastställd, kl 7-19 och lunchflexen är utökad 11-14. Klämdagsledighet är nytt för campusort Kalmar, som haft extra arbetstidsförkortning vid flera tillfällen, vilka nu försvinner. Endast den arbetstidsförkortning som finns i ALFA-avtalet gäller. En klämdag kan bytas mot ledighet annan dag under året, vilket kan ses som lite mer nutids- och mångfaldstänk.

AA

Examensrätt för förskole-, grund- och yrkeslärare

2010-12-17

Den 14 och 17 december beslutade Högskoleverket vilka lärosäten som fått examensrätt och som därmed kan starta utbildningarna HT2011. Det är många lärosäten som fått avslag och dessa beror oftast på att lärosätena inte har beskrivit tydligt i sin ansökan hur utbildningen ska bedrivas. I några fall finns också brister vad gäller de undervisande lärarnas kompetens. Tillgången till studieplatser inom grundlärarutbildningen har skrivits ner drastiskt inför hösten 2011 och framför allt norra Sverige drabbas hårt med avsevärt färre studieplatser. Beslut om examensrätt för ämneslärare (högstadiet och gymnasieskolan) fattas i janauri.

AP

Lönekartläggning – viktig del av löneförhandlingen

2010-12-14

Enligt löneavtalet ska arbetsgivaren presentera en lönebild för STs löneförhandlare innan individförhandlingarna sätter igång. Det betyder att det ska finnas statistik på vilka löner som finns vid lärosätet, både på olika personalkategorier och om det möjligen finns osakliga löneskillnader mellan anställda som har samma arbete. Lönekartläggningsarbetet innebär även en analys av statistiken och förslag till förändringar i lönebilden så att arbetsgivaren kan rekrytera, motivera, utveckla och behålla personalen. Vill du veta vilka prioriteringar som din sektion ska göra i löneförhandlingsarbetet? Kontakta din sektionsstyrelse och fråga när medlemsdialogen kring löneavtalet äger rum. Lönepolitiken ska utvecklas tillsammans med dig!

AP

Sektionernas löneförhandlare fortbildas

2010-12-14

Avdelningsstyrelsen för ST inom Universitets- och högskoleområdet anordnar lönebildningskonferenser för löneförhandlarna på sektionerna under december-januari. Syftet med utbildningen är att stärka de förtroendevalda inför de lokala löneförhandlingarna och inför arbetet med att ta fram STs lokala lönepolitik. Vi diskuterar också hur löneförhandlarna kan tänka kring de olika vägval som avtalet ger, t.ex. när man väljer mellan lönesamtal och lönesättande samtal eller vilka krav som ska ställas på åtgärdsplaner (för medlemmar som får ingen eller ringa löneökning). Blir du nyfiken på vilka andra frågor som ska hanteras i löneförhandlingarna? Kontakta din sektionsstyrelse och fråga när medlemsdialogen kring löneavtalet äger rum. Lönepolitiken ska utvecklas tillsammans med dig!

AP

Tjänstepensionen förbättras

2010-12-13

De statsanställda som omfattas av pensionsavtalet PA 03 kommer att få något högre pension, skriver Nautisk tidskrift (NT nr 8). Genom ett samarbete mellan OFR/S,P,O, Saco-S, Seko och Arbetsgivarverket tvingas försäkringsgivarna sänka förvaltningsavgifterna. Det förefaller som om dessa avgifter varit väl tilltagna om det leder till nämnvärt förbättrade pensioner.

JB

Bantning av regeringskansliet

2010-12-13

Oppositionen har med stöd av Sverigedemokraterna röstat igenom ett sparförslag på 300 miljoner kronor, skriver Sydsvenskan (10/12). Det är regeringskansliet som ska budgetbantas, något som oroar ST:s företrädare Per Hellman. Han befarar att de nya nedskärningarna kan komma att drabba många ST-medlemmar som gör ett väldigt bra jobb, många med EU-kunskap och många som är utlandsplacerade. Det är första gången som Sverigedemokraterna får en avgörande roll i ett viktigt beslut.

JB

Bakslag för Magister Björklund

2010-12-08

Det går allt sämre för svenska skolelever, skriver Dagens Nyheter (DN 8/12). Enligt den senaste sk Pisa-mätningen halkar svenska elever efter i allt från matematik och naturvetenskap till läsförståelse. Ur ett europeiskt perspektiv är svenska skolelever nu medelmåttor. Projektledaren för de svenska Pisa-forskarna, Magnus Oskarsson vid Mittuniversitetet, är mycket kritisk i sin analys. Politikerna har fastnat i detaljer istället för att fokusera på de stora problemen, säger han till DN. Segregationen och valfriheten har tillsammans blivit ett sänke för alla elever i den svenska skolan. Duktiga elever klarar sig alltid, menar han vidare, medan de lågpresterande eleverna blir lidande när de duktiga eleverna flyr in i elitskolor.

Som väntat anser allas vår ”mister skola”, Jan Björklund, att felet inte är hans. Problemen beror istället på gamla beslut, säger han. Hur dum får man bli på en skala från ett till fem? För utbildningsministern ska väl ha ett betyg han med, tycker undertecknad.

JB

Medicinare drogar

2010-12-08

En av sex läkarstudenter har använt narkotika under utbildningen, skriver Uppsala Nya Tidning (UNT 8/12). Det är Radio Uppland som gjort en enkätstudie av 900 läkarstudenter. Av de c:a 450 svarande uppger ett sjuttiotal att de någon gång använt narkotikaregistrerade preparat under studietiden. Av allt att döma rör det sig i de allra flesta fall om cannabis, dvs marijuana eller hasch. Enligt UNT säger en av informanterna till Radio Uppland att cannabis inte är farligt. Det vet han därför att han studerar just medicin. Ett så tvärsäkert uttalande från en blivande läkare är måhända mer alarmerande än det faktum att en och annan av studenterna röker på under studietiden.

JB

Jobba dig äldre

2010-11-25

Vill du fortsätta jobba till 69 års ålder? Regeringen har inlett samtal med socialdemokraterna om att utöka rätten att fortsätta arbeta efter 65 års ålder, skriver Dagens Nyheter (DN 18/11 -10). Socialdemokraterna är tveksamma till att införa rätt att stanna till 69, erfar DN. ”Det största bekymret är att de flesta inte kan jobba till 65 år, eftersom de slits ut i förtid eller tvingas lämna arbetslivet vid rationaliseringar,” säger Tomas Eneroth, S-ledamot. För att en förändring ska ske krävs att de fem riksdagspartierna bakom pensionsöverenskommelsen är ense.

JB

Sverigedemokraterna och facket

2010-11-22

Till avdelningsrådet på Rönneberga kom Mats Wingborg och föreläste om Sverigedemokraterna och andra främlingsfientliga eller invandrarkritiska organisationer i Sverige och Europa. Wingborg, som är medförfattare till boken ”Slaget om svenskheten”, gav en mycket initierad bild av Sverigedemokraternas skapnad, historia och ideologi. Sverigedemokraterna är för en stark stat, till skillnad från många andra främlingsfientliga partier i europa. Istället för att inordna sig på en vänster-höger skala rör sig SD snarare mot en extrem position efter en kulturkonservativ skala. Sverige och den svenska kulturen, såsom SD uppfattar den, är den starka statens viktigaste uppgift att bevara. Det man uppfattar som ”svenskt” är i mångt och mycket en sagokonstruktion utan verklighetsförankring, något som faktiskt gör att man kan se SD och dess väljare som svagt socialt integrerade. Utanförskapet kan sägas utgöra livsluften för SD.

En viktig fråga för avdelningsrådet blev hur SD ska bemötas ur ett fackligt perspektiv. Vad gör man om medlemmar eller rent av fackligt förtroendevalda ”kommer ut” som Sverigedemokrater? I det efterföljande erfarenhetsutbytet framkom att de flesta var rörande ense om att det gäller att låta SD-anhängare vara med och att vi måste våga ta diskussionen med dem. Bara om SD-apologeter agerar utifrån SD-ideologin i egenskap av fackligt förtroendevalda finns anledning att agera på annat sätt.

JB

Endast könet excellent

2010-11-22

Delegationen för jämställdhet i högskolan lägger inom kort fram en ny rapport, skriver DN vetenskap (DN 21/11 -10). I rapporten redovisas en granskning av ”strategiska nätverk” och ”starka forskningsmiljöer”, områden som erhållit extra stora anslag. Sedan 2003 har upp emot 10 miljarder satsats enligt dessa kriterier. Om den politiska trenden att specialsatsa på elitforskare kan man ha olika åsikter. En sak vore om pengarna verkligen gick till forskare som presterar bättre än andra. Enligt rapporten är det tydligen tveksamt om så är fallet, erfar DN. Än värre är att merparten av pengarna gick till manliga forskare medan kvinnliga forskare i hög grad sållades bort. Av de tjugo forskare som håvat in mest pengar sedan 2003, totalt mer än 2 miljarder, var bara en av kvinnligt kön. Det tycks således som om det manliga könet i sig är excellent, enligt rådande kriterier för fördelning av forskningsmedel.

JB

Avdelningsråd på Rönneberga

2010-11-15

Torsdag och fredag den 18:e och 19:e november är det avdelningsråd på Rönneberga ute på Lidingön. På programmet står, förutom de ordinarie rådsförhandlingarna, en rad intressanta punkter. Journalisten Mats Wingborg kommer att tala under rubriken ”Slaget om svenskheten”. Med Sverige demokraternas framgång i riksdagsvalet behöver ingen tvivla på vad det handlar om. Från Näringslivets Ledarskapsakademi kommer Christina Franzén som ska tala om jämställt ledarskap, något i högsta grad relevant för vårt område där det är lite si och så med könsfördelningen bland professorer och akademiska ledare. Ytterligare en extern talare är inbjuden, nämligen universitetskansler Lars Haikola, som ska tala om den svenska högskolan och högskoleverkets roll.

Förutom dessa programpunkter kommer även Anna Stjernlöf och Andreas Beckert från ST och berättar om ST s rekryterare och ”Nyanställda projektet”. Förövrigt kommer det att handla om det nya avtalet och om effekterna av propositionen ”En akademi i tiden”. Det kommer som vanligt att bli erfarenhetsutbyte då alla får möjlighet dryfta sådant som händer på hemmaplan. På kvällen den 18:e blir det i sedvanlig ordning middag med underhållning.

JB

Visst är det så!

2010-11-15

Visst är det så att alla förlorar på detta.
Visst är det så att underlaget att fördela förmodligen blir mindre.
Visst är det så att det blir svårare för de förtroendevalda att kvalitetssäkra att alla medlemmar får en löneutveckling.
Visst är det så att vi önskar att så inte vore fallet.

Men...
Dessvärre...
Är det också så att hon som aldrig fick någon diagnos, för på den tiden fanns det inga barn med bokstavskombinationer, inte får något.
Att han som aldrig fick någon psykologhjälp, för inte ens då fick flyktingbarnen någon hjälp att överbrygga sina trauman, inte får något.
Att hon som fick lära sig att se upp till auktoriteter och som idag upplevs som osjälvständig, inte får något.
Att han som aldrig lärde sig att ta för sig, för på de den tiden stack man inte upp, inte får något.
Att hon som aldrig under sina 30 år i statlig tjänst fått rätt uppmuntran, inte får något.
Att han som har en specialutformad anställning, för på den tiden tog samhället och de statliga verken hand om medborgare i svårigheter, inte får något.
För visst är det så, att det möjligen blir fler lönesättande chefer som masar sig till ett lönesamtal och förklarar det sakliga i att en underställd (som chefen har ansvar för) får lönesänkning.
Visst är det så att det kan bli fler som dokumenterar vägen tillbaka till löneutveckling.

Men visst är det också så att, Lisa, Kalle, Marie, Anders, Sara och Khalil aldrig någonsin kommer att kunna fullfölja sina åtgärdsplaner. För livet har kommit emellan.
Och detta måste vi alla leva med. För oavsett skälen till ingen eller ringa löneutveckling, så kostar mjölken, hyran och försäkringen lika mycket för oss alla.
Därför är vi alla förlorare. För vi vill ha en arbetsplats där alla accepteras på lika villkor och får möjlighet att utvecklas efter egna förutsättningar.
Därför är vi alla förlorare.

AP

Doktorandprojekt igång!

2010-11-12

Som en strategisk satsning driver förbundet tillsammans med vår avdelning ett doktorandprojekt. Den statliga sektorn kommer att efterfråga alltmera forskarutbildad personal. ST måste öka sin attraktionskraft inom denna grupp för att på sikt kunna rekrytera anställda med forskarutbildning. Inte minst måste insatserna rikta sig mot de som befinner sig i forskarutbildning ute på lärosätena, mot doktoranderna. Projektet löper över fyra år och inriktar sig särskilt mot Göteborgs- och Umeå universitet samt Malmö högskola. I Malmö och Umeå är projektet redan igång och under det första året handlar det mycket om att bygga upp kännedomen om doktoranders villkor bland ST s förtroendevalda. Det ska bl.a. ske genom lunchträffar där doktorander intervjuas, webbenkäter och regionala ombudsmannaresurser. Syftet är givetvis också att öka kunskapen om hur ST kan bli ett ännu bättre stöd för anställda i forskarutbildning. Förhoppningsvis ska projektets verksamhet relativt snabbt resultera en ökad rekrytering av doktorander till ST.

JB

Arbetsmiljöutredning på Linnéuniversitetet

2010-11-12

I senaste ST-press kan vi läsa om en sk arbetsmiljöutredning vid Linnéuniversitet. Tidigare har vi skrivit här i nyhetsbrevet om missnöjet bland personalen beträffande universitetsdirektören Annika Åkerbloms hantering av personal. Det var en viktig orsak till att ST sektionen och övriga personalorganisationer med hjälp av huvudskyddsombuden begärde en sådan utredning. Nå, vad gör arbetsgivaren med rektor Stephen Hwang i spetsen? Jo, man anlitar en konsult, Birgitta Smedje, som intervjuar rektor, universitetsdirektören och förvaltningens chefer, presenterar resultatet på en dryg A4-sida och fakturerar SEK 225 000. Resultatet? Ledningen utgör ingen risk för arbetsmiljön. Det gör däremot personalorganisationerna, vars representanter, nota bene, inte har intervjuats. Inte heller övrig personal har tillfrågats om arbetsmiljön. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa! Med ett avlatsbrev à SEK 225 000 har ledningen för Linné universitet blivit oskyldiga som lammungar till allt vad dålig arbetsmiljö heter. För visst har man väl skuldkänslor om man betalar ett sådant överpris för en undermålig produkt...

JB

Avslutningskonferensen En akademi i tiden

2010-10-25

Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ) hade sin avslutningskonferens den 20 oktober i Stockholm. DJ ska stödja insatser och föreslå åtgärder som främjar jämställdhet i högskolan och arbetar just nu med ett slutbetänkande. På själva konferensen presenterades en hel del forskningsresultat som visade att forskningsanslagen (fakultetsmedlen) stödjer redan excellenta och traditionella forskningsmiljöer. Det konstaterades även att systemet har en klar tendens till negativ selektion för kvinnor men att kvinnor inte presterar sämre eller citeras mindre i vetenskapliga sammanhang än männen. Det är dock äldre, vita män som får forskningsanslagen. Tyvärr gav denna skeva fördelning inte heller bättre forskning, noterade en annan forskare.

Konferensens medskick till Delegationens arbete med slutbetänkandet var väldigt tydligt: bättre uppföljning från regeringens sida, en stark nationell aktör kvar, kvantitativa mål, strategiska kompetensförsörjningsplaner samt utbildning för rektorer och styrelseledamöter.

AP

Det handlar om mer än 33 chilenska gruvarbetare

2010-10-25

Svensk och internationell media har följt de chilenska gruvarbetarnas öde. Gruvarbetarna som begravdes under stenmassorna i början av augusti räddades i början av denna månad under stor mediebevakning. De befriades inte bara från gruvschaktet, utan också från en tidigare tillvaro full med fackliga, sociala och ekonomiska orättvisor. Chile har inte ratificerat ILO:s (International Labour Organization) konvention nr 176 om gruvarbetarnas säkerhet och hälsa.

Den moderna arbetslagstiftningen som fanns i Chile ogiltigförklarades av militärjuntan på 1970-talet. De 33 gruvarbetarna som åkte 700 meter under jord utan en anständig arbetsmiljölagstiftning som skydd har också 300 arbetskamrater. De som inte fick följa med ned i gruvschaktet den ödesdigra augustidagen, fick inte heller någon lön under de 70 dagar som dramat pågick.

De verkliga huvudrollsinnehavarna i denna upprörande händelse var kvinnorna: livskamrater, mödrar och döttrar som byggde ett läger vid San José gruvan och som inte accepterade att deras kära skulle glömmas bort. Det var kring detta läger som medieuppbådet växte till.

Under juntatiden 1973 – 1989 försvann 3 000 personer och 30 000 kvinnor och män fängslades och torterades av den chilenska säkerhetspolisen. Den chilenska högerregeringen vägrar riva upp amnestin som förövarna fått och den katolska kyrkan är snabb att understödja historieförnekelsen. 300 000 mapuches (Chiles ursprungsbefolkning) kräver att få lika rättigheter och möjligheter som övriga medborgare. Deras kamp har pågått sedan 1492. Men de har varken högerregeringens eller medias öra.

Det finns många fler i Chile än de 33 gruvarbetarna som behöver undsättning. Vilken hjälp kan den svenska arbetarrörelsen inklusive tjänstemannarörelsen möjligen ställa upp med?

AP

Nytt centralt avtal

2010-10-15

Igår, torsdagen den 14:e oktober, ingicks ett nytt centralt avtal mellan OFR /ST och Arbetsgivarverket. Avtalet är tvåårigt (RALS 2010-2012) och gäller från den 1:a oktober 2010. I korthet har avtalet bl.a. följande innehåll.

Om parterna lokalt inte kan komma överens ger avtalet ett utrymme på lägst 1,8 procent, dock lägst 395 kronor, per den 1 oktober 2010 resp. den 1 oktober 2011. Det betyder att var och en bidrar med 1,8 procent av sin lönesumma eller lägst 395 kronor till en pott som sedan fördelas på individer i lokala förhandlingar. Löneökningarna ska lokalt fördelas med tydliga åtgärdsplaner för de som har låg löneökning. Det ger ett ökat fackligt inflytande.

När det gäller lönesättande samtal resp. lönesamtal behålls nuvarande ordning, d.v.s. parterna kan lokalt komma överens om det ena eller det andra. För vårt område kommer lönesättande samtal samtal sannolikt inte att tillämpas.

Ytterst beklagligt är att avtalet inte innehåller någon individgaranti. Det betyder att vissa medlemmar blir helt utan löneökning under de närmaste två åren. I praktiken blir det en reallönesänkning.

Ännu en försämring jämfört med tidigare är att högsta antal sparade semesterdagar sänks från 40 till 35. De som har 40 dagar sparade vid innevarande års utgång kommer att få minska dessa med minimum 1 dag per år fram till 2015.

Positivt är dock att den sk. sjuklönen, som utgör 10 % av lönen utöver det som sjukförsäkringen ger, utökas till att gälla från den 15:e dagen t.o.m. dag 364. Hittills har den 90:e dagen varit slutdag. Det här ger ökad trygghet för de som drabbas av sjukdom.

Avtalet innehåller ytterligare ett antal större eller mindre förändringar som det säkert blir anledning att återkomma till. Sammantaget förefaller RALS 2010-2012 följa den trend som varit skönjbar under en lång följd av år, där arbetsgivaren flyttar fram positionerna och facken är på defensiven. Självklart är detta en följd av att den fackliga styrkan minskat. Vi behöver bli fler och starkare! (Läs mer på st.org!)

JB

SEKO först ut

2010-10-12

LO-förbundet SEKO blev först ut med att skriva på avtalet inom det statliga området. Avtalet, som skrevs under fredagen den 8:e oktober, är tvåårigt och ger medlemmarna 405 kr eller lägst 1,75 % i löneökning resp. år. Någon individgaranti innehåller inte avtalet vilket får ses som en liten seger för AgV. SEKO lyfter hellre fram att man fick igenom en förlängning av sjuklönen fram till den 364:e sjukdagen.

JB

Flumuniversiteten nästa för Björklund

2010-10-12

Alliansregeringen rationaliserar bort ministerposten med särskilt ansvar för forskning och högskolor. Istället flyttas ansvaret till utbildningsminister Björklunds portfölj. Dagens Nyheter ser en fara i att forskningens frihet och lärosätenas (nyvunna?!) självständighet hotas genom denna förändring (DN 2010-10-08). Major Björklund har ju knappast gjort sig känd som anförare av det Humboldtska arvet. Hans brinnande iver att rensa upp i flumskolan är väl i så fall mer i linje med Thorilds tes att det är större att tänka rätt än att tänka fritt. Och Björklund har, i den mån han överhuvudtaget tänker, de rätta tankarna. Var så säker! Åtminstone rätt tänkesätt som de definieras av den borgerliga alliansregeringen, som förövrigt visat ett påfallande ointresse för högre utbildning och forskning.

JB

Avtal med siffror trots allt?

2010-10-05

Natten mellan sistlidna torsdag och fredag löpte det centrala avtalet för vårt område ut. Enligt SvD (SvD 2/10 2010) uttrycker Anette Carnhede en försiktig optimism varför man nu gått med på att förlänga det gamla avtalet med två dagars uppsägningstid. Muntligen ska AgV givit signaler om att man kan tänka sig att överge kravet på ett sifferlöst avtal, något Carnhede gärna vill se på papper, säger hon till SvD. Hur läget är vad gäller de övriga ohemula kraven i AgV:s ursprungliga yrkande är oklart. Arbetsgivarens krav på lönesättande samtal, enskilda överenskommelser, försämringar i trygghetsavtalet, ensidigt beslutande vid oenighet m.m. är nog så viktiga att undanröja som kravet på avtal utan siffror.

JB

Avtal 2010 - Nu står de fackliga värdena på spel

2010-09-24

Fackförbundet ST höll avtaslråd den 17 september 2010 för att diskutera läget i de centrala förhandlingarna. Det nya avtalet ska börja gälla 1 oktober och förhandlingar pågår. Förhandlingssekretess råder.

Förra regeringen gick in i mandatperioden mitt i en högkonjunktur. Det blev finanskris 2008 och därefter en allmän ekonomisk kris som påverkade industrin och deras löneavtal, av vilka en del tecknades i våras. Avtalen har haft ett värde på 1,7 % per år, vilket betyder c:a 400 kr för en lönenivå på 23 000 kr.

Staten befinner sig visserligen inte i någon direkt kris nu men myndigheterna kommer att få en lägre uppräkning budgetåret 2011. Inom universitets- och högskoleområdet är det dock en positiv utveckling. Antalet sökande slog rekord även i höst, regeringen aviserar nya högskolplatser, myndigheterna effektiviserar i alla led och nyanställer inte i den omfattning som pensionsavgångar sker. Ungdomskullarna minskar om några år, men vi har fortfarande stor arbetslöshet bland ungdomar under 25 år, vilket brukar gynna högskolesektorn.

I det läget väljer Arbetsgivarverket (AgV) förutom att yrka på ett sifferlöst avtal (inga individgarantier eller procentsatser) samt tillsvidareavtal (ingen tidsbegränsning), även yrka på att våra centrala kollaktivavtal ska försämras inom områden som trygghet, arbetstid, ersättning för sjukvård och läkarbesök, semester och rätt till tjänstledighet. Det betyder att vi ska betala med våra kollektivavtal för en löneökning. I verkligheten får vi en reallönesänkning och de anställdas inflytande reduceras markant om AgV:s yrkanden går igenom. Arbetsgivaren vill bestämma vem som ska få löneökning och hur stor den ska vara utan att de anställda och ST får möjlighet att påverka. Så ser AgV och våra universitetsledningar på STs roll som part och våra medlemmars rätt till inflytande och delaktighet.

AP

Seminarium i Lund med Ukrainska Forskarförbundet

2010-09-23

Den 9:e och 10:e september arrangerade ST inom universitet och högskolor tillsammans med Ukrainska Forskarförbundet ett möte vid sociologen på Lunds universitet. Under temat ”Organisation of research and science in different countries in and outside Europe” genomfördes två digra seminariedagar. Tolv deltagare från Trade Union of the National Ukrainian Academy of Science (TUNUAS) kom till Lund onsdag den 8 sept. Från avdelningsstyrelsen deltog Ing-Marie Nilsson, Lars Frisk och Kjell Nilsson. Från Forskningspolitiska Institutet vid Lunds Universitet deltog professor Mats Benner och docent Bo Göransson.

Seminariet var en del vårt gemensamma projekt ”Forskning i öst och väst – förr, nu och i framtiden” vars mål är att påverka hur forskning och vetenskap i framtiden organiseras i Ukraina samt förhållandet mellan vetenskapsakademierna och universiteten.

Bo Göransson, Forskningspolitiska institutet redogjorde för forskningsprojektet om universitetens roll i samhället och i innovationssystemet, med deltagande länder som Kina, Vietnam, Sydafrika, Tanzania, Mocambique, Uruguay, Brasilien, Nicaragua, Kuba, Sverige, Tyskland, Danmark, Lettland och Ryssland. Mats Benner talade under temat ”Knowledge, democracy and the Market: The Scandinavian Experience (and beyond)”.

Natalia Pedchenko presenterade den ukrainska Vetenskapsakademins historia, Anatolii Shyrokov redogjorde för omvandlingen av Östeuropeisk forskningspolitik och Alla Shylova presenterade hur forskningen är organiserad i Ukraina och regeringens (brist på) forskningspolitik. Officiellt är den Ukrainska regeringens mål att 1.7 % av BNP ska gå till forskning men 2010 uppgår denna siffra inte till mer än 0,43 %, vilket gör att Ukraina till ett av de länder i världen som satsar minst på vetenskap och forskning.

KN

Statligt stöd till borgerlig opinionsbildning

2010-09-17

På DN debatt den 16:e september hävdar skribenterna att det privata näringslivet är dominerande makthavare i dagens Sverige. Tidigare balanserades näringslivets makt av en av arbetarrörelsen dominerad offentlighet. Så är inte längre fallet, hävdar debattartikeln, eftersom näringslivet satsat enorma summor i opinionsbildning genom tankesmedjor, tidningar och andra media samt inte minst partistöd. Vad värre är, om man får tro debattartikeln, bidrar också statliga myndigheter och bolag till den borgerliga opinionsbildningen genom sina medlemskap i liberalt orienterade tankesmedjor. I SNS (Studieförbundet näringsliv och samhälle) är t.ex. en femtedel av medlemmarna statliga myndigheter, bl.a. universitet och högskolor, Arbetsförmedlingen och Rikspolisstyrelsen. De betalar uppemot 155000 kronor per år för sitt medlemskap. Ur ett fackligt och -kanske ännu viktigare- demokratiskt perspektiv måste man fråga sig varför statliga myndigheters resurser ska gå till borgerlig opinionsbildning?

JB

Oro vid lärarutbildningen på SU

2010-09-13

För två år sedan blev lärarutbildningen i Stockholm en del av Stockholms universitet. Nästa år ska flytten av alla verksamheter till universitetet vara genomförd. En nationell förändring av lärarutbildningen ska genomföras samtidigt, vilket oroar fackförbundet ST. Flytten borde färdigställas i lugn och ro innan förändringar och omorganisation görs. Vice klubbordföranden på lärarutbildningen, Alejandra Pizarro, menar att de studerande kommer att drabbas. Från arbetsgivarhåll menar man dock att fördelarna uppväger nackdelarna även om informationen till de studerande kunde ha varit bättre.

JB

Franska protester mot försämrad pension

2010-09-10

Nu är det Frankrikes tur att drabbas av strejker och demonstrationer mot försämrade pensionsvillkor. Mer än två miljoner människor hoppades fackföreningarna få ut i protester och strejker över hela Frankrike i tisdags, den 7 september, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är den franska regeringens planer på att höja pensionsåldern från 60 till 62 år. Den redan hårt pressade president Sarkozy kan nu lägga ytterligare en börda till de interna problemen i det egna partiet och den infekterade frågan om romernas ställning som redan tynger ner hans popularitet.

Här i Sverige har diskussionen om höjd pensionsålder varit, minst sagt, lågmäld. Möjligheten att fortsätta jobba till 67 år har setts just som en möjlighet, inte som något nödvändigt ont trots att det senare nog varit fallet för många. Åldersdiskriminering har rent av varit en större fråga än höjd pensionsålder. Varför är det sådan skillnad på länder som Frankrike och Grekland å ena sidan och Sverige å den andra? Trivs vi bättre på jobbet? Har vi torftigare fritidssysselsättningar? Eller beror det på att facken är starkare i dessa länder än i vårt? Kanske skulle ST hårdare driva frågan om att bevara pensionsåldern vid 65, som ju ändå är en relativt hög ålder, om än hotet om en höjning ännu inte är akut. Visst ser vi väl fram emot att med relativt välbevarade kroppar och psyken få möjlighet att realisera en del av de där drömmarna vi hade ungdomen?

JB

Dålig arbetsmiljö på teologen i Uppsala

2010-09-03

Teologiska institutionen vid Uppsala universitet har en usel arbetsmiljö präglad av mobbning, trakasserier och bestraffningar, skriver Uppsala Nya Tidning (UNT). Teologiska fakulteten har låtit Ingrid Pincus från Örebro universitet göra en extern utredning av arbetsmiljön. Hon finner att trakasserier och mobbning varit legio under den senaste 15 års perioden. Oftast är det kvinnor som drabbats. Trots att ett antal arbetsmiljöundersökningar genom åren entydigt visat på missförhållanden har väldigt lite gjorts. Pincus menar att det är ett ledningsproblem, lokalt på institutionen och fakulteten såväl som högre upp i universitetshierarkin. Teologiprofessorn Peter Schalk menar att ledningen är som en sekt, omöjlig att påverka för dem som står utanför. UNT skriver vidare att arbetsmiljörelaterade konflikter finns på flera institutioner vid universitetet trots att rektor Anders Hallberg gjort arbetsmiljön till en prestigefråga. Läs mer: http://www.unt.se/uppsala/arbetsmiljon-pa-teologen-sagas-1030728.aspx

JB

Valfläsk

2010-08-30

Snart är det val. Mycket snart! De två blocken tycks bjuda över varandra med satsningar på vård, skola och omsorg, löften om skattesänkningar till pensionärer, satsningar på förnyelsebar energi o.s.v. Det är lätt att få intrycket att det inte är någon större skillnad mellan borgarna och de rödgröna. En tråkig bieffekt av den budgivningslika debatten är att det finns en risk att plånboks- eller smör & brödröstarna, d.v.s. de som röstar på det block som ger dem själva bästa möjliga utdelning, blir fler.

I valrörelsens inledning räknade någon ut att skillnaden mellan blocken i pengar räknat är mycket liten. Om de rödgröna vinner kommer inte statens budget att öka särskilt mycket p.g.a. skatteökningar och nya utgifter. Vad är det då för skillnad egentligen? Ja, skillnaden kanske är marginell i siffror men man får inte glömma att marginella skillnader kan vara helt avgörande för kvalitet. Ett kokt ägg med salt är betydligt godare än utan salt även om saltet vikt och volymmässigt är marginellt i förhållande till ägget. De rödgröna vill bl.a. använda pengarna till sänkt akassa, humanare sjukförsäkringsvillkor, jämlikare skola, miljövänliga infrastrukturella satsningar och mycket annat. De vill också ta bort det orättvisa RUT-avdraget om än det lika orättvisa ROT blir kvar. Även om de inte höjer skatterna särskilt mycket så vill de i alla fall inte sänka dem mer för de som redan har goda inkomster. I viss mån -marginellt om man så vill- innebär de rödgrönas program lättnader för de som har det sämst i samhället. I den meningen blir en rödgrön seger ett litet steg mot ett rättvisare samhälle. Gå alltså och rösta på valdagen!

JB

Planeringsdagar i Lulelå skärgård

2010-08-30

På lilla Hindersön i Luleå skärgård strålade avdelningsstyrelsens ledamöter och ersättare samman den 15:e till 17:e augusti. Den avskiljda och vackra miljön skapade nödvändig arbetsro för två intensiva planeringsdagar och ett styrelsemöte. Agendan för hösten innehåller två viktiga punkter som delvis hänger ihop. Den ena är naturligtvis de påbörjade centrala avtalsförhandlingarna, RALS 2010. Inte minst diskuterades AgV:s och SACO S yrkanden och den avgrund som ligger mellan dessa och OFR:s yrkanden (se även månadens krönika). Den andra viktiga punkten handlade om effekterna av att propositionen ”En akademi i tiden” antogs av riksdagen på försommaren. Flera universitet och högskolor har redan börjat sondera möjligheterna att etablera egna anställningsordningar inom lärare- forskarekategorin som en följd av att högskoleförordningen mer eller mindre lösts upp. Vår strävan i ST är att nya anställningsformer, tidsbegränsade eller tillsvidare, ska kodifieras i centrala avtal, inte lokala.

Trots ett pressat schema med ett välmatat styrelsemöte och planering av höstens och vinterns arbete han styrelsen också med en liten utflykt. Kosan styrdes båtledes till det i havsbandet belägna Brändö skär, där kapellet besöktes. Efter andlig spis följde mer lekamliga njutningar. Några ledamöter och en ersättare vågade sig på ett dopp i den kyliga bottenviken medan kaffehurran puttrade på elden och de medhavda smörgåsarna plockades fram. Sålunda rustad styrde styrelsen sedan fören åter mot Hindersön och fortsatt facklig diskussion.

JB

En resolution för lärarna

2010-08-27

Ett nordiskt möte för universitetslärare i maj i år resulterade i ett gemensamt upprop för lärarna, berättar SULF-tidningen. I uttalandet uttrycks oro för den instrumentella syn och det ekonomiska tänkande som kommit att prägla utbildning och forskning. Kortsiktigt nyttotänkande riskerar att undergräva universitetens självständighet och forskningens frihet. Gymnasiefiering hotar, menar man vidare. Resolutionen mynnar ut i ett krav på politikerna i de nordiska länderna att de ”åstadkommer en utveckling av universitet och högskolor som garanterar den akademiska utbildningens och forskningens frihet och kvalitet.” Det kan ju vi i ST också skriva under på! Se http://www.sulf.se/templates/Page.aspx?id=11365

JB

En akademi, för vem?

2010-06-21

Regeringspropositionen ”En akademi i tiden” bifölls av riskdagen den 15 juni efter ytterst små förändringar i utbildningsutskottet. Propositionen innebär att stora delar av Högskoleförordningen och Högskolelagen tas bort. Det betyder bl.a. att kollegiala organ såsom fakultets- och lärarutbildningsnämnder kan tas bort och att rektorer kan utse akademiskt meriterade utredare som tar fram beslutsunderlag om verksamheten. Förändringarna innebär även att kraven för att tillträda höga chefspositioner ska sänkas, genom att inte längre fordra administrativ skicklighet och fokusera på kravet på vetenskaplig kompetens.

Administrativ skicklighet innebär insikt och kompetens inom det personalpolitiska området såsom intresse för personalens uppfattning i olika frågor, respekt för personalens kompetens och erfarenhet, vilja att föra en dialog med de fackliga organisationerna. När det akademiska ledarskapet degraderas till att enbart omfatta vetenskaplig skicklighet, är vi illa ute. Det ser vi redan på huvudstadens största lärosäte, där vetenskapligt kompetenta utredare tar fram förslag efter förslag till förändringar av verksamheten, utan att bry sig om vad personalen och dess företrädare har att säga om det. Man kan bara undra vad som kommer att hända när lagändringarna träder i kraft vid årsskiftet. Då kanske vi inte ens får ha kvar våra kollegiala beslutande organ! Många blir då fullständigt utelämnade åt utredare utsedda av rektorn. Då kan vi börja ställa oss frågan, för vem har ”En akademi i tiden” tagits fram?, och för vilket århundrade?

AP

Makt betyder…

2010-06-21

Hur länge kan en process som marginaliserar hundratals anställda vid huvudstadens största lärosäte fortgå utan att till sist förvandlas till att enbart vara destruktiv? Bort från specialframtagna lokaler, bort med identitetsskapande begrepp, bort med trygghetsgivande organisationsformer. Bort från. Bort med. Bort.

Makt betyder handlingskraft, betyder ledningsförmåga, betyder ansvar. Ansvar för personalens välmående och kompetens, för studenternas utbildningsinvestering, för ansenliga delar av den svenska skolans kompetensförsörjning.

Rektorn vid lärosätet utsåg en beredningsgrupp som skulle ta fram ett förslag till ny organisation av lärarutbildningen. De utsedda personerna hade ingen erfarenhet av lärarutbildningen men de hade, i kraft av sina akademiska meriter, kvalificerat sig till maktpositionerna dekanus och vice rektor. Makt innebär ansvar.

Den lärarutbildningsoerfarna beredningsgruppen kom med sitt förslag till ny organisation, en informell remissrunda organiserades och oräkneliga sidor med informella synpunkter inkom till beredningsgruppen. De fackliga organisationernas remissvar inkom till registrator. En gång. Två gånger. Tills det blev formellt. Flera sidor facklig indignation över processen och förslagen förblev, indignation. Skrivelser till universitetsstyrelsen, fortsatte att vara, ord. Makt innebär ledningsförmåga.

Den berörda personalen har ingen förståelse för att universitetsstyrelsen godtog beredningsgruppens förslag utan att de anställda haft möjlighet att påverka med sin erfarenhet och kompetens. De vill, i lugn och ro, arbeta med den nya lärarutbildningen som ska starta 2011. De vill ha kvar det specialbyggda Campus. De vill inte använda energin till att positionera sig i en ny organisation. Makt betyder handlingskraft.

Och den nya lärarutbildningen som växer fram vid lärosätet. Den byggs upp och organiseras, även den, av rektor utsedda meriterade akademiker. Självsvåldigt förlägger man de nya kurserna på lärarutbildningsoerfarna institutioner, stigmatiserar kompetens om grundläggande delar av lärarutbildningen som ointressant, osynliggör kompetensen hos stora delar av personalen. Makt som enbart innebär maktutövning är destruktiv.

Makt är ovillkorlig.

AP

Även de gamla inkaindianerna

2010-06-21

I helgen pågick det i Stockholm något så ovanligt som en solfest. Hundratals stockholmare hade intagit Rålambshovsparkens amfiteater för att beskåda Inkaindianernas solfest, Inti Raymi. Ceremonin är en tacksägelse till solguden Inti för årets skörd och en önskan om fortsatt välstånd för hela Inkafolket. Högtidligheten är också en hyllning till Moder jord, Pachamama. Inti Raymi äger rum i anslutning till södra halvklotets vintersolstånd och sammanfaller med svensk midsommar. Numera har Inti Raymi även importerats till Sverige och ”Rålis”. Inkahövdingen tog emot rapporter från väst, öst, syd och nord om tillståndet för Pachamama. Vi fick höra om torka, översvämningar men även om överflöd och om olika folkgrupper som hade svårt att komma överens med varandra. Inkahövdingen tackade för maten, majsdrycken och den heliga elden. Han sände även sitt budskap om att folken ska ena sig och driva bort hungern, rovdriften på Moder Jord och att Inti ska lysa upp människornas hårda hjärtan.
Festligheterna kring det postmoderna Inti Raymi skiljer sig förmodligen från de under Inkaimperiet. Det är också mycket möjligt att inkahövdingens budskap är en anpassning till de bilder vi gärna utvecklar av ursprungsbefolkningars livsfilosofi. Men det är ändå något sympatiskt över viljan att tillsammans lösa gemensamma problem. Även de gamla inkaindianerna visste att ensam inte är stark. Jag undrar hur relationerna till våra kollektivavtal beskrivs om 500 år. De kanske beskrivs som rituella utväxlingar av yrkanden som i början är rejält tilltagna men som enligt ceremonin blir mer realistiska ju längre tiden går, tills medlingsanden kommer in som ett orakel. Och då lyssnar alla.

AP

Mobbning på arbetsplatsen

2010-06-18

Maciej Zarembas reportageserie om vuxenmobbning i DN under maj och juni blev mycket uppmärksammad (DN 30 maj, 3 juni, 7 juni, 8 juni). Med all rätt med tanke på de fruktansvärda händelser som Zaremba uppmärksammar. Här återges verkstadsarbetaren Saeds historia, som bl.a. måste arbeta oavlönad vid chefens gård på helgerna, som tvingades tillbaka till jobbet utan skor med stukade fötter. Saed lider idag av postraumatisk stress, den typ följd som är vanliga efter svåra krigsupplevelser. Vi får ta del av den framgångsrika lärarens öde som, får man anta, av ren avundsjuka mobbas sönder och samman tills hon är helt knäckt. Eller berättelsen om Birgitta, anställd på ett behandlingshem där hon mobbas av en nyanställd som bl.a. gör grimaser bakom hennes rygg, förstör hennes rykte, forskar i hennes privatliv tills dess Birgitta efter ett år bryter ihop helt och hållet. Birgitta är inte längre kvar men det är personen som ledde mobbningen.

Zaremba redogör för många fall, alla lika hemska i sin ondska. Det rör sig heller inte om några partsinlagor där den som ”känt sig mobbad” oemotsagd får lägga ut texten. I de flesta fall Zaremba relaterar backas händelserna upp både av andras vittnesmål och av det faktum att en eller ett par årslöner betalats ut som ”plåster på såren”. I inget fall har mobbningen lett till åtal eller andra åtgärder mot de som mobbat, mot de individer som utfört de onda handlingarna. Detta trots den lagstiftning som finns. Här jämför Zaremba med Frankrike och Storbritannien där just de olagliga handlingarna i många fall beivras. Så borde det också vara här, menar han, och det måste man hålla med om.

Fackföreningarnas roll i de fall som Maciej Zaremba berör är knappast hedrande. För det mesta förhåller de sig förvånande passiva men i några fall deltar de rent av i mobbningen. Här måste man ställa sig frågan hur vi i ST hanterar mobbning på arbetsplatsen? På papperet är vi naturligtvis emot allt vad mobbning, trakasserier och särbehandling heter men frågan är hur vi hanterar konkreta ärenden? Varje mobbad förtjänas att tas på största allvar och varje mobbningsfall innehåller också budskapet om en arbetsmiljö som är rejält sjuk.

Zaremba ställer sig också frågan hur det kan ha blivit så här? Sverige var ju ett föregångsland för tjugo år sedan, inte minst vad gäller lagstiftning. Bland de många delsvar som skymtar i artiklarna framträder en bild av ökad konkurrens, ökad kontroll och tillväxande rädsla som urholkat den solidaritet som en gång var så stark. Det är en dyster bild där en traditionell, korporativ samförståndsanda blivit obsolet i ett av individuell lönesättning och hårdnande konkurrens alltmer söndrat löntagarkollektiv. Att göra upp i godo och låta den mobbade gå medan mobbarna får vara kvar, läker inte den sjuka arbetsmiljön. Den mobbade får pengar men ingen upprättelse, mobbarna får chansen att ge sig på någon annan. Det förefaller som vi har mycket fackligt arbete att uträtta. Lusten och viljan att ställa upp för sina kamrater måste på något vis återupprättas. Solidariteten är ju grunden för den kollektiva styrkan.

JB

Turbulens på Linnéuniversitetet

2010-06-18

Personalorganisationerna är mycket kritiska mot universitetsdirektör Annika Åkerblom på Linnéuniversitetet. Åkerbloms ledarstil har skapat en arbetsmiljö som av allt att döma lämnar en hel del övrigt att önska, skriver Smålandsposten. Måndagen den 7:e juni avsa sig hennes kanslichef, Bertil Jansson, alla sina uppdrag med omedelbar verkan. Skälet, säger han, är att han inte kan ställa sig bakom och exekvera de destruktiva beslut om uppsägningar av personal Åkerblom fattat. Enligt Smålandsposten förnekade först Annika Åkerblom att det fanns kritik bakom Janssons begäran om entledigande. Konfronterad med Janssons brev ändrade hon sig dock men hävdar att kritiken hänger ihop med specifika personliga förhållanden.

Missförhållandena kring Åkerblom har nu lett till att skyddsombuden begärt en utredning av arbetsmiljön enligt §6.1 i arbetsmiljölagen. Fackförbundet STs ordförande på Linnéuniversitetet, Annika Aronsson, framhåller att det nu inträffade kring uppsägningarna av personal inte är de enda missförhållandena. Nyligen fick personalorganisationerna rätt i en tvisteförhandling angående implementeringen av en ny delegationsordning vid universitet. Ledningen, med universitetsdirektören som anförare, ansåg inte att förändringen behövde MBL-förhandlas. Istället för böter skall Linnéuniversitetet genomföra utbildningar i MBL för fr.a. sina chefer men också för alla förtroendevalda.

JB

1 gästar 18

2010-06-18

Sektionsstyrelsen vid Uppsala universitet (01) förlade i år sina planeringsdagar till Gotland och Visby. Det blev dessutom ett utmärkt tillfälle för ett givande möte med representanter för sektionen vid högskolan på Gotland (18). Genom deras ordförande, Anna-Lena Berglund, ordnades så att såväl planeringsmöte, träff med Gotlandssektionen och ett möte med högskolans förvaltningschef Therése Gardell kunde äga rum i högskolans spännande lokaler. Gardell presenterade sin syn på det samarbete som inletts mellan Uppsala universitet och Gotlands högskola.

I mötet med Anna-Lena Berglund och några av hennes styrelsekamrater dryftades likheter och skillnader i det fackliga arbetet vid en liten resp. stor myndighet. En av de stora skillnaderna, nämligen det mer informella arbetsklimatet på den mindre arbetsplatsen, fick en tydlig illustration vid den rundvandring på högskolan som gjordes med Anna-Lena som ciceron. Då ledningskansliet passerades fick Uppsala sektionen möjlighet att hälsa på rektor Jörgen Tholin och byta några ord med honom och några av hans medarbetare.

Trots det digra programmet -ankomst söndag eftermiddag på nationaldagen och hemresa tisdag eftermiddag- hans det också med en liten utflykt till Roma, den gamla tingsplatsen på Gotland, samt en del springande på de smala och charmiga gatorna i den gamla hansastaden Visby. Sammanfattningsvis blev planeringsdagarna mycket givande, menar ordförande Carin Söderhäll och får medhåll av övriga ledamöter i Uppsala sektionens styrelse som deltog i resan.

JB

STs förbundsstämma

2010-05-30

Den 26:e och 27:e maj genomfördes årets förbundsstämma på Aronsborg i Bålsta, norr om Stockholm. Ordföranden Anette Carnhede inledde sitt öppningstal med att frammana en stämning av skolavslutning. Hon alluderade på både ”En blomstertid ...” och ”Du ska inte tro det blir sommar”. Förvisso kommer blommorna nu och visst prunkar en underbar grönska. Någon, d.v.s. vi, måste dock ”sätta fart” om något ska ske. Vi får inte vila och tro att saker och ting ska falla på plats av sig själva. Därefter kom hon in på den tuffa avtalsrörelse vi har framför oss. De avtal som hittills tecknats är ju både kortare och har betydligt lägre utfall än RALS 2007-2010. Till viss del är det förståeligt, menade Carnhede, med tanke på de förändrade förutsättningar som finanskrisen och lågkonjunkturen skapat. Det vi måste se upp med är att vara alltför eftergivna och rucka på de principer som är centrala för oss. Vi ska ha ett avtal med ett löneutrymme i siffror och med ett garanterat utfall för alla.

Under stämman genomfördes ett fyllnadsval till förbundsstyrelsen. Cecilia Dahl lämnade sitt uppdrag som ledamot och ersattes av Per Hellman från ST s avdelning inom regeringskansliet. Dahl har själv sin hemvist i samma avdelning.

En annan viktig punkt på stämmans dagordning gällde verksamhetsinriktiningen för 2011. Vår avdelning inom universitet och högskolor utmärkte sig genom att lägga fram ett gediget förslag på hur arbetet med jämställdhet och mångfald kan förbättras. Yrkandet att förslaget skulle biläggas övriga dokument och vägleda förbundsstyrelsen i det fortsatta arbetet bifölls av stämmodelegaterna.

JB

Staten blir mer jämställd

2010-05-21

Full jämställdhet bland chefer skulle kunna uppnås på det statliga området inom sju år. Det visar en kartläggning arbetsgivarverket genomfört. Det finns i dagsläget 4800 kvinnliga chefer i statens verksamheter. Det motsvarar en andel av 38 procent. För tio år sedan var motsvarande andel 21 procent. Extrapoleras dessa siffror skulle 50 procent nås om c:a sju år. Även på lönesidan är utvecklingen mot jämställdhet tydlig i chefsgruppen. Hur står det egentligen till om man kartlägger samtliga anställda?

JB

Friskast i Sverige

2010-05-21

Den myndighet i Sverige där den friskaste personalen finns är IRF, institutet för rymdfysik, i Kiruna. Självklart har ST inom universitet och högskolor en aktiv sektion på IRF som säkert har bidragit till dessa sakernas goda tillstånd. Enligt Norrbottens Kuriren var sjukfrånvaron 2009 bara 0,5 procent av tillgänglig arbetstid på IRF. Genomsnittet för statliga myndigheter var 3,1 procent under samma år och allra värst var det på överklagandenämnden för studiestöd i Härnösand; där försvann 10,5 procent av den tillgängliga arbetstiden i sjukfrånvaro.

JB

Mörkade 8 miljarder

2010-05-21

Jätteprojektet ”Nya Karolinska” kommer att kosta Stockholms landsting svindlande 60 miljarder kronor fram t.o.m. 2040. Tidigare har landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) och andra ansvariga officiellt förklarat att notan skulle stanna på 52 miljarder. Oppositionslandstingsrådet Ilija Batljan (S) menar att uppjusteringen är en skandal. ”De bollar med miljarder som vore det potatis,” säger han till Svenska Dagbladet (SvD 21 maj). ”För mellanskillnaden på 8 miljarder hade man fått ett helt sjukhus till”, menar han vidare.

Hela affären har fått mycket kritik redan före uppjusteringen med 8 miljarder. Landstinget har upphandlat hela bygget som en s.k. OPS-lösning, vilket innebär att man garanteras ett fast pris och inte riskerar skenande kostnader, något som inte är ovanligt vid stora infrastruktur- och byggprojekt. Kritikerna har menat att priset blivit alldeles för högt och att betydande summor skattemedel kommer att gå rakt ned i privata företagskassor. Nu visar det sig alltså att ytterligare 8 miljarder berikar dessa entreprenörer. Dessutom handlar det om förskottsmedel som utbetalas i projektets begynnelsefas. Tilläggas skall att detaljerna i upphandlingen är sekretessbelagda för att informationen annars skulle kunna skada de privata företagen.

JB

Jättelån till grekland

2010-05-12

Med ett gigantiskt lån på 110 miljarder euro under tre år ska den grekiska staten räddas undan bankrutt. En knapp tredjedel kommer från IMF medan lejonparten kommer från EMU-länderna iom EU. “Skönt att vi inte är med i EMU” utbrister såväl oppositionsledaren Mona Sahlin som statsminister Fredrik Reinfeldt, som äntligen hittat något att vara ense över. Visst är det förståeligt att man här i Sverige tycker det är skönt att inga betungande utlåningar stör den ekonomiska återhämtningen efter finanskrisen. Så slipper vi hjälpa de ”lata grekerna” som inte vill jobba och helst går i pension redan i medelåldern. Men vart tog solidariteten vägen?

Att grekisk fackföreningsrörelse varit betydligt mer framgångsrik än svensk dito i sin kamp för sina medlemmars pensionsförmåner borde intressera de svenska facken. Vad skulle vi i ST säga om statsfinanserna var så dåliga att hela Kåpan rök och man ville dra fem semesterdagar av de ”lata statstjänstemännen”? Borde vi egentligen inte beklaga att vi själva, Storbritannien och en del andra EU-länder inte är med i EMU på det att bördan av Greklands olycka kunde fördelas på fler händer? Det är ju en av tankarna med det monetära samarbetet. Frihandel å ena sidan, hinder för länder att åka snålskjuts på andra länders ekonomi genom devalvering å den andra. I en alltmer internationaliserad värld är inga frågor enkla. Det tycks dock enkelt att glömma att stater är detsamma som människokollektiv, ytterst individer som efter förutsättningar och förmåga försöker få en vardag att gå ihop.

JB

Studiecirkel ”Utbildning till salu”

2010-04-20

Studiecirkeln riktar sig till förtroendevalda och handlar om avreglering och utförsäljning inom den statliga sektorn. Syftet är att väcka politisk och ideologisk debatt på sektionerna om privatisering av offentliga verksamheter. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till studiecirklarna i Göteborg (för sektionerna i Syd och Väst) den 3 maj i Uppsala (för sektionerna i Norr) den 11 maj. Sista anmälningsdagen är måndagen den 26 april. Din sektionsstyrelse har mer information.

AP

Avtal 2010

2010-04-20

Avdelningsstyrelsen för ST inom universitets- och högskoleområdet har under senhösten och våren uppmanat sektionerna att anordna medlemsdialoger om vilka frågor som är viktiga att driva i avtalsrörelsen. Vi fick in många synpunkter, vilka har sammanställts på avdelningen och skickats in till förbundet. På årets Avtalsföreträdarkonferens som ägde rum den 15 april framgick det väldigt tydligt att sektionernas uppfattning om vad som är viktigt att driva sammanföll ganska bra med andra delar av förbundet. Medlemmarna vill ha tydliga kriterier för individuell lönesättning, ställer krav på lönesamtal och siffror i avtalet, de vill ha rätt till kompetensutveckling på arbetstid samt bevara och utveckla Trygghetsavtalet. Dessa frågor finns nu på STs agenda. Så här ser den fortsatta processen ut vad gäller yrkandena till Arbetsgivarverket:

 • 4 maj – ST håller Avtalsråd. Ombuden beslutar om vilka yrkanden som ska lämnas över till Förbundsstyrelsen.

 • 5 maj – Förbundsstyrelsen fastställer STs yrkanden

 • OFR/S, P, Os Ordförandegrupp fastställer yrkandena i början av juni

 • 15 juni – OFRs yrkanden lämnas till arbetsgivarverket

AP

Utbildning för ett bra liv

2010-04-20

TCO höll årets Konferens om högre utbildning den 14 april i Stockholm. Flera talare tog upp resurstilldelningen till högskolan. Resurser behövs både till utbildning och forskning. Nuvarande regering har tyvärr koncentrerat sig på forskningen, samtidigt har man styrt resurserna som aldrig för.  TCO:s ordförande, Sture Nordh, var betänksam över att kvalitetsutvärderingen skulle bygga på studenternas självständiga arbeten eftersom dessa säger mer om studenterna själva och mindre om utbildningarna. Samtidigt skulle ett sådant underlag till kvalitetsutvärdering gynna lärosäten med studenter från studievana hem och förmodligen befästa påståendet att mindre och medelstora högskolor håller lägre kvalité, tänker undertecknad. En annan fråga som togs upp under konferensen var rätten till kompetensutveckling. Idag finns det alldeles för litet fokus på människors behov av kompetensutveckling och vidareutbildning samt samhällets omställningsbehov, menade flera talare. Enligt TCO:s undersökning ”Växande behov av vidareutbildning” anser nästan 9 av 10 att det är viktigt att samhället ger stöd för att människor ska ha möjlighet att vidareutbilda sig, 84 % skulle absolut eller troligen välja att vidareutbilda sig inom de närmaste åren om de fick ersättning motsvarande a-kassa, hälften har inte fått kompetensutveckling/vidareutbildning som stärker deras möjlighet att söka sig vidare till andra jobb och /eller andra arbetsgivare. Ja, det är tydligt att samhällets satsningar på det livslånga lärandet, fortfarande är i sin linda. Du kan läsa hela rapporten här: http://www.tco.se/Templates/Page2____417.aspx

AP

ST kritiska mot vårbudgeten

2010-04-16

I vårbudgeten minskas utrymmet för löner och andra kostnader inom statens förvaltning med två miljarder kronor för 2011. ”Det är helt orimligt!”, säger ordföranden för ST, Anette Carnhede. Minskningen sker samtidigt som efterfrågan på statlig service ökar inom flera områden, inte minst inom universitets och högskoleområdet. Dessutom står den statliga sektorn inför en kostsam generationsväxling som gör det minskade budgetutrymmet än orimligare. ”Därför kommer årets avtalsrörelse bli viktigare än någonsin,” menar Carnhede. ST kommer att kräva löneökningar och villkor i nivå med samhällsekonomin så att medlemmarna får en reallöneökning. Läs mer: http://www.st.org/press/pressmeddelanden/2010/april/st-kommenterar-varproppen/#newsItem14637

JB

Hur hänger stress och hjärna ihop?

2010-04-16

Blir man dum av stress? När leder stressen till utbrändhet? Förstörs hjärnan av stress? Hur blir man frisk? Svar på frågorna kan du få vid en föreläsning i Uppsala den 21 april. ST-sektionen vid Uppsala universitet och TCO-rådet i Uppsala står som arrangörer. Universitetslektor Åke Pålshammar från psykologiska institutionen vid universitetet är inbjuden föreläsare.

JB

Presidenten i Ukraina träffar facken

2010-04-14

Ukrainas nye president, Viktor Yanukovych, träffade den 19 mars representanter för den Ukrainska fackföreningsrörelsen. På dagordningen för mötet stod frågor relaterade till den ekonomiska krisen. Man diskuterade bl.a. anständiga löner, trygga arbetsplatser och socialt skyddsnät för arbetare. I det tal presidenten höll betonade han vikten av samarbete mellan statliga myndigheter, politiska organ och fackföreningar. Han försäkrade att fackföreningarna kommer att informeras och göras delaktiga vid alla viktiga sociala och ekonomiska beslut.
Den största centrala fackliga organisationen, FPU, med över 11 miljoner medlemmar, överlämnade också ett omfattande dokument med förslag på åtgärder man finner angelägna inom ekonomi, arbetsliv och samhälle i Ukraina.

JB

Märke eller inte märke?

2010-03-19

Kutymen i svensk avtalsrörelse är att industriavtalet ska sätta ”märket” för storleken på löneökningarna och längden på avtalen för övriga sektorer på arbetsmarknaden. Nu har klimatet i förhandlingarna mellan Unionen och Sveriges ingenjörer å ena sidan och teknikföretagen å den andra blivit minst sagt kyligt, för att inte säga djupfryst. Efter ett medlarbud som var rejält mycket sämre än det man långt tidigare sagt nej till i ordinarie förhandlingar, är det nu ytterst ovisst vad som kommer att hända. Frågan är om det blir något märke? Inom handelsområdet är man angelägen om att säkra fredsplikten för att undvika strejk under påskhelgen, då löpande avtal går ut. Strejkvapnet säkras ju som bekant allra först när de centrala förhandlingarna öppnas. Kanhända kör man igång där innan det satts något märke.

Märke eller inte märke, det märks att det blir en hård avtalsrörelse denna gång och hur stort utrymme det blir för löneökningar törs man inte sia om. Vad man nog med säkerhet tövar spå är att det blir ett kort avtal.

JB

Linnéuniversitetet oroas av dålig ekonomi

2010-03-19

Rykten om neddragningar under det första verksamhetsåret har skapat oro bland personalen på det nya Linnéuniversitet (Kalmar högskola och Växjö universitet). Enligt Smålandsposten har fackföreningarna begärt information från universitetsledningen om hur det står till med ekonomin. Sektionsordföranden för Fackförbundet ST, Annika Aronsson, menar att mycket är oklart men att ryktena om neddragningar har skapat revirtänkande.

JB

Allmänna åklagaren stödjer facket i Ukraina

2010-03-19

Förutsättningarna för fackligt arbete i Ukraina skiljer sig betänkligt från de vi har i Sverige. Under 2009 inträffade flera fall av illegala beslag av facklig egendom genomförda av myndighetspersoner på olika orter i Ukraina. Även dokument har stulits eller förfalskats och man har mot alla regler och lagar försökt byta ut ledningen för olika fackföreningar.

Allmänna åklagarkontoret har nyligen informerat den Ukrainska centralorganisationen om de åtgärder som vidtagits för att utreda händelserna och lagföra de ansvariga bakom dåden. Domare i regionala domstolar har avskedats och regionala myndighetsrepresentanter står åtalade för grov brottslighet.

Åklagarkontorets åtgärder inger ett visst hopp inför framtiden; det finns uppenbarligen starka krafter som strävar efter att upprätthålla ett fungerande rättsligt system som ju är en nödvändig förutsättning för ett demokratiskt samhälle. På många andra håll i världen är fackföreningar inte ens legala, låt vara oftast i stater vars juridiska och rättsliga system lämnar en hel del övrigt att önska, något som gör det ytterst betänkligt att avgöra vad som är legalt och inte.

JB

Linnéuniversitetet tar ett steg bakåt i friskvårds

2010-02-10

Friskvårdsförmånerna i Kalmar och Växjö har aldrig varit kollektivavtalsreglerade. Som på många andra ställen är det ett arbetsgivarbeslut. Vid fusionen av de två myndigheterna väljer nu ledningen att förändra. I Kalmar blir det en liten förbättring då den ekonomiska ersättningen höjs från 500 till 1000 kronor/år för friskvårdsaktiviteter. Däremot försvinner möjligheten att simma gratis tio gånger per termin. För personalen i Växjö är det värre. De förlorar sin friskvårdstimme på arbetstid.

Förvirring har rått under januari månad då det informerats dåligt eller inte alls, dels om att tidigare beslut om förmånerna inte gäller dels att nytt beslut nu är fattat.

Arbetsgivaren har beslutat – men har också bestämt se över och analysera användandet av friskvårdstimmen under året. Personalorganisationerna har därmed hopp om att det kan leda till ett klokare beslut.

AA

Barn till forskarutbildad oftare forskarstuderande

2010-02-18

Snedrekryteringen till forskarutbildningen är stor. Det är fyra ggr vanligare att en blivande doktor har en mamma eller pappa som är forskarutbildad än att föräldrarna bara har gymnasial eller förgymnasial utbildning. Läs mer på högskoleverkets hemsida om den sociala bakgrundens betydelse för rekryteringen till forskarutbildning: http://www.hsv.se/

JB

Felaktig bild av sjukfrånvaro

2010-02-18

Den borgerliga alliansregeringens åtgärdsprogram mot sjukskrivningar är baserat på en missvisande bild av den höga sjukfrånvaron under 90- och 00-talen, skriver forskaren Björn Johnson på DN-debatt. Den höga sjukfrånvaron berodde inte på överutnyttjande eller fusk utan troligen på det havererade rehabiliteringssystemet som ledde till att långa sjukskrivningar förlängdes. Antalet sjukskrivna ökade bara marginellt under perioden 1996-2002, visar Johnson. Det viktigaste inslaget i åtgärdsprogrammet, den s.k. rehabiliteringskedjan, riskerar därför genom sina stränga tidsgränser bli kontraproduktiv och öka antalet sjukskrivna som förlorar sina anställningar. Istället för att omplacera sjukskrivna efter tre månader kommer arbetsgivarna att säga upp dem efter sex månader då deras arbetsförmåga bedöms mot resten av arbetsmarknaden. Den missvisande bilden av sjukfrånvaron har fr.a. spridits på ledarsidor i den borgerliga pressen. Läs mer: http://www.dn.se/opinion/debatt/missvisande-mediebilder-om-den-hoga-sjukfranvaron-1.1036240

JB

Kamp mot bemanningsföretagen

2010-02-10

Enligt rättvisepartiet socialisternas tidning Offensiv är 81% beredda att strejka mot företeelsen att ersätta fast anställda med personal från bemanningsföretag. En avtalsreglerad användning av bemanningsföretag kan därmed bli en lika stor fråga som rätten till en löneutveckling, i den pågående avtalsrörelsen. Läs mer på http://offensiv.socialisterna.org/sv/886/analys/5193/?tpl=118

JB

Färre universitets- och högskolelärare sägs upp

2010-02-10

Enligt SULF:s årliga enkät om övertaligheten (bland lärare och forskare) på svenska lärosäten minskade antalet uppsägningar markant under 2009. Färre lärare och forskare förlorade alltså sina anställningar under det gångna året jämfört med föregående år. Den viktigaste förklaringen, menar SULF, är den ökade tillströmningen av studenter till landets universitet och högskolor. Den positiva trenden förefaller fortsätta under 2010. Läs mer på http://www.sulf.se/templates/CopyrightPage.aspx?id=10888

Hur förhållandena ser ut för övriga personalgrupper framgår inte av enkäten men även de torde gynnas av en stabil studenttillströmning.

JB

Inkomstförsäkring för ST-medlemmar

2010-01-27

Som medlem i ST omfattas du sedan årsskiftet av en inkomstförsäkring. Försäkringen ger en inkomstgaranti vid arbetslöshet på 80% av nettoinkomsten upp till en månadslön före skatt på 80 000 kr. Försäkringen träder in och och fyller ut mellanskillnaden mellan a-kasse ersättningen, max 80% av 18 700 kr, och 80% av din nettoinkomst upp till 80 000 kr i månadslön. Det innebär att ST äntligen kan erbjuda ett fullgott skydd för alla visstidsanställda i projekt och korta anställningar inom det statliga området. För tillsvidareanställda har ju trygghetsavtalet sedan länge inneburit motsvarande säkerhet. Inom universitets- och högskoleområdet innebär denna försäkring ett utmärkt argument för att de många “unga och välutbildade”, som ofta börjar som tidsbegränsat anställd, ska gå med i ST.

Förutsättningarna för att försäkringen ska falla ut är desamma som för a-kassan. Blir du arbetslös och har rätt till a-kassa är du även berättigad till ersättning från försäkringen, det vill säga om din lön efter skatt är högre än den ersättning du får från a-kassan (läs mer på: http://www.st.org/index.php?id=5233)

JB

Nytt lokalt arbetstidsavtal för lärare i Linköping

2010-01-27

Vid Linköpings universitet har parterna nu enats om ett nytt lokalt arbetstidsavtal för lärarna. Under hösten gnisslade förhandlingsmaskineriet mer och mer för att före jul slutligen stanna helt. Det var snubblande nära att hela saken gått till skiljenämnd. Efter jul togs dock förhandlingarna upp igen varvid parterna enades och den 11 januari skrev så samtliga tre fackföreningar på det nya avtalet.

Det nya avtalet innehåller inga preciserade angivelser vad gäller fördelningen av arbetstiden på undervisning, forskning/kompetensutveckling och administrativa uppgifter. Däremot hänvisar det bakåt till det gamla avtalet och slår fast att omfattningen av forskning/kompetensutveckling för varje lärarkategori, över tid inte ska understiga vad som där anges. Också omvandlingen av undervisningstimmar till faktiska arbetstimmar är mycket löst angiven till mellan 2-7 timmar beroende av undervisningens karaktär, behov av för- och efterarbete etc. Dessutom säger avtalet att avsteg kan göras från denna norm vid vissa exemplifierade undervisningstyper.

Nytt i avtalet är att arbetsgivaren i bilagor gör ganska omfattande utfästelser om avsättning av medel för forskning och kompetensutveckling vid i synnerhet undervisningstunga institutioner på LiU. Likaså innehåller avtalet skrivningar om omfattande partssamverkan i syfte att utvärdera implementeringen av det nya avtalet.

I och med hänvisningen bakåt förefaller det nya avtalet inte vara sämre än det gamla – möjligen något bättre om arbetsgivarens utfästelser om nya medel infrias. Till saken hör dock att LiU:s gamla lokala avtal fastslår fördelningen av forskning och undervisning för just kategorier, inte individer. Dessutom inte på årsbasis utan “över tid”. Det förefaller alltså som om man i Linköping ersatt ett dåligt avtal med ett nytt dåligt avtal.

JB

Dramatiska institutet + Teaterhögskolan = Sant!

2010-01-27

Av ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet den 21 januari framgår att Dramatiska institutet och teaterhögskolan ska slås ihop och bilda en ny högskola. En organisationskommitté har tillsatts som förbereder den nya högskolan. Sammanslagningen beräknas genomföras under året och den nya högskolan ska, enligt planerna, starta den 1:a januari 2011 (läs mer på: http://www.regeringen.se/sb/d/12475/a/138267).

JB

Jämställdheten är den största utmaningen för Avtal

2009-12-18

Arbetsgivarorganisationerna har ett flertal gånger under 2009 gått ut i media och argumenterat för sifferlösa centrala löneavtal. D.v.s. inga procentsatser eller individuella garantier. Det är hundratals löneavtal som går ut 2010 och för arbetsgivaren gäller det att försöka mota de fackliga organisationernas krav i grind rätt tidigt.

Hur dessa frågor löses kommer att bli avgörande för vilket utrymme vi får för STs lönepolitik. Men vad vill ST satsa på? ST har sedan 2003 haft jämställdhet som ett prioriterat politikområde. Vi har sett till att jämställda löner tydliggjorts både i det centrala löneavtalet och i vår egen politik. Men förlegade strukturer gör sig fortfarande påminda i lönekuvertet hos många kvinnor inom den statliga sektorn, varje månad. Kvinnor har fortfarande mellan 90 och 97% av mäns lön vid lika arbete, beroende på arbetsplats och arbetsuppgifter. Majoriteten av de statsanställda är kvinnor och så ser det också ut i STs medlemskader. Får vi en utveckling mot mer jämställda löner bör det i så fall bli den största fackliga landvinningen på årtionden.

Om du inte redan fått så kommer du snart att få en inbjudan från din sektionsstyrelse eller klubbstyrelse att diskutera de viktigaste frågorna i Avtal 2010. Sektionsstyrelserna skickar synpunkterna till avdelningsstyrelsen som i sin tur sammanställer dem och skickar dem uppåt i förbundet för att de sedan, genom OFR, kan användas för att ställa krav på Arbetsgivarverket. Se till att din röst hörs!

AP

Proposition om självständiga lärosäten I vår

2009-12-18

Den borgerliga alliansen kommer att lägga fram en proposition om självständiga lärosäten i vår. Det beskedet fick en delegation från ST, TCO och SFS med vice förbundsordförande, tillika ordförande i vår avdelning, Ing-Marie Nilsson i spetsen vid ett besök i riksdagens utbildningsutskott. Om innehållet i propositionen yppades intet vid besöket den 16:e dec, vars egentliga syfte var att informera utskottet om hur forskarutbildning och doktoranders villkor kan förbättras. Förslagen till förbättring härör ur rapporten "Hur förbättras forskarutbildningen? Professorer ger förslag."

JB

Fackligt drama vid Luleå tekniska universitet

2009-12-18

Dramatiserade lönesamtal blev ett uppskattat inslag i den uppfinningsrika Luleå-sektionens synlighetsaktiviteter. Sektionen anlitade den Luleåbaserade teatergruppen Scratch och bad dem göra något om lönesamtal. Det kom mycket att handla om kroppsspråk, berättar sektionsordförande Lars Frisk, men också om hur man förbereder sig inför den här typen av samtal som många gruvar sig för. Skådespelarna hade väl uppfattat vad det handlade om, säger han vidare och de hade även förstått innebörden i skillnaden mellan lönesättande samtal och lönesamtal. Skådespelarna Dan Swärdh och Charlotte Lindmarks gestaltningar av olika chefstyper och anställda uppskattades i hög grad av publiken. Inte mindre än 56 personer kom till föreställningen som ägde rum den 16:e dec som en slags final på sektionens höstaktiviteter. Mer information om teater Scratch finns på http://www.scratch.bd.se/

JB

Ombudsmötet 2009

2009-12-18

Fackförbundet ST är indelat i avdelningar, sektioner och klubbar. Vi som arbetar på högskolor och universitet eller på VHS och HSV hör till avdelningen inom universitets- och högskoleområdet. Vartannat år håller avdelningen ett ombudsmöte där ombuden godkänner de föregående två årens verksamhet och fastställer de kommande två årens. Dessutom väljer ombuden ny avdelningsstyrelse. Varje sektion (för högskola/myndighet) representeras av minst ett ombud beroende på antal medlemmar. I år hölls ombudsmötet 11-12 november på Vår Gård, Stockholm. Förutom sedvanliga ombudsmötesförhandlingar diskuterades:

-          förutsättningarna för Avtal 2010 med STs nya förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar,

-          läget vad gäller lärarnas arbetstidsavtal på de olika lärosätena

Det informerades även om

-          en utredning som omfattar fler högskolor där man föreslår outsourcing av löneadministrationen

-          att flextidsavtalsförhandlingar för TA-personalen pågår på Högskolan i Kristianstad

-         läget i arbetstidsförhandlingarna i Linköping samt om Mittuniversitetets lokala arbetstidsavtal för lärare.

AP

Arbetstidsförhandlingar strandade vid LiU

2009-11-15

Parterna vid Linköpings universitet har under hösten förhandlat om ett nytt lokalt arbetstidsavtal för lärare. Förhandlingarna har genomförts under ett gott samarbetsklimat, där förståelse för parternas ställningstaganden avvägts hela tiden. Trots samförståndet i själva processen, gick det tyvärr inte längre att fortsätta förhandlingarna, säger ST:s sektionsordförande, Christer Bergman. Det finns, dock, ett gällande kollektivavtal för de anställda att falla tillbaka på, förtydligar Christer. Arbetsgivarparten vill nu gå vidare till skiljenämnd. En sådan består av tre ledamöter, en ledamot för varje part samt en neutral ordförande.

Kollektivavtal – på vilket sätt är de intressanta?

2009-11-15

Kunskapen om värdet på våra kollektivavtal visar sig vara ganska låg. Detta bekymrar de fackliga organisationerna och fackförbunden eftersom framtagningen och utvecklingen av dessa är en central del i det fackliga arbetet, både centralt och lokalt. Avtalen reglerar löner och andra anställningsvillkor men de ekonomisk största förmånerna är tjänstepensionen och försäkringar. Kollektivavtalen anger också lägsta nivå, vilket ofta också betyder att vi, genom kollektivavtalen, lovat våra kollegor/blivande kollegor att inte köpslå om sämre arbetsvillkor. Det gör vi därför att vi vet att om vi håller ihop är vi starkare gentemot arbetsgivaren. Vi kan då få högsta priset på arbetet och samma arbetsvillkor för alla. Så enkelt är det! Läs vad ordförandena för de tre centrala organisationerna skriver om det hotade svenska kollektivavtalssystemet:

Regeringen lämnar gästande arbetstagare skyddslösa: http://www.tco.se/Templates/Page1____210.aspx?DataID=9313

Internationellt: Fackliga protester i Ukraina

2009-11-15

I mitten på oktober organiserade de fackliga organisationerna protester mot regeringens ekonomiska politik på självständighetstorget i Kiev. 15 000 medlemmar protesterade mot den utbredda fattigdomen i Ukraina, ungdomsarbetslösheten och för anständiga löner för unga. Några veckor senare blev det återigen fackliga protester då IMF krävt att presidenten skulle lägga sitt veto mot ett lagförslag som det ukrainska parlamentet antagit om högre löner och pensioner.

Delegationen för jämställdhet delar ut 25 miljoner

2009-11-15

unds universitet tilldelas 1 700 000 kronor för att vid tre institutioner testa en modell för genuscertifiering. Växjö universitet får 1 300 000 kronor för att strategiskt främja jämställdhet i samband med Linnéuniversitetets bildande. Och Kungliga tekniska högskolan (KTH) får 1 665 000 kronor för att utveckla en metod för att inventera kopplingen mellan kön och faktisk arbetssituation.

 

PÅ GÅNG: Utbildning till salu

2009-09-22

Studiecirkel om utförsäljning av statlig verksamhet.
Under hösten kommer avdelningsstyrelsen att arrangera en studiecirkel kring utförsäljning av statlig egendom. Syftet är att väcka politisk och ideologisk debatt ute i sektionerna om privatisering av offentliga verksamheter. Huvudmaterialet blir boken Stat till salu, som ST finansierat, men innehållet i studiecirkeln kommer självfallet att inriktas mot universitets- och högskoleområdet. Inom vårt område har nyligen en statlig utredning om självständiga lärosäten remissbehandlats (SOU 2008:104). Den pläderar för nya organisationsformer med större frihet, liknande stiftelser eller bolag. Ledningen på många av landets lärosäten var positiva till utredningen. I studiecirkeln kommer bl.a. frågan om hur nya organisationsformer påverkar insyn och inflytande att beröras. Den första studiecirkeln kommer att hållas med Stockholmssektionerna och ett viktigt bisyfte är att deltagarna efter avslutad cirkel själva ska kunna fungera som cirkelledare i sina hemmasektioner. På nyåret ska studiecirkeln erbjudas övriga sektioner runt om i landet.

Regeringen utser forskningspolitiska rådgivare

2009-11-15

Regeringen har utnämnt nya ledamöter i forskningsberedningen. Forskningsberedningen har funnits sedan 1962 och har fungerat som rådgivare till regeringen i forskningspolitiska frågor. Nu breddas uppdraget till att även innebära att beredningen ska ta fram analyser och underlag.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/sb/d/11326/a/134414

Uppsalaforskare kritiska mot politisk styrning

2009-10-15

I en artikel i UNT onsdagen den 14:e oktober kritiseras regeringens forskningspolitik. Det mullrar ute på lärosätena och en växande proteströrelse bland forskarna menar att samhället riskerar att gå miste om viktiga upptäckter genom politikernas klåfingrighet. Skälet är styrningen av medel mot forskning som kan ge snabb avkastning i form av nya produkter. I artikeln kommer en rad ansedda professorer till tals och ger sin bild av riskerna med nyttoaspekter på forskning. ”Det är publikfrieri och klåfingrighet” menar exempelvis Alexandra Waluszewski, professor i företagsekonomi. Läs mer på http://www2.unt.se/avd/1,,MC=77-AV_ID=968956,00.html

JB

Ombudsmötet i november

2009-10-15

Tiden rusar iväg. Ute blir det bara mörkare och kallare. Snart är november här och då ses vi kanske på klassisk fackföreningsmark i Saltsjöbaden. Ombudsmötet äger visserligen inte rum på anrika hotell Saltsjöbaden, där de riktigt stora avtalen en gång slöts, men väl på kooperationens gamla fina Vår Gård. Här finns en fin konstsamling som kan begrundas enskilt eller, med fördel, tillsammans i grupp under varsam ledning av initierad guide. I det preliminära programmet, som undertecknad tjuvkikat i, finns en sådan konstvandring inlagd kl 17 under ombudsmötets första dag. Förutom denna kulturgärning är det givetvis många aktiviteter under dagen, såsom mötesförhandlingar med val till styrelse, erfarenhetsutbyte, rapport från Ukrainaresa m.m. Förbundsordförande Annette Carnhede sitter förresten ordförande under mötesförhandlingarna.

Under den andra dagen märks vid sidan av avtalsrörelsen 2010 programpunkten om lika villkorsfrågor. Då får vi träffa en mycket karismatisk transperson från Malmö. Sara Lund, eller Claes Schmidt som hon också heter, är känd för att hålla roliga, tankeväckande och mycket uppskattade föreläsningar om hur det är att vara annorlunda på arbetsplatsen och i övriga livet.

Tja, c:a 16 den 12 november ska det vara slut, för den här gången.

JB

Facklig verksamhet i Ukrainas forskningsinstitut

2009-10-15

Onsdagen den 16:e september lyfte plan från olika flygplatser i Sverige för att under eftermiddagen landa på Borispol, öster om Ukrainas huvudstad Kiev. En omtumlad avdelningsstyrelse transiterades per buss in till centrum av den myllrande, sensommarvarma tremiljonersmetropolen intill floden Djneprs breda flöde. Efter ett hjärtligt välkomnande av kamraterna vid det Ukrainska forskningsförbundet och en snabb incheckning på hotell Lybid, vidtog en effektiv transport till förbundets kansli där de mer formella överläggningarna tog sin början.

Under ett intensivt tredagars program fick vi en grundlig genomgång av forskarförbundets struktur, historia och verksamhet. Den Ukrainska nationella vetenskapsakademien har c:a 43 000 anställda som utgör rekryteringsbasen för forskningsförbundet, med knappt 39 000 medlemmar bland alla yrkeskategorier. Akademiens verksamhet bedrivs regionalt och lokalt över hela Ukraina med koncentration till de större städerna och särskilt Kiev. Fackförbundets verksamhet är därmed också spridd på regional- och lokalavdelningar. Vi orienterades också i den fackliga verksamhetens legala förutsättningar i Ukraina, i form av lagar, FN-konventioner och EU-stadgar, förutsättningar som på många punkter skiljer sig från de vi har i Sverige. En av de viktigaste verksamheterna, löneförhandlingar, bedrivs t.ex. direkt med regeringen.

Programmet innehöll även sociala och kulturella inslag. Våra värdar tog med oss till ett par restauranger där vi fick avnjuta Ukrainsk mat och dryck. Vi gjorde en guidad stadstur i Kiev och besökte det naturhistoriska muséet. En av kvällarna besökte vi Kievs vackra operahus för en balettföreställning där vi fick avnjuta en dubbelföreställning med nykoreograferade uppsättningar av Carmen och Sheherazade. Sammanfattningsvis blev Kiev-besöket intressant, givande och tankeväckande. Programmet för ombudsmötet i november innehåller en fylligare redogörelse för besöket.

JB

Aktuella länkar

2009-09-22

Angående lärarutbildningarna:
Ansvaret för lärarutbildningen har förts över från högskole- och forkningsministern till utbildnings- och skolminister Jan Björklund

http://www.skolporten.com/v_puff.aspx?id=112462

 

Adjunkter sägs upp på Malmö högskola:

http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article548046/quotAdjunkter-istrykklassquot.html

Arbetslöshet orsakar utslagning från arbetsmarknad

2009-08-02

Hälften av arbetsgivarna ratar sjukskrivna och långtidsarbetslösa. Utsorteringen i arbetslivet har skapat en permanent utslagning och arbetsgivarens negativa attityder har inte ändrats sedan 2005.
Det visar siffror som Statistiska centralbyrån (SCB) låtit ta fram för TCO:s räkning.

Läs mer

Ny rapport om forskarutbildningen

2009-06-26

I veckan presenterade Fackförbundet ST, SFS och TCO en ny rapport med titeln "Hur förbättras forskarutbildningen? Professorer ger förslag".

Professorernas förslag visar bland annat att diskussionerna om svensk forskarutbildning är intensiv.

Flera av förslagen tyder på att handledarna mer än en gång reflekterat över såväl utbildningens innehåll som syfte. Eftersom våra organisationer både intresserar sig för och driver frågor rörande forskarstuderande vill vi med denna rapport öka kunskapen om hur landets professorer ser på utvecklingen av den svenska forskarutbildningen.

Läs mer

Ny utbildnings- och forskningsminister

2009-06-26

Statsminister Fredrik Reinfeldt har utsett en ny utbildnings- och forskningsminister efter Lars Leijonborg som ju avgick tidigare i veckan. Tobias Krantz heter den nye ministern och ST:s förbundsordförande Annette Carnhede kommenterar utnämningen med att lyfta tre områden som hon anser vara centrala för honom att arbeta med.

Läs mer

Många utländska doktorander i Sverige

2009-06-17

Lärarutbildningen som har tappat sökande under många år ökar nu antalet förstahandssökande med nästan 30 procent. Arkitektutbildningen ökar ännu mer, 47 procent. Det visar nya siffror från Högskoleverket.

Läs mer

Stort intresse för nya yrkeshögskoleutbildningar

2009-06-17

Nu är det klart vilka som blir de första yrkeshögskoleutbildningarna, som startar under hösten 2009. Intresset för att starta yrkeshögskoleutbildning har varit mycket stort. Av 404 ansökningar har 89 prioriterats. Det motsvarar knappt 2400 studieplatser.

Läs mer